Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja počinje da radi na izradi Strategije razvoja veštačke inteligencije Republike Srbije za period od 2020. do 2025. godine.

Imajući u vidu globalni razvoj oblasti veštačke inteligencije neophodno je definisati strategiju koja će omogućiti razvoj ove oblasti u Republici Srbiji.

Na predlog Kabineta predsednika Vlade formirana je Radna grupa za izradu predloga Strategije koja je sastavljena od predstavnika različitih institucija iz javnog i privatnog sektora. Prvi sastanak radne grupe održan je 16. oktobra 2019. godine, nakon čega su formalno otpočele aktivnosti na izradi analize efekata (ex-ante) ove Strategije.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će u saradnji sa Kabinetom predsednika Vlade i drugim institucijama realizovati sve aktivnosti u vezi pripreme ovog strateškog dokumenta, koja će obuhvatiti prioritetne politike sa akcentom na razvoj veštače inteligencije u obrazovanju, istraživanju, inovacijama, državnoj upravi i privredi.

Aktivnosti na izradi Strategije biće u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a koji predviđa širok spektar konsultativnih aktivnosti prilikom izrade Strategije kako bi javnost, privreda i građani, bili uključeni u određivanje prioriteta i strateškog usmerenja razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji.

Okupljanjem i uključivanjem svih zainteresovanih strana u izradi Strategije razvoja veštačke inteligencije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja želi da omogući najdinamičnijim sektorima, akademskoj zajednici i privredi da svojim znanjem i iskustvom doprinesu razvoju veštačke inteligencije u zemlji.

Početak rada Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na Strategiji u skladu je sa članom 33. stav 2. i 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS”, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – odluka US, 72/2012, 7/2014 – odluka US, 44/2014 i 30/2018 – dr. zakon), članom 10. Zakona o Ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – dr. zakon i 62/2017) i članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/2018).