Odsek za ljudska i manjinska prava

  • „Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu“ preko Portala eUprava i na jezicima nacionalnih manjina

  • Vodič za škole: Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju

  • Učenicima osmog razreda koji pohađaju nastavu na jezicima manjina biće dostupan prevod za časove koji su emitovani na srpskom jeziku

  • Korisni materijali za povećanu bezbednost porodice na internetu

  • Nastava na daljinu na jezicima manjina realizuje sa na više televizija

  • Poseban operativni plan Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za nastavu na jezicima nacionalnih manjina

  • Obeležavanje međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja

  • U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan radni sastanak sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina


Odsek za ljudska i manjinska prava u obrazovanju je organizaciona jedinica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obrazovana Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na koji je Vlada  Republike Srbije dala saglasnost Zaključkom 05 Broj: 110-13022/2019 od 26. decembra 2019. godine, kao uža unutrašnja jedinica izvan sektora i Sekretarijata. U Odseku se obavljaju poslovi koji se odnose na koordinaciju, planiranje, razvoj i sprovođenje  aktivnosti u vezi sa poštovanjem ljudskih i manjisnkih prava u obrazovanju.  U skladu sa oblastima delovanja Odseka, građani i ustanove se mogu obratiti zvaničnom poštom ili putem elektronske pošte za pitanja iz oblasti:

Oblast: obrazovanje nacionalnih manjina i ljudska prava u obrazovanju
Kontakt:
manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs; Tel. 381 (0)113619526, +381 (0)11 363–1064

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje obezbeđuju punu primenu zakona i politika u oblasti obrazovanja za ljudska prava, obrazovanje nacionalnih manjina, osetljivih društvenih grupa (Roma, migranata/tražilaca azila, obrazovno i socijalno depriviranih učenika) i rodne ravnopravnosti; podrška u izradi programa nastave i učenja, udžbenika i priručnika iz delokruga Odseka; izradu projekata, izveštaja o primeni međunarodnih i domaćih strateških dokumenata; praćenje primena mera za zaštitu od diskriminacije; pružanje podrške učenicima, porodicama, zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija projekata u ovim oblastima; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka.

 Oblast: obrazovna inkluzija
Kontakt: inkluzija@mpn.gov.rs +381 (0)11 3670-938, 363-1385

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: planiranje, koordinaciju, sprovođenje politika i praćenje primene mera u oblasti ranog razvoja i inkluzivnog obrazovanja; unapređivanje propisa u oblasti ranog razvoja i inkluzivnog obrazovanja; razvijanje sistema podrške deci i mladima iz osetljivih društvenih grupa kroz uspostavljanje efikasne međuresorne saradnje; saradnju sa relevantnim ustanovama i organizacijama na sprečavanju osipanja iz obrazovnog sistema; unapređivanje kompetencija zaposlenih u obrazovno – vaspitnim ustanovama za kvalitetno inkluzivno obrazovanje; stvaranje inkluzivnog okruženja za učenje i razvoj i primenu asistivne tehnologije; saradnju sa školskim upravama prilikom savetovanja zaposlenih u ustanovama za primenu procedura za uključivanje u inkluzivno obrazovanje, obezbeđivanje podrške u planiranju i primeni mera individualizacije i individualnog obrazovnog plana i uspešnu tranziciju tokom obrazovanja; pružanje podrške radu interresornih komisija i razvijanje i primena mehanizama za praćenje, vrednovanje i izveštavanje o inkluzivnom obrazovanju.

 Oblast: zaštita od nasilja i diskriminacije
Kontakt: zastitaodnasilja@mpn.gov.rs  +381 (0) 011/3615 034

Zaposleni obavljaju poslove koji se odnose na: podrška školskim upravama u procesu postupanja i stručne i stručne podrške obrazovno – vaspitnih ustanova za primenu procedura u situacijama vršnjačkog nasilja koje su se desile u ustanovama obrazovanja i vaspitanja ili za vreme aktivnosti koje ustanova organizuje;  saradnja sa relevantnim institucijama socijalne, zdravstvene zaštite i policije (centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, policija i dr.); savetodavno – konsultativna pomoć u unapređivanju planiranja i organizacije preventivnih i interventinih aktivnosti u skladu sa procedurama zaštite učenika od nasilja; priprema standarda i indikatora zaštite učenika od nasilja koje se primenjuju na svim nivoima; praćenje razvoja i implementacije zakona, pravilnika i protokola, programa i projekata u prevenciji vršnjačkog nasilja i diskriminacije; u nadležnosti zaposlenih nisu pitanja mobinga, nasilja nad odraslim osobama i druge povrede prava deteta (izuzev zaštite od vršnjačkog nasilja), kao ni vršenje nadzora nad radom ustanova.


 

Obrazovanje migranata u Vranju

Obrazovanje migranata u Vranju

Na poziv Međunarodne organizacije za migracije , Đurđica Ergić iz grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije, posetila je Vranje zajedno sa Nikolom Bizelom, šefom Operacije 1 u Delegaciji Evropske unije u Republici...

opširnije
Konferencija o vršnjačkom nasilju

Konferencija o vršnjačkom nasilju

U Domu omladine održana je druga konferencija o vršnjačkom nasilju u organizaciji Udruženja „Drug nije meta“. Konferenciju je otvorila Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koja je istakla značaj multisektorskog pristupa zaštiti...

opširnije
Međunarodna konferencija u Veneciji

Međunarodna konferencija u Veneciji

UNESKO je od 2. - 4. maja 2018. u Veneciji organizovao međunarodnu konferenciju „Izgradnja kapaciteta za prevenciju nasilnog ekstremizma u državama jugoistočne Evrope“ na kojoj su kao predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja...

opširnije
Prevencija digitalnog nasilja

Prevencija digitalnog nasilja

 Povodom realizacije  aktivnosti na prevenciji nasilja u okviru  tradicionalne "Nedelja nenasilja"  u OŠ" Milan Rakić" u Beogradu predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji se bave zaštitom od nasilja, učestvovali su u saradnji sa...

opširnije