Одсек за људска и мањинска права у образовању

Чланство у међународним организацијама

Пројекти

Национални и међународни извештаји

Одсек за људска и мањинска права у образовању је организациона јединица Министарства просвете, науке и технолошког развоја, образована Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на који је Влада  Републике Србије дала сагласност Закључком 05 Број: 110-13022/2019 од 26. децембра 2019. године, као ужа унутрашња јединица изван сектора и Секретаријата. У Одсеку се обављају послови који се односе на координацију, планирање, развој и спровођење  активности у вези са поштовањем људских и мањинских права у образовању.  У складу са областима деловања Одсека, грађани и установе се могу обратити званичном поштом или путем електронске поште за питања из области:

Област: образовање националних мањина и људска права у образовању

Контакт: manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs; Tел. 381 (0)113619526, +381 (0)11 363–1064

Запослени обављају послове који се односе на: координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које обезбеђују пуну примену закона и политика у области образовања за људска права, образовање националних мањина, осетљивих друштвених група (Рома, миграната/тражилаца азила, образовно и социјално депривираних ученика) и родне равноправности; подршка у изради програма наставе и учења, уџбеника на језицима националних мањина, приручника из делокруга Одсека; израду пројеката, извештаја о примени међународних и домаћих стратешких докумената; праћење примена мера за заштиту од дискриминације; пружање подршке ученицима, породицама, запосленима у образовно-васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација пројеката у овим областима; учешће у информисању јавности/медија и стручњака.

 Област: инклузивно образовање Контактinkluzija@mpn.gov.rs +381 (0) 011/3615 034

Запослени обављају послове који се односе на: планирање, координацију, спровођење политика и праћење примене мера у области раног развоја и инклузивног образовања; унапређивање прописа у области раног развоја и инклузивног образовања; развијање система подршке деци и младима из осетљивих друштвених група кроз успостављање ефикасне међуресорне сарадње; сарадњу са релевантним установама и организацијама на спречавању осипања из образовног система; унапређивање компетенција запослених у образовно – васпитним установама за квалитетно инклузивно образовање; стварање инклузивног окружења за учење и развој и примену асистивне технологије; сарадњу са школским управама приликом саветовања запослених у установама за примену процедура за укључивање у инклузивно образовање, обезбеђивање подршке у планирању и примени мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана и успешну транзицију током образовања; пружање подршке раду интерресорних комисија и развијање и примена механизама за праћење, вредновање и извештавање о инклузивном образовању.

 Област: заштита од насиља и дискриминације

Контакт: zastitaodnasilja@mpn.gov.rs  +381 (0) 011/3615 034

Запослени обављају послове који се односе на: подршка школским управама у процесу поступања и стручне и стручне подршке образовно – васпитних установа за примену процедура у ситуацијама вршњачког насиља које су се десиле у установама образовања и васпитања или за време активности које установа организује;  сарадња са релевантним институцијама социјалне, здравствене заштите и полиције (центри за социјални рад, здравствене установе, полиција и др.); саветодавно – консултативна помоћ у унапређивању планирања и организације превентивних и интервентних активности у складу са процедурама заштите ученика од насиља; припрема стандарда и индикатора заштите ученика од насиља које се примењују на свим нивоима; праћење развоја и имплементације закона, правилника и протокола, програма и пројеката у превенцији вршњачког насиља и дискриминације; у надлежности запослених нису питања мобинга, насиља над одраслим особама и друге повреде права детета (изузев заштите од вршњачког насиља), као ни вршење надзора над радом установа.