Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavljuje  Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba  u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine koja prepoznaje značaj i ulogu novih tehnologija za unapređivanje obrazovnog sistema i Smernicama za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju

Okvir predstavlja dodatnu vrednost na postojeće reformske inicijative u ovoj oblasti kao što su: kontinuirana ulaganja u informatičku infrastrukturu tako da ona budu dugoročno isplativa a raspodela pravednija, reforma kurikuluma gde su digitalne kompetencije prepoznate kao međupredmetne kompetencije i gde se razvoju kompetencija prilazi holistički sa fokusom na postizanje standarda i ostvarivanje ishoda učenja, izmene nastavnih planova i programa za osnovnu školu tako da Informatika i računarstvo dobije status obaveznog predmeta, razvoj okvira za samoevaluaciju i procenu elektronske zrelosti škola, pilotiranje elektronskog dnevnika, organizovanje relevantnih obuka za zaposlene u obrazovanju i druge.

Digitalne kompetencije sve više postaju kompetencije koje su od suštinskog značaja za sve zaposlene i građane. Osnovne digitalne kompetencije, dugoročno  posmatrano, generišu se u sistemu obrazovanja a nivo posedovanja digitalnih kompetencija učenika, između ostalog, zavisi od nivoa digitalnih kompetencija nastavnika. Stoga se od nastavnika očekuje da poseduju odgovarajući nivo informatičke, informacione, digitalne i medijske pismenosti, kao i da u oblastima u kojima drže nastavu poznaju moderne koncepte, metode i alate koji pretpostavljaju smislenu upotrebu IKT-a.

Primenom ovog Okvira, promoviše se pedagoška upotreba IKT-a koja pretpostavlja balansiranu, promišljenu i efikasnu primenu, u cilju podsticanja inovativnosti u nastavi i postizanja višeg nivoa ostvarenosti standarda obrazovnih postignuća.

Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba kreiran je sa ciljem da podrži nastavnike iz sistema obrazovanja u Srbiji u procesu integracije digitalnih sadržaja u svakodnevnu praksu. U dokumentu su navedene i definisane veštine, ciljevi i očekivani ishodi koji čine korpus digitalnih kompetencija nastavničke profesije. Nastavnici dokument mogu koristiti za procenu sopstvenih veština i promišljanje o sopstvenoj praksi kao i za  identifikaciju narednih koraka svog profesionalnog razvoja. Realizatorima obuka ovaj dokument može biti koristan za unapređenje kvaliteta i relevantnost stručnih programa, a donosioci odluka na osnovu njega mogu proceniti i revidirati postojeće regulative i kreirati programe podrške.

Dokument je kreiran uzimajući u obzir relevantna dokumenta u regionu i Evropskoj uniji, predloge Stručnog tima i doprinos stranih i domaćih stručnjaka. Više detalja o procesu razvoja ovog dokumenta možete pronaći u prilogu.

Kreirao ga je Stručni tim za podršku učešću Republike Srbije u tematskoj radnoj grupi „Digitalno i onlajn učenje i razvoj međupredmetnih kompetencija sa fokusom na informaciono-komunikacionim tehnologijama” u okviru Otvorenog metoda koordinacije u oblasti obrazovanja i obuke Evropske unije a pripremu ovog dokumenta podržao je British Council u sklopu projekta „Nove tehnologije u obrazovanju“.
PREUZMITE DOKUMENT OVDE