REZULTATI IZ POZIVA ZA PREDLOGE PROJEKATA NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNjE U DUNAVSKOM REGIONU za 2017-2018.

Izborni sastanak sa predstavnicima Austrijskog saveznog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju, Ministarstva prosvete, omladine i sporta Češke Republike i Ministarstva prosvete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, iz Poziva za predloge projekata naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2017-2018. godinu održan je 22. decembra 2016. godine.

Evidentirano je da se u dunavskoj mreži na Poziv prijavilo 47 administrativno korektnih multilateralnih predloga projekata, koji su u svakoj od zemalja evaluarani na osnovu kriterijuma utvrđenim Programom. Tokom sastanka je usaglašena i zaključena lista od ukupno 19 projekata za finansiranje, od kojih je 11 projekata sa učešćem srpskih naučnoistraživačkih organizacija, 14 projekata sa učešćem austrijskih naučnoistraživačkih organizacija, 17 projekata sa učešćem slovačkih naučnoistraživačkih organizacija i 18 projekata sa učešćem čeških naučnoistraživačkih organizacija. Dogovoreno je da naredni Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2019-2020, bude objavljen u proleće 2018. godine. Očekuje se da se broj zemalja dunavskog regiona učesnica u pozivu, kao i drugih zainteresovanih zemalja poveća..

Listu odobrenih projekata za finansiranje u projektnom ciklusu za 2017-2018. godinu možete preuzeti ovde.

 

 


Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za 2017 – 2018. godinu

Na osnovu zaključenog Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu između Srbije, Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike, raspisan je Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u Dunavskom regionu za 2017-2018. godinu.

Za podnosioce projektnih predloga iz Srbije, potrebno ja da: pored elektronske prijave predloga projekta koja se popunjava on-line na sajtu Ministarstva, na srpskom i engleskom jeziku sa svim  prateći prilozima u zadatim formatima,  dostave iste štampane, potpisane i overene primerke. Po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, koje su potpisane i overene,  potrebno je dostaviti do 30. septembra 2016. godine na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd

Za Poziv za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u dunavskom regionu 2017-2018

 

Obrasci za elektronsku prijavu predloga projekta:

a) na srpskom jeziku: OVDE

b) na engleskom jeziku:

UPUTSTVO za popunjavanje predloga projekta po Pozivu za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u Dunavskom regionu 2017-2018.

VAŽNO:

Unos podataka u Obrazac na srpskom jeziku, kao i u Obrazac na engleskom jeziku omogućen je do 30. septembra 2016. godine. Jako je važno da oni koji popunjavaju navedene Obrasce budu upoznati sa činjenicom da opcija štampanja Obrazaca neće biti omogućena pre 26. septembra 2016. godine.

Budući da se opcijom zaključavanje , onemogućava dalji unos podataka i omogućava štampanje popunjenih Obrazaca, u periodu od 26. do 30. septembra, molimo da pre nego što štampate Obrasce budete sigurni da je unos podataka tačan.