Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ulaže dodatne napore da se obezbedi što veći broj udžbenika po reformisanim programima nastave i učenja jer udžbenici na jezicima nacionalnih manjina doprinose većem kvalitetu i dostupnosti obrazovanja na maternjem jeziku.

U junu i julu 2020. godine Ministarstvo je objavilo Katalog udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za predškolsku ustanovu, osnovnu i srednju školu za školsku 2020/21. godinu koji je dostupan na linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/KATALOG-UD%C5%BDBENIKA-NA-JEZICIMA-NACIONALNIH-MANJINA-2020-21.pdf, kao i Dopunu kataloga udžbenika na jezicima nacionalnih manjina za školsku 2020/21. godinu, na linku http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/07/DOPUNA-KATALOGA-UD%C5%BDBENIKA-NA-JNM-2020-21-1.pdf.

Učenicima koji celokupnu nastavu pohađaju na jednom od osam jezika nacionalne manjine (albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom jeziku), kao i učenicima koji nastavu prate na srpskom jeziku a pripadnici su nacionalnih manjina i pohađaju izborni predmet/program Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, na raspolaganju je  ukupno 1086 udžbeničkih jedinica, od kojih je 279  objavljeno po reformisanim programima nastave i učenja.

Jezik nacionalne manjine

Ukupan broj udžbenika

Broj reformisanih udžbenika

Albanski jezik

58

31

Bosanski jezik

117

39

Bugarski jezik

91

33

Mađarski jezik

192

62

Rusinska jezik

150

31

Slovački jezik

191

26

Hrvatski jezik

100

24

Rumunski jezik

131

16

Srpski kao nematernji jezik

28

12

Slovenački jezik sa el. nacionalne kulture

1

1

Bunjevački jezik sa el. nacionalne kulture

11

2

Makedonski jezik sa el. nacionalne kulture

2

1

Češki jezik sa el. nacionalne kulture

2

1

Romski jezik sa el. nacionalne kulture

4

0

Vlaški govor sa el. nacionalne kulture

1

0

Ukrajinski jezik sa el. nacionalne kulture

7

0

UKUPNO:

1086

279

 

U aktuelnim katalozima udžbenika na jezicima nacionalnih manjina nalaze se udžbenici  22 izdavača. 

Imajući u vidu značaj dostupnosti obrazovanja za sve učenike, Ministarstvo je za sledeću školsku 2020/21. godinu obezbedilo udžbenike i na jezicima nacionalnih manjina u programu besplatnih udžbenika. Ovim programom dodatno se pruža podrška učenicima iz socijalno/materijalno osetljivih porodica.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastavlja aktivan rad na obezbeđivanju dostupnosti i kvaliteta obrazovanja, a udžbenici na jezicima nacionalnih manjina su značajan deo ovih nastojanja.