Основни подаци

Подаци од значаја за јавност рада МПНТР

Осим Немањине 22-26., Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије користи и пословне просторије у улици Захумска 14 у Београду, у улици Његошева 12 у Београду, као и просторије на више локација у Републици Србији, а за потребе школских управа.

Информације о адресама и контакт телефонима сектора, одељења, одсека, група и школских управу су наведене у опису организационе структуре Министарства.

Радно време Министарства, односно свих организационих јединица Министарства је од 07.30 до 15.30 часова. Субота и недеља су нерадни дани.

Пријем поште врши се преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа у Београду, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Пријем странака се обавља уз претходну најаву и договор, писменим или усменим путем. Министарство просвете, науке и технолошког развоја поступа у складу са Законом о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/2001) када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге странке.

Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима је омогућен просторијама Министарства у улици Немањина 22 – 26, Београд. Прилаз лицима са посебним потребама у инвалидским колицима осталим просторијама које Министарство користи није могућ без пратиоца, због постојања техничких баријера на улазу у зграду.

Функције руководилаца Министарства просвете, науке и технолошког развоја као органа државне управе утврђене су члановима 23 – 27. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05).

 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд
Телефон централе: 011/3613-734
ПИБ: 102199748, Матични број: 17329235
Радно време: понедељак - петак од 7:30 до 15:30
Електронска пошта се може доставити на адресу: kabinet@mpn.gov.rs

 

Функције руководилаца
Унутрашње јединице МПНТР

Основне унутрашње јединице Министарства су:

 1. Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање;
 2. Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих
 3. Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
 4. Сектор за развој и високо образовање
 5. Сектор за ученички и студентски стандард 
 6. Сектор за инвестиције
 7. Сектор за стратешко планирање
 8. Сектор за финансије
 9. Сектор за инспекцијске послове
 10. Сектор за науку
 11. Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Посебне унутрашње јединице образују Секретаријат Министарства и Кабинет министра

Уже унутрашње јединице изван сектора и Секретаријата у Министарству су:

 • Група за интерну ревизију
 • Одељење за координацију рада школских управа
 • Одсек за правне послове

 

 

Делокруг рада унутрашњих јединица Министарства

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.