Средње образовање одраслих

Средње образовање одраслих остварује се у складу са циљевима који су дефинисани законом којим се уређују основе система образовања и васпитања посебним законима.

Посебни програми за образовање одраслих у двогодишњем и трогодишњем трајању, програми стручног оспособљавања, специјалистичког, односно мајсторског образовања, програми обуке и други програми за образовање одраслих остварује се у средњој школи, односно средњој школи за образовање одраслих

Упис одраслих врши се у складу са Законом, и посебним законима којима се уређује средње образовање и васпитање и образовање одраслих.

Школа у току године врши упис кандидата ради стицања специјалистичког, односно мајсторског образовања, стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и обуке, уз сагласност Министарства.

Специјалистичко и мајсторко образовање

У средњу стручну школу ради стицања специјализације, може да се упише кандидат који има завршену одговарајућу школу и има најмање две године радног искуства и оно траје једну или две године.

По завршетку програма специјалистичког, односно мајсторског образовања полаже се  испит на којем се проверавају вештине и знања потребне за обављање занимања за које се кандидат пријавио. Програм мајсторског испита доноси министар на предлог Савета за стручно образовање. Након положеног испита кандидату се издаје јавна исправа која то потврђује у складу са законом о средњем образовању и васпитању.

Наставак прекинутог школовања

Особе које су из одређених разлога напустиле средњу школу, односно прекинуле образовање имају право да наставе школовање у истом трајању по основу закона о средњој школи.

Да би завршили започето образовање, ванредни ученици се уписују до 31. августа. Ученику ће бити признати сви раније завршени разреди. Решењем које доноси директор школе, биће одређени допунски ипити које полазник мора да положи. Након што положи све допунске испите ученик полаже разредни испит у који се уписао. На тај начин стиче право да упише следећи разред у статусу ванредног ученика.

Преквалификација и доквалификација

Након завршеног средњег образовања и васпитања одрасли може да се упише у школу ради преквалификације или доквалификације.

Преквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у односу на онај који су завршили,без обзира на подручје рада.

Доквалификацију уписују кандидати који желе да се образују за неки други образовни профил у дужем трајању, без обзира на подручје рада.

Кандидат који је уписан у програм преквалификације полаже испите из стручних предмета које одређује наставничко веће школе у коју је уписан.

Кандидат који је уписан у програм доквалификације полаже додатне испите из предмета чији се садржаји разликују од претходно положених, предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом (разлика предмета) и завршни испит.

Ванредни полазници

Ванредан полазник првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.

Ванредни ученици уписују се у први разред у јунском року на основу конкурса који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.