Na osnovu zaključenog Programa za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu između Srbije, Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike, i Amandmana Programa, kojim se pored navedenih zamalja dunavskog regiona, priključuje i Francuska, sa ciljem da se pruži podrška projektnoj saradnji u podunavskom regionu među zemljama učesnicama,  raspisan je Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2020-2021. godinu.

Za podnosioce projektnih predloga iz Srbije, potrebno ja da: pored elektronske prijave predloga projekta koja se popunjava on-line na sajtu Ministarstva, na srpskom i engleskom jeziku sa svim  prateći prilozima u zadatim formatima,  dostave identične  primerke štampane, potpisane i overene. Po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, koje su potpisane i overene,  potrebno je dostaviti do 20. septembra 2019. godine na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Za Poziv za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u dunavskom regionu 2020-2021

 Aplikacija za elektronsku prijavu predloga projekata srpskih učesnika nalazi se na linku: http://147.91.185.20/multilateral

Poziv za predloge projekta multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu za 2020-2021. godinu

UPUTSTVO za popunjavanje predloga projekta po Pozivu za multilateralnu naučnu i tehnološku saradnju u dunavskom regionu 2020-2021

Program za finansiranje multilateralne naučne i tehnološke saradnje u dunavskom regionu

Amandman Programa