Danas je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan prvi sastanak operativne radne grupe za zaštitu od  vršnjačkog nasilja, koja je oformljena na osnovu sporazuma resornih Ministarstava, a na predlog  Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Tokom sastanka definisana je dinamika aktivnosti i postavljeni osnovni zadaci među kojima su i analiza postojećih resursa koje se tiču prevencije i intervencije u slučajevima nasilja u školama i uspostavljanje neophodne koordinacije i razmena informacija između radnih grupa ministarstava.

Insistiralo se na tome da se ostvari efikasno povezivanje institucija na operativnom nivou. Sledeći korak međuministarskog operativnog radnog tela je regulisanje procedura u cilju formiranja sistemskog pristupa vršnjačkom nasilju gde će se uspostaviti jasne procedure saradnje između institucija i ustanova koje će doprineti efikasnijem reagovanju i prevenciji nasilja.

Poseban akcenat će biti na zaštiti od  digitalnog nasilja i iznalaženje optimalnih rešenja za preventivne aktivnosti i mehanizme zaštite od ovog vida vršnjačkog nasilja.