Основни подаци

Подаци од значаја за јавност рада МПНТР

Осим Немањине 22-26., Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије користи и пословне просторије у улици Захумска 14 у Београду, у улици Његошева 12 у Београду, као и просторије на више локација у Републици Србији, а за потребе школских управа.

Информације о адресама и контакт телефонима сектора, одељења, одсека, група и школских управу су наведене у опису организационе структуре Министарства.

Радно време Министарства, односно свих организационих јединица Министарства је од 07.30 до 15.30 часова. Субота и недеља су нерадни дани.

Пријем поште врши се преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем. Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима је омогућен просторијама Министарства у улици Немањина 22 – 26, Београд. Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима осталим просторијама које Министарство користи није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у зграду.

Функције руководилаца Министарства просвете, науке и технолошког развоја као органа државне управе утврђене су члановима 23 – 27. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр.79/05, 101/07, 95/10 и 99/14).

 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Телефон централе: 011/3613-734
ПИБ: 102199748, Матични број: 17329235
Радно време: понедељак - петак од 7:30 до 15:30
Електронска пошта се може доставити на адресу: kabinet@mpn.gov.rs

 

Функције руководилаца
Унутрашње јединице МПНТР

Основне унутрашње јединице Министарства су:

 1. Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање;
 2. Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
 3. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
 4. Сектор за високо образовање
 5. Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције
 6. Сектор за дигитализацију у просвети и науци
 7. Сектор за дуално и предузетничко образовање и васпитање
 8. Сектор за финансије
 9. Сектор за инспекцијске послове
 10. Сектор за науку
 11. Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Посебне унутрашње јединице образују Секретаријат Министарства и Кабинет министра

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата у Министарству су:

 • Група за интерну ревизију
 • Одељење за координацију рада школских управа
 • Одсек за правне послове

 

 

Делокруг рада унутрашњих јединица Министарства

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.