Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije

  • Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije-osnaživanje nastavnika i učenika

  • Održana panel diskusija „Kako si u školi“

  • Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje i da se prvo obrate ustanovi

  • Srbija potvrdila Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma

  • Srbija posvećena većoj dostupnosti i kvalitetu obrazovnih politika za nacionalne manjine

  • Mijoković: Potrebno je da decu ohrabrujemo da traže pomoć

  • Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije

  • Održana treća radionica u okviru projekta „Podsticanje demokratske kulture u školama“


Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije je organizaciona jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.

 U skladu sa oblastima delovanja Grupe, građani i ustanove se mogu obratiti zvaničnom poštom ili putem elektronske pošte za pitanja iz oblasti:

 Oblast: obrazovanje nacionalnih manjina i ljudska prava u obrazovanju
Kontakt: manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs; Tel. 381 (0)113619526, +381 (0)11 3631064

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje obezbeđuju punu primenu zakona i politika u oblasti obrazovanja nacionalnih manjina, osetljivih društvenih grupa (Roma, migranata/tražilaca azila, obrazovno i socijalno depriviranih učenika) i rodne ravnopravnosti; izradu izveštaja o primeni međunarodnih i domaćih strateških dokumenata; praćenje primena mera za zaštitu od diskriminacije; pružanje podrške učenicima, porodicama, zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija projekata u ovim oblastima; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka.

Oblast: socijalna inkluzija
Kontakt: inkluzija@mpn.gov.rs +381 (0)11 3670-938, 363-1385

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: savetovanje ustanova za primenu procedura za uključivanje u inkluzivno obrazovanje, obezbeđivanje podrške u planiranju i primeni individualnog obrazovnog plana učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. Specifični ciljevi rada: unapređivanje propisa u oblasti inkluzivnog obrazovanja i socijalne inkluzije; razvijanje sistema podrške deci i mladima kroz uspostavljanje efikasne međuresorne saradnje; unapređivanje kompetencija zaposlenih u obrazovno – vaspitnim ustanovama za kvalitetno inkluzivno obrazovanje; stvaranje inkluzivnog okruženja za učenje i razvoj; razvijanje i primena mehanizama za praćenje i vrednovanje inkluzivnog obrazovanja.

Oblast: zaštita od nasilja i diskriminacije
Kontakt: zastitaodnasilja@mpn.gov.rs  +381 (0)11 361-6382

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: pružanje stručne podrške i savetovanja obrazovno – vaspitnih ustanova za primenu procedura u situacijama vršnjačkog nasilja koje su se desile u ustanovama obrazovanja i vaspitanja ili za vreme aktivnosti koje ustanova organizuje;savetovanje i pružanje stručne podrške ustanovama u skladu sa propisanim procedurama zaštite učenika od nasilja u ustanovama obrazovanja i vaspitanja; upućivanje ustanova na saradnju sa drugim institucijama; saradnja sa nadležnim školskim upravama; savetodavno – konsultativna pomoć u unapređivanju planiranja i organizacije preventivnih i interventinih aktivnosti u skladu sa procedurama zaštite učenika učenika od nasilja; priprema standarda i indikatora zaštite učenika od nasilja za škole; praćenje razvoja i implementacije zakona, pravilnika i protokola, programa i projekata u prevenciji vršnjačkog nasilja i diskriminacije; U nadležnosti zaposlenih nisu pitanja mobinga, nasilja nad odraslim osobama i druge povrede prava deteta (izuzev zaštite od vršnjačkog nasilja), kao ni vršenje nadzora nad radom ustanova.


 

Održana panel diskusija „Kako si u školi“

Održana panel diskusija „Kako si u školi“

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovali su na panel diskusiji „Kako si u školi“ u organizaciji Centra E8. Ispred Ministarstva na panel diskusiji učestvovale su dr Snežana Vuković vd. rukovodioca Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu...

opširnije
Mijoković: Potrebno je da decu ohrabrujemo da traže pomoć

Mijoković: Potrebno je da decu ohrabrujemo da traže pomoć

Da bi deca na internetu bila bezbednija, veoma je važno da ih ohrabrujemo da traže pomoć i da vidna mesta u školama postavimo linkove i kontakt telefone za prijavu digitalnog nasilja, istakla je Zvezdana Mijoković iz Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu...

opširnije
Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije

Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije

U Beogradu je 22-23 novembra 2018 održana konferencija pod nazivom "Inkluzivno obrazovanje – put razvoja obrazovanja Srbije", u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju...

opširnije