Kao odgovorno lice u Osnovnoj školi „Jevrem Obrenović“ u Šapcu (po Rešenju  ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Jelena Jevrić je prekoračila granice svojih ovlašćenja i protivno Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Stručnom uputstvu o formiranju odeljenja i načinu finansiranja u osnovnim i srednjim školama, formirala četiri odeljenja prvog razreda, čime je zloupotrebila položaj odgovornog lica saglasno odredbama Krivičnog zakonika o nenamenskom korišćenju budžetskih sredstava. Prosvetni inspektor izvršio je vanredni inspekcijski nadzor, a kao predmet nadzora bio je utvrđivanje zakonitosti rada Škole u pogledu formiranja odeljenja.

U nadzoru je utvrđeno da je tadašnji direktor škole, Jelena Jevrić, podnela Zahtev rukovodiocu Školske uprave Valjevo, radi dobijanja saglasnosti za priznavanje manjeg broja učenika od propisanog u odeljenju prvog razreda u matičnoj školi. Rukovodilac  Školske uprave Valjevo dostavio je školi odgovor na zahtev kojim se odbija zahtev škole, za formiranje četiri odeljenja prvog razreda. U Odgovoru je jasno istaknuto da je sa 89 upisanih učenika moguće  formirati samo tri odeljenja prvog razreda.

            Nezakonitim formiranjem četiri odeljenja prvog razreda u matičnoj Školi i formiranjem dva odeljenja šestog razreda u izdvojenom odeljenju škole u Oridu, gde je od jednog odeljenja petog razreda u školskoj 2018/2019. godini formirano dva odeljenja šestog razreda u školskoj 2019/2020. godini, povećan je broj odeljenja u Školi sa 46 na 48, pa je na osnovu broja odeljenja škola angažovala još 50% pomoćnika direktora, 50% stručnog saradnika i 50% referenta, angažovan je profesor razredne nastave sa 100%  radnog vremena i nastavnika stranog jezika sa 10% radnog vremena, čime je  oštećen budžet Republike Srbije.

            U skladu sa napred navedenim prosvetni inspektor Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podneo je  krivičnu prijavu u skladu sa odredbama člana 227. stav 1, a u vezi sa stavom 3, a u vezi sa članom 362a Krivičnog zakonika,  ( „Službeni glasnik RS“ broj 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 , 94/2016 i 35/2019).

                        Protiv prijavljene nije pokrenut prekršajni postupak za delo koje obuhvata obeležja krivičnog dela za koje je podneta krivična prijava. Imajući sve navedeno u vidu, prosvetni inspektor Ministarstva, podneo je Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu krivičnu prijavu i predložio pokretanje krivičnog postupka protiv prijavljene pred nadležnim sudom.