Основна истраживања

Физика

Аналитичар за физику

Андријана Ивановић

тел.: (+381 11) 36-40-242 или 36-40-230 лок 127

У овој научној области дефинисана су двадесет два тематска оквира:

 • Развој квантномеханицких и семи-класичних метода у изучавању структуре атома и молекула, судара и динамике квазивезаних стања;
 • Електронска и ласерска спектрометрија и одређивање пресека ради детаљног описа сударних процеса;
 • Интеракција електромагнетног зрачења са атомима и молекулима;
 • Судари јона и фотона са површинама;
 • Изучавање неравнотежних плазми, пробоја у гасовима, сударни, радијациони и транспортни процеси у јонизованим гасовима;
 • Дијагностика и моделовање гасних пражњења, густих плазми и колизионих плазми;
 • Колективни процеси у плазми;
 • Изучавање нестабилности, вртлога, прашњавих плазми, турбуленције, гео и астрофизичких плазми, нелинеарних феномена у плазми и оптичким системима и самоорганизације;
 • Физика полупроводника;
 • Статистичка физика биолошких и неорганских материјала;
 • Нанофизика и нанотехнологије;
 • Суперпроводност;
 • Физика магнетних материјала;
 • Физика јако корелисаних система;
 • Нови квантни феномени, квантна интерференција и декохеренција, дистантне корелације, квантни бит и квантни компјутери;
 • Симетрије и алгебарски модели, репрезентације група, квантизација и пеадички системи;
 • Динамика и симетрије основних интеракција, квантне аномалије, непертурбативни сектор квантне хромодинамике и Калуза Клеин унификације, класична и квантна теорија гравитације, алтернативне теорије гравитације и квантизација црних рупа;
 • Експерименти у физици високих енергија, хадрон-хадрон, хадрон-лептон и лептон-лептон интеракције;
 • Нуклеарне реакције лаких језгара;
 • Нуклеарне реакције са тешким јонима и екстремна стања нуклеарне материје;
 • Нуклеарна спектроскопија и ретки нуклеарни процеси;
 • Нумеричке симулације у физици сложених система.
Хемија

Аналитичар за хемију

Софија Мишков

тел: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232 лок 119

 

Биологија

Аналитичар за билогију

др Јасмина Грубин

тел.: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232 лок. 103

У оквиру биологије разликујемо шест тематских оквира:

 • Структура, организација и функција гена и генома;
 • Молекуларни механизми и биохемијска основа адаптивних процеса;
 • Физиолошке и биофизичке основе хомеостатскх и адаптивних процеса живих система;
 • Генетичка варијабилност популација и механизми еволуционих процеса;
 • Екологија и биогеографија популација;
 • Врста и заједница и биодиверзитет – карактеристике, потенцијали и заштита.
Математика и механика

Аналитичар за математику и механику

Андријана Ивановић

 • тел: (+381 11) 36-40-242 или 36-40-230 лок 127У овим научним областима дефинисани су следећи тематски оквири:
  • Теорија алгебарских структура;
  • Математичка логика са применама у рачунарству;
  • Дискретна математика.
  • Многострукости и раслојени простори у проблемима геометрије, топологије и математичке физике;
  • Проблеми сложености и алгоритми у рачунарској топологији и геометријска комбинаторика;
  • Скуповна и хомотопска топологија.
  • Модели реалне и комплексне анализе;
  • Функционална анализа и теорија оператора;
  • Обичне диференцијалне једначине и динамички системи;
  • Парцијалне диференцијалне једначине.
  • Нумеричко решавање операторских једначина;
  • Специјалне функције, ортогоналност и апроксимације;
  • Нумеричке и стохастичке методе и апроксимације;
  • Операциона истраживања и оптимизација.
  • Савремени проблеми механике флуида;
  • Математичке методе теоријске механике;
  • Проблеми теоријске и техничке механике крутих и чврстих тела. Механика материјала.
  • Математичке методе за процесирање информација;
  • Математичке методе за рачунарски подржано одлучивање.
  • Анализа модела методама вероватноће и статистике;
  • Методика, историја и филозофија математике.

  али и заштита.

Медицина

Аналитичар за медицину

Славица Распоповић
тел: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232 лок. 126

У области медицине одређено је шест тематских оквира:

 • Развој и истраживање експерименталних модела физиолошких и патолошких стања и процеса;
 • Истраживање молекуларно-биолошке и генетичке основе физиолошких и патолошких стања и процеса;
 • Истраживање фактора ризика по здравље и масовне болести популације;
 • Улога биолошки активних молекула у физиолошким условима и патолошким стањима;
 • Развој оригиналних дијагностичких и терапијских поступака;
 • Истраживање морфофункционалних и адаптивних промена биолошких структура у физиолошким и патолошким стањима и процесима.
Геонаука и астрономија

Аналитичар за геонауку и астрономију

Андријана Ивановић

тел: (+381 11) 36-40-242 или 36-40-230 лок 127

Под заједничким именом гео науке и астрономија налази се група наука окупљена око заједничког предмета истраживања – наука о Земљи.

Истраживања у овој области обухватају следеће тематске оквире:

АСТРОНОМИЈА:

 • Астрофизика звезда и Сунца;
 • Астрофизичка спектроскопија;
 • Звездани и галактички системи;
 • Међузвездана и међугалактичка материја;
 • Космологија и астробиологија;
 • Астрометрија и геодетска астрономија;
 • Динамичка астрономија и планетологија;
 • Историја и филозофија астрономије.

ГЕОЛОГИЈА:

 • Геологија седиментних, магматских и метаморфних формација горњег дела земљине коре Србије и њихова потенцијалност;
 • Ресурси подземних вода и њихова одрживост;
 • Утицај глобалних промена на садашње и будуће геоеколошко стање животне средине;
 • Нови трендови у спречавању геолошког хазарда;
 • Чисти енергетски ресурси;
 • Минерални ресурси и развој.

МЕТЕОРОЛОГИЈА:

 • Прогноза времена у Србији;
 • Временске непогоде у Србији;
 • Трансгранични пренос у Србији.

ГЕОГРАФИЈА:

 • Физичко-географска проучавања Србије;
 • Друштвено-географска проучавања Србије;
 • Демографски ресурси Србије;
 • Просторно-економски развој Србије;
 • Географски аспекти животне средине у Србији;
 • Регионално-географска проучавања Србије;
 • ГИС и тематско картирање.
Историја, археологија и етнологија

Аналитичар за историју, археологију и етнологију

Марија Величковић

тел: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232 лок. 128
Истраживања у групи историјских наука традиционално прати хронолошку поделу у дефинисању тематских оквира:

ИСТОРИЈА

 • Античко доба
 • Медиевистика
 • Византологија
 • Историја XVI – XVIII века
 • Историја XIX века

АРХЕОЛОГИЈА

 • Праисторијска археологија
 • Античка археологија
 • Ранохтишћанска археологија
 • Средњовековна археологија

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

 • Историјска етнологија и антропологија
 • Етнологија и антропологија XIX и XX века
 • Етнолошка и антрополошка проучавања савремених културних процеса

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

 • Античка уметност
 • Средњовековна уметност
 • Уметност XVI – XVIII века
 •  Уметност XIX века
 • Уметност XX века

МУЗИКОЛОГИЈА

 • Српска традиционална музика
 • Српска уметничка музика
Друштвене науке

Аналитичар за друштвене науке

Марија Величковић

тел.: (+381 11) 36-40-230 или 36-40-232

Овој групи наука припада седам комплексних научних дисциплина које фигурирају као засебне науке:

 • Право,
 • Економија,
 • Филозофија,
 • Социологија,
 • Педагогија,
 • Психологија, и
 • Политичке науке.

У области друштвених наука дефинисана су три тематска оквира:

 • Србија и Европа – претпоставке, могућности и последице европске оријентације у Србији;
 • Промене и перспективе развоја друштва у Србији у процесу глобализације;
 • Пројекти фундаментално-теоријског карактера у области друштвених наука
Језик и књижевност

Аналитичар за језик и књижевност

Марија Величковић

 • тел.: (+381 11) 36-40-230Ове области истраживања обухватају петнаест тематских оквира:НАУКА О ЈЕЗИКУ
  • Историја српског језика с палеославистиком;
  • Лексикологија и лексикографија;
  • Дијаклектологија српског језика;
  • Савремени српски језик;
  • Српски језик, књижевност и култура изван матичног простора;
  • Мањински језици и културе у Југоисточној Европи;
  • Интердисциплинарна лингвистичка истраживања;
  • Контрастивна, компаративна и конфронативна лингвистичка истраживања.

  НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ

  • Историја српске књижевности и науке о књижевности (предност имају проблемска проучавања и синтезе);
  • Компаративно изучавање српске књижевности у европском контексту (посебно у јужнословенским и балканским оквирима);
  • Српско усмено стваралаштво;
  • Савремене књижевне теорије и њихова примена;
  • Смењивање поетичких модела у развоју српске књижевности;
  • Место и улога периодике у историји нове српске књижевности;
  • Узајамни књижевни утицаји у мултиетничким срединама.

  асти друштвених наука

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.