Ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja je donelo podzakonske akte kojima se  bliže uređuju neformalno obrazovanje odraslih  i  učešće ustanova i drugih organizacija (javna agencija, javno preduzeće, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, agencija za zapošljavanje, privredno društvo, nosioci poslova profesionalne rehabilitacije, registrovani preduzetnici , sindikalna organizacije, udruženja, stručna društva, organizacije za obrazovanje odraslih , narodni, radnički, otvoreni univerziteti, univerziteti za treće doba , centri i organizacije za stručno usavršavanje, centri  za učenje stranih jezika, centri i škole za  informaciono – komunikacionetehnologije, centri i organizacije  za obuku i razvoj ljudskih resursa, centri i škole za obuku vozača, privredna komora, centri za karijerno vođenje i savetovanje , udruženje poslodavaca, kulturno-obrazovni centridomovi  kulture , kao i drugi subjekti registrovani za obrazovnu delatnost u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti) u realizaciji aktivnosti obrazovanja odraslih propisanih Zakonom o obrazovanju odraslih. 

1) Pravilnik o  o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (tekst Pravilnika se može preuzeti ovde) i

2) Pravilnikom o vrsti, nazivu i sadržaju obrazaca i načinu vođenja evidencija i nazivu, sadržaju i izgledu obrazaca javnih isprava i uverenja u obrazovanju odraslih (tekst Pravilnika se može preuzeti ovde)

Pravilnici  definišu uslove (u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava) pod kojima ustanove  i druge organoizacije mogu steći status JPOA za aktivnost neformalnog obrazovanja odraslih,

Pravilnikom je propisana i javna ispravu koja se izdaje u okviru ovog sistema –   vrsta javne isprave, njen  naziv i sadržaj , izgled obrasca  kao i način vođenja evidencije u području neformalnog obrazovanja.

Šta to praktično znači

Ovim pravilnicima omogućeno je odraslima,  da u skladu sa svojim mogućnostima biraju put sticanja obrazovanja i obučavanja i dolaženja do kvalifikacije:

  1. formalnim putem – kroz školski sistem , upisom u određeni program obrazovanja u statusu redovnog učenika ( ako je mlađi od 17. godina ) ili u statusu vanrednog polaznika (ako je odrastao stariji od 17 godina ) i /ili
  2. neformalnim putem kroz sistem obučavanja kod JPOA obrazovanja odraslih (bilo da se radi o ustanovi ili drugoj organizaciji )

Informacija o Proceduru u postupku za izdavanje odobrenja za sticanje statusa Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih može se pogledati OVDE.