Odsek za ljudska i manjinska prava

  • Nastava na daljinu na jezicima manjina realizuje sa na više televizija

  • Poseban operativni plan Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za nastavu na jezicima nacionalnih manjina

  • Obeležavanje međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja

  • U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan radni sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina

  • Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije-osnaživanje nastavnika i učenika

  • Održana panel diskusija „Kako si u školi“

  • Obaveza roditelja je da poštuju procedure prijave sumnje na nasilje i da se prvo obrate ustanovi

  • Srbija potvrdila Deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o integraciji Roma


Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju je organizaciona jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obrazovana Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na koji je Vlada  Republike Srbije dala saglasnost Zaključkom 05 Broj: 110-13022/2019 od 26. decembra 2019. godine, kao uža unutrašnja jedinica izvan sektora i Sekretarijata. U Odseku se obavljaju poslovi koji se odnose na koordinaciju, planiranje, razvoj i sprovođenje  aktivnosti u vezi sa poštovanjem ljudskih i manjisnkih prava u obrazovanju.  U skladu sa oblastima delovanja Odseka, građani i ustanove se mogu obratiti zvaničnom poštom ili putem elektronske pošte za pitanja iz oblasti:

Oblast: obrazovanje nacionalnih manjina i ljudska prava u obrazovanju
Kontakt:
manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs; Tel. 381 (0)113619526, +381 (0)11 363–1064

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje obezbeđuju punu primenu zakona i politika u oblasti obrazovanja za ljudska prava, obrazovanje nacionalnih manjina, osetljivih društvenih grupa (Roma, migranata/tražilaca azila, obrazovno i socijalno depriviranih učenika) i rodne ravnopravnosti; podrška u izradi programa nastave i učenja, udžbenika i priručnika iz delokruga Odseka; izradu projekata, izveštaja o primeni međunarodnih i domaćih strateških dokumenata; praćenje primena mera za zaštitu od diskriminacije; pružanje podrške učenicima, porodicama, zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija projekata u ovim oblastima; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka.

 Oblast: obrazovna inkluzija
Kontakt: inkluzija@mpn.gov.rs +381 (0)11 3670-938, 363-1385

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: planiranje, koordinaciju, sprovođenje politika i praćenje primene mera u oblasti ranog razvoja i inkluzivnog obrazovanja; unapređivanje propisa u oblasti ranog razvoja i inkluzivnog obrazovanja; razvijanje sistema podrške deci i mladima iz osetljivih društvenih grupa kroz uspostavljanje efikasne međuresorne saradnje; saradnju sa relevantnim ustanovama i organizacijama na sprečavanju osipanja iz obrazovnog sistema; unapređivanje kompetencija zaposlenih u obrazovno – vaspitnim ustanovama za kvalitetno inkluzivno obrazovanje; stvaranje inkluzivnog okruženja za učenje i razvoj i primenu asistivne tehnologije; saradnju sa školskim upravama prilikom savetovanja zaposlenih u ustanovama za primenu procedura za uključivanje u inkluzivno obrazovanje, obezbeđivanje podrške u planiranju i primeni mera individualizacije i individualnog obrazovnog plana i uspešnu tranziciju tokom obrazovanja; pružanje podrške radu interresornih komisija i razvijanje i primena mehanizama za praćenje, vrednovanje i izveštavanje o inkluzivnom obrazovanju.

 Oblast: zaštita od nasilja i diskriminacije
Kontakt: zastitaodnasilja@mpn.gov.rs  +381 (0) 011/3615 034

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: podrška školskim upravama u procesu postupanja i stručne i stručne podrške obrazovno – vaspitnih ustanova za primenu procedura u situacijama vršnjačkog nasilja koje su se desile u ustanovama obrazovanja i vaspitanja ili za vreme aktivnosti koje ustanova organizuje;  saradnja sa relevantnim institucijama socijalne, zdravstvene zaštite i policije (centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, policija i dr.); savetodavno – konsultativna pomoć u unapređivanju planiranja i organizacije preventivnih i interventinih aktivnosti u skladu sa procedurama zaštite učenika od nasilja; priprema standarda i indikatora zaštite učenika od nasilja koje se primenjuju na svim nivoima; praćenje razvoja i implementacije zakona, pravilnika i protokola, programa i projekata u prevenciji vršnjačkog nasilja i diskriminacije; u nadležnosti zaposlenih nisu pitanja mobinga, nasilja nad odraslim osobama i druge povrede prava deteta (izuzev zaštite od vršnjačkog nasilja), kao ni vršenje nadzora nad radom ustanova.


 

Obeležavanje međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja

Obeležavanje međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja

Međunarodni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja se obeležava svake godine, poslednje srede u februaru,  pod nazivom "Dan rozih majica". Obeležavanje ovog dana ima za cilj promovisanje tolerancije, empatije, poštovanja različitosti,  razvijanja saradnje i osnaživanje za...

opširnije
Održana panel diskusija „Kako si u školi“

Održana panel diskusija „Kako si u školi“

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učestvovali su na panel diskusiji „Kako si u školi“ u organizaciji Centra E8. Ispred Ministarstva na panel diskusiji učestvovale su dr Snežana Vuković vd. rukovodioca Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu...

opširnije