U okviru procesa pregovora za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji danas je u Briselu na Međuvladinoj konferenciji otvoreno i privremeno zatvoreno Poglavlje 26 – obrazovanje i kultura.

Poglavlje 26 ne podrazumeva konkretna merila i ne zahteva izradu posebnog Akcionog plana, a Pregovaračka pozicija Republike Srbije sadrži aktivnosti koje se odnose na dalji proces usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama i standardima EU u oblastima obrazovanja, omladine, sporta i kulture.

U oblasti obrazovanja planirane su izmene zakonskog okvira u cilju ostvarivanja strateških ciljeva Srbije i paketa ciljeva strategija „Evropa 2020”, i „Obrazovanje i obuke 2020”, što će omogućiti poboljšanje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima, kao i obezbediti jačanje kapaciteta za učestvovanje u programima EU.

U predškolskom obrazovanju i vaspitanju fokus će biti na postavljanju celokupnog pravnog okvira za kvalitetno i dostupno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kroz izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju, kao i na porastu obuhvata dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

U oblasti osnovnog obrazovanja cilj je smanjenje osipanja i intenzivan rad na vaspitnoj ulozi škole u osnovnom obrazovanju, koja će doprineti celovitom razvoju ličnosti učenika, participaciji učenika u procesu učenja, preuzimanju odgovornosti i jačanju motivacije za učenje i intelektualni rad.

U oblasti srednjeg obrazovanja planira se promena upisne politike i definisanje nove mreže škola i obrazovnih profila, kao i uvođenje opšte, stručne i umetničke mature kao načina upisa u visoko obrazovanje.

U oblasti visokog obrazovanja cilj je da u Srbiji nakon 2020. godine najmanje 35% generacije u populaciji od 30-34 godine ima visoko obrazovanje. Planirane su izmene zakonskog okvira i uvođenje pravednijeg finansiranja, koje će biti zasnovano na rezultatima.

U oblasti celoživotnog učenja očekuje se dalji porast broja akreditovanih ustanova i programa.

Uspostavljanje sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija omogućiće se donošenjem Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, a uskoro će se započeti proces referenciranja NOK-a prema Evropskom okviru kvalifikacija.