Основно образовање одраслих

Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада (Правилник о наставном плану и програму основновног образовања одраслих  и Правилник о ближим условима за остваривање НПП ООО )

Уз основно образовање, одраслима је омогућено да стекну и одговарајућу оспособљеност путем обуке.

Наставни план и програм основног образовања одраслих остварује се у посебно оспособљеним и припремљеним основним школама и школама за основно образовање одраслих.

Школски тим који реализује програм основног образовања одраслих чине,  наставници, стручни сарадници, директор и андрагошки асистент , који су посебно обучени кроз обавезни програм обуке за остваривање програма основног образовања одраслих (Интегрални програм обуке школског тима можете преузети овде ).

Основно образовање одраслих, по моделу ФООО, траје три године и остварује се у три циклуса у трајању од по годину дана.

У првом циклусу стичу се основе функционалне писмености, у другом и трећем – основе општег образовања и стручне компетенције. Стручне компетенције стичу се путем обуке као једног од облика оспособљавања заснованог на стандардима рада и потребама тржишта рада.

Наставни план и програм основног образовања одраслих, по моделу ФООО, усмерен је ка остваривању утврђених општих исхода, односно кључних компетенција. Оствареност општих исхода, односно кључних компетенција као и предметних исхода програма ФООО проверава се на основу Општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих.( Правилник о општим стандардима постигнића за основно образовање одраслих  ).

Подршка наставницима у остваривању Наставног плана и програма основног образовања одраслих обезбеђена је андрагошким дидактичко-методичким упутствима садржаним у делу програма који се односи на начин остваривања програма сваког предмета, модула и обуке и у посебним водичима за сваки предмет, модул и обуку (дидактичко методичка упуства за наставнике и водиче и материјале за учење и подучавање за наставнике и  полазнике можете преузети на банерима са десне стране: Материјали за наставнике, Материјали за полазнике Програма и Приручници за спровођење Програма ООО)

Реализација основног образовања одраслис спроводи се и у Васпитно поправним установама (ВПУ) и Kазнено поправним заводима (КПЗ).

 

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.