U cilju efikasne primene sistema i uspešne dodela Jedinstvenog obrazovnog broja (JOB) deci, učenicima i studentima 9. i 10. januara realizovana je obuka za softver administratore koji će biti zaduženi za podršku obrazovno-vaspitnim ustanovama pri korišćenju JOB modula.

Prva faza uvođenja Jedinstvenog informacionog sistema u prosveti (JISP) predvidela je da se svakom učeniku i studentu u Srbiji dodeli jedinstveni obrazovni broj (JOB).
Modul Jedinstvenog informacionog sistema prosvete za generisanje Jedinstvenog obrazovnog broja (JOB-a) je u funkciji.

JOB predstavlja individualnu i neponovljivu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i koja se dodeljuje detetu, učeniku i odraslom u automatizovanom postupku preko JISP-a, na zahtev ustanove, pri prvom upisu u ustanovu.

Privremeni JOB dodeljuje se detetu, učeniku i odraslom do dobijanja jedinstvenog matičnog broja građana, stranom državljaninu, licu bez državljanstva, prognanom i raseljenom licu.

U zahtevu za dodelu JOB-a ustanova unosi podatke u JISP o identitetu deteta, učenika i odraslog (ime, prezime, ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj građana, broj pasoša i izdavalac za strane državljane).

Ovlašćeno lice ustanove dužno je da JOB lično dostavi detetu i učeniku preko roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i odraslom u zatvorenoj koverti, zajedno sa podacima za lični pristup registru.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik i odrasli može da zahteva da mu se JOB i podaci za lični pristup registru dostave na adresu elektronske pošte.
Ministarstvo uspostavlja i vodi evidenciju u elektronskom obliku o svim zahtevima i dodeljenim Jedinstvenim obrazovnim brojevima i privremenim Jedinstvenim obrazovnim brojevima. Podaci o JOB-u i privremenom JOB-u čuvaju se trajno.

Dodeljivanjem ovog broja od 16 cifara država će biti u mogućnosti da isprati svoje učenike i studente kroz čitavo školovanje, od predškolskog obrazovanja, pa do završetka fakulteta. Informacioni sistem će učenika prepoznavati isključivo po ovom broju, te neće više biti potrebno da javno budu istaknuti podaci o ličnosti, a ovo bi takođe trebalo da omogući lakšu proceduru prelaska iz osnovne u srednju školu, odnosno iz srednje škole na fakultet.

Pored toga, država će moći da analizom podataka ima preciznu statistiku o smerovima i školama, uspehu pojedinačnih škola, kao i o tome koliko se studenata uspešno zaposli po završetku određenog fakulteta. Za roditelje i učenike će JOB biti značajan, jer će celokupan informacioni sistem preko njega nuditi pristup podacima koji mogu biti veoma značajni kada je u pitanju odabir buduće škole i zanimanja, odnosno sagledavanje potreba na tržištu rada.