U Šapcu je 2. i 3. decembra 2017. godine realizovana obuka za zaposlene u predškolskim ustanovama „Vaspitači kao nosioci kvalitetnog obrazovanja za svu decu“.

Obukom je obuhvaćeno 90 učesnika (vaspitača, defektologa-vaspitača i stručnih saradnika) iz predškolskih ustanova „Zvezdara“ i „11. april“ iz Beograda i „Pčelica“ iz Sremske Mitrovice, koje su uključene u projekat „Podrška unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa smetnjama u razvoju“. Projekat se realizuje u okviru saradnje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a u domenu predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Aktivnosti projekta su usmerene na podršku ostvarivanja prava dece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kao i na kreiranje inkluzivne, podsticajne i nediskriminatorne sredine u predškolskim ustanovama.

Obuka „Vaspitači kao nosioci kvalitetnog obrazovanja za svu decu“ ima za cilj da učesnicima pomogne da sistematizuju svoja dosadašnja iskustva i znanja o inkluzivnom obrazovanju u konceptualnu mapu koja će predstavljati okvir za dalji razvoj i unapređivanje kvalitetne inkluzivne vaspitno-obrazovne prakse, kako u sopstvenom radu, tako i kroz razmenu sa vaspitačima iz predškolskih ustanova sa kojima su zajedno u projektu, ali i drugim predškolskim ustanovama.

Učesnici su tokom obuke vođeni kroz nekoliko tema:

  • Inkluzivno obrazovanje – vizija, teorija i koncepti;
  • Zajednički rad na stvaranju inkluzivnog obrazovanja na nacionalnom nivou;
  • Zajednički rad na stvaranju inkluzivnog obrazovanja u predškolskim ustanovama;
  • Zajednički rad na stvaranju inkluzivnog obrazovanja u vaspitnoj grupi.

Unapređivanjem kompetencija uključenih u kreiranje politika i prakse predškolskih ustanova doprinosi se iznalaženju najboljeg modela za transformaciju razvojnih grupa i unapređenju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ustanovama koje učestvuju u Projektu.