Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Biomedicina

Analitičari za biomedicinu

Slavica Raspopović

              tel: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok. 126
ili

               dr Jasmina Grubin

tel.: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok. 103

Prioritetne teme
Celularne i molekulske osnove fizioloških procesa i patogenetskih mehanizama pokrenutih delovanjem endogenih i egzogenih etioloških faktora;

Preklinička i klinička istraživanja koja originalno i inovativno doprinose predikcionim, preventivnim, dijagnostičkim i terapijskim pristupima;

Farmakogenomika, regulatorni mehanizmi i farmakološke modulacije.

Energetika i energetska efikasnost

Analitičar za energetiku i energetsku efikasnost

Dragan Satarić

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 115 ili (+381 11) 36-40-232 lok 115

Prioritetne teme

Energetska efikasnost proizvodnje, distribucije i korišćenja energije, sa posebnom pažnjom na povećanje i održivost energetske efikasnosti građevinskih objekata;

Nove tehnologije korišćenja obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija sa nultom emisijom, prvenstveno u domenu mini hidroelektrana, kogeneracije, biomase;

Pametne elektroenergetske mreže;

Termoelektrane i energane bez aerozagađenja.

Zaštita životne sredine i klimatske promene

Analitičar za zaštitu životne sredine i klimatske promene

Vojislav Stefanović

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 130 ili (+381 11) 36-40-232 lok 130

Prioritetne teme

  • Uticaj klimatskih promena na prirodne resurse i zaštitu životne sredine – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje;
  • Integrisano upravljanje u oblasti zaštite životne sredine (kvalitet vode, vazduha i zemljišta), zaštita biodiverziteta i naučni monitoring ekosistema;
  • Nove tehnologije zaštite životne sredine.
Informacione i komunikacione tehnologije

Analitičar za informacione i komunikacione tehnologije

Dragan Satarić

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 115 ili (+381 11) 36-40-232 lok 115

Prioritetne teme

Elektronske komunikacione mreže i servisi;

Ugrađeni elektronski sistemi;

Upravljanje i kontrola kompleksnih distribuiranih sistema;

Inteligentni sistemi;

Bezbednost i pouzdanost mreža, sistema i podataka.

Novi materijali i nano nauke

Analitičar za nove materijale i nanonauke

            Sofija Miškov

tel: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232 lok 119

Prioritetne teme

Sinteza i ispitivanje svojstava nanostrukturnih funkcionalnih materijala i njihova primena;

Tehnologije zasnovane na nanostrukturnim materijalima i tehnologije za proizvodnju i kontrolu nanostruktura;

Nove tehnologije za održivu i efikasnu proizvodnju materijala sa dodatnom funkcijom na bazi sirovina i domaćih industrijskih kapaciteta;

 Dizajniranje i modelovanje svojstava nanomaterijala i nanotehnologija;

Toksičnost i rizik u primeni nanomaterijala i nanotehnologija;

Savremeni interkalatni materijali za litijumske baterije.

Poljoprivreda i hrana

Analitičar za poljoprivredu i hranu

Ivana Rajčić

tel.: (+381 11) 36-40-230 lok 120 ili 36-40-232 lok 120

Prioritetne teme

Savremene biotehnologije u oplemenjivanju;

Novi biotehnološki postupci i alternativne mere sa ciljem povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane;

Savremene tehnologije proizvodnje novih i tradicionalnih proizvoda.

Unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta

Analitičar za unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta

Marija Veličković

tel.: (+381 11) 36-40-230 ili 36-40-232

Prioritetne teme:

Evropske integracije i društveno-ekonomske promene;

Nove tehnologije i društvene promene;

Globalizacija i međunarodni odnosi;

Društvene i političke transformacije u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana;

Kvalitet i dostupnost obrazovanja;

Efekti demografske strukture na javne politike;

Kulturni i nacionalni identitet: materijalno i duhovno nasleđe, izrada kapitalnih dela.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.