PODRŠKA EVROPSKE UNIJE

 

Evropska unija najveći je partner Republike Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja.

Od 2003. godine, EU je donirala više od 100 miliona EUR za reformu obrazovnog sektora na svim nivoima. Od predškolskog i osnovnog nivoa, do stručnog obrazovanja i osposobljavanja, srednjih škola, kao i visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih, EU je glavni partner Srbije kada je reč o razvoju novih nastavnih programa, finansiranju nove školske opreme i uvođenju novih profesionalnih standarda.

Podrška EU Srbiji da uskladi svoj sistem obrazovanja sa standardima, politikama i praksama zemalja EU namenjena je: izgradnji kapaciteta obrazovnih ustanova i zaposlenih u obrazovanju, usklađivanju sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada kroz razvoj sistema kvalifikacija, uvođenju inovativnih i inkluzivnih nastavnih praksi, opremanju škola modernim nastavnim pomagalima.

Evropska unija je ujedno i najveći donator u Srbiji, sa donacijama vrednim više od tri milijarde evra u proteklih 18 godina na svim poljima, počev od vladavine prava, reforme javne uprave, društvenog razvoja, obrazovanja, zdravstva, saobraćaja, životne sredine i poljoprivrede.

Finansijska pomoć se od 2007. godine do danas pruža kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) koji ima za cilj da pomogne Srbiji da se pripremi za preuzimanje i efikasno sprovođenje obaveza svog budućeg članstva u EU.

Srbija se pridružila procesu modernizacije obrazovnog sektora u skladu sa evropskim i svetskim trendovima. U svim navedenim oblastima i kroz sve projekte koje finansira EU, prioritet je dat osiguranju kvaliteta obrazovanja, socijalnoj uključenosti i obuci nastavnika. EU posebno ulaže napore u postizanje socijalne uključenosti u oblasti obrazovanja, sa posebnim fokusom na aktivnosti koje podržavaju romsku zajednicu, sa ciljem da im se osigura pravo na kvalitetno obrazovanje na svim nivoima. Sektor visokog obrazovanja i nauke takođe uživa podršku EU kroz različite projekte.

Pored donacija datih kroz programe u kojima je resorno ministarstvo (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja) glavni korisnik, dodatna pomoć je pružena obrazovnom sektoru kroz druge programe, poput nedavno završenog programa EVROPSKI PROGRES, koji se nastavlja kroz aktuelni EUPRO program, Programa prekogranične saradnje, i mnogih drugih inicijativa manjeg obima.

Republika Srbija 2019. godine postala je punopravna članica programa Erasmus +, tzv. programska zemlja, s pravom učešća u svim programskim komponentama. Novi program „Erasmus +“ obuhvata sve postojeće EU programe u oblasti obrazovanja, omladine i kulture i otvara nove mogućnosti srpskim studentima i mladima. Od početka ovog programa, Srbija je vodeća zemalja u regionu po broju odobrenih projekata, sredstava i broju učesnika u projektima mobilnosti.

Od 2001. godine, obrazovne ustanove i omladinske organizacije učestvuju u projektima vrednim više od 128 miliona EUR, zahvaljujući programu Erasmus+ i njegovim prethodnicima (Tempus, Erasmus Mundus, Celoživotno učenje, itd.). Od 2014. g., obrazovne ustanove i omladinske organizacije su koordinatori ili partneri u projektima vrednim više od 95 miliona EUR. Čak 10.320 pojedinaca bilo je na razmenama u zemljama članicama Erasmus+ programa, a preko 3.000 učesnika iz drugih zemalja boravilo je u Srbiji.

Cilj EU podrške u sektoru obrazovanja je da se podrže tekuće reforme obrazovanja u cilju poboljšanja kvaliteta obrazovanja na svim nivoima i njegove relevantnosti za tržište rada, kao i osiguranje ravnopravnog učešća najugroženijih grupa u obrazovanju.

Srbija je iz sredstava EU dobila Sektorsku budžetsku podršku u iznosu od 27,4 miliona evra, u periodu 2017-2019. godine, namenjenu realizaciji obrazovnih reformi u skladu sa Strategijom obrazovanja do 2020. g.: unapređenju kvaliteta, pravičnosti i relevantnosti sistema obrazovanja, sa posebnim  osvrtom na kvalitet obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i učenika romske nacionalnosti. Među očekivanim rezultatima ovog programa su:

  • stručno usavršavanje 40.000 nastavnika za primenu nastavnih planova i programa usmerenih na ishode, kroz inovativne nastavne metode usmerene na razvoj ključnih kompetencija kod učenika;
  • angažovanje novih pedagoških asistenata za rad sa decom kojima je potrebna dodatna pomoć u obrazovanju;
  • kvalitetnije obrazovanje na osam jezika nacionalnih manjina;
  • uspostavljen sistem kvalifikacija u skladu sa potrebama savremenog društva.

Takođe, tekuća podrška Evropske unije u sektoru obrazovanja uključuje sledeće projekte:

 

Tabela u nastavku predstavlja pregled EU/IPA projekata u oblasti reforme obrazovanja od 2007. godine do danas:

 

Projekat

Status/vreme realizacije

Budžet

Cilj/Oblasti podrške

Rezultati projekta

Sektorska budžetska podrška

U toku

€24 miliona

(Deo sektorske budžetske podrške od €27,4 miliona)

Srbija dobija Sektorsku budžetsku podršku EU koja iznosi 27,4 miliona evra, namenjenu realizaciji obrazovnih reformi u skladu sa Strategijom obrazovanja do 2020.g.: unapređenju kvaliteta, pravičnosti i relevantnosti obrazovanog sistema, sa posebnim osvrtom na kvalitet obrazovanja na .jezicima nacionalnih manjina i učenika romske nacionalnosti. Među očekivanim rezultatima su:

·   stručno usavršavanje 40.000 nastavnika za primenu nastavnih planova i programa usmerenih na ishode, kroz inovativne nastavne metode usmerene na razvoj ključnih kompetencija kod učenika;

·   50 novih pedagoških asistenata za rad sa decom kojima je potrebna dodatna pomoć u obrazovanju;

·   podrška izradi nedostajućih udžbenika na osam jezika nacionalnih manjina;

·   uspostavljen sistem kvalifikacija u skladu sa potrebama savremenog društva.

EU podrška Srbiji u usklađivanju sistema obrazovanja sa standardima, politikama i praksama zemalja EU namenjena je:

– izgradnji kapaciteta obrazovnih ustanova i zaposlenih u obrazovanju,

– usklađivanju sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada kroz razvoj sistema kvalifikacija,

– uvođenju inovativnih i inkluzivnih nastavnih praksi, opremanju škola modernim nastavnim pomagalima.

Srbija kao zemlja kandidat za članstvo dobija podršku kako bi uskladila svoj nacionalni obrazovni okvir sa EU (Poglavlje 26).

Izgradnja kapaciteta relevantnih institucija prema ugovoru o reformi sektora za reformu obrazovanja u Srbiji – jačanje veza sa zapošljavanjem i socijalnom uključenošću

U toku/2019-2022

Realizacija započeta u martu 2019.

€2,7 miliona

(Deo sektorske budžetske podrške od €27,4 miliona)

Projekat pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, nacionalnim savetima kako bi se osiguralo blagovremeno, efikasno i efektivno sprovođenje Sektorskog reformskog ugovora, jačanjem institucionalnih i ljudskih kapaciteta ključnih ustanova uključenih u proces reforme obrazovanja.

Podrška za sprovođenje, koordinaciju i praćenje reforme obrazovanja, uključuje rad na Strateškom okviru za razvoj obrazovanja do 2027, poboljšanje okvira za praćenje i evaluaciju reforme, prikupljanje podataka i analitički rad za efikasnije upravljanje reformom obrazovanja. Projekat takođe podržava poboljšanje interne i eksterne komunikacije unutar i među obrazovnim institucijama, sa zainteresovanim stranama i širom javnošću.

Uz podršku EU jačaju se kapaciteta ključnih institucija uključenih u proces reforme obrazovanja. Unapredjuju se kapaciteti strateških aktera u obrazovnom procesu, od Ministarstva, preko zavoda, agencija, saveta.

Važan segment je poboljšanje komunikacije sa javnošću u vezi sa reformama koje se sprovode u obrazovnom sistemu, kao i da uspostavljanje jasne i efikasne komunikacije među akterima uključenim u reformu obrazovanja.

Ocenjivanje i praćenje ugovora o reformi sektora za reformu obrazovanja u Srbiji

U toku

€700,000

(Deo sektorske budžetske podrške od €27,4 miliona)

Projekat pruža podršku Delegaciji EU u Republici Srbiji i korisnicima kako bi se osiguralo  blagovremeno, efikasno i efektivno sprovođenje Sektorskog reformskog ugovora.

Projekat procenjuje napredak u realizaciji obrazovne reforme na osnovu analize ostvarenosti glavnih pokazatelja Sektorskog reformskog ugovora.

Dizajn i primena završnog ispita i mature na kraju srednjeg obrazovanja

U toku/2019-2022

 

Realizacija započeta u februaru 2019.

€4 miliona

Cilj projekta je da se podrži uvođenje sistema završnog i maturskog ispita u srednjem obrazovanju, kao deo uslova za upis na visoko obrazovanje, a i kao važan alat za ocenu postignuća učenika.

Podrška podrazumeva pripremu ispitnih zadataka i izgradnju kapaciteta  aktera, kao što su nadležna tela na nacionalnom nivou, saveti, nadležne osobe u ministarstvu, zavodima, srednjim školama i fakultetima. Podrška uključuje pripremu ispitnih materijala zasnovanih na standardima, priručnika za nastavnike kao i uputstava za sprovođenje ispita i brošura za učenike i roditelje. Projekat će podržati i pilotiranje završnih ispita/mature u srednjim školama i razvoj podzakonskih akata koji regulišu program i primenu završnih ispita.

Evropska unija pomaže Srbiji da reformiše sistem završnog i maturskog ispita u srednjem obrazovanju. Strategija obrazovanja predviđa da maturski ispit treba da postane sastavni deo uslova za upis na fakultete.

Sveobuhvatna podrška uključuje pripremne aktivnosti, izradu ispitnih materijala, priručnika za nastavnike kao i uputstava za sprovođenje ispita,  brošura za učenike i roditelje, zatim pilotiranje mature i razvoj odgovarajućih propisa.

Veća šansa za zapošljavanje mladih i aktivna inkluzija

U toku / 2019 -2021.

€1 milion

Očekivani rezultat projekta je poboljšanje socijalno-ekonomskih uslova života romske populacije kroz:

·   unapređenje 100 podstandardnih romskih naselja,

·   poboljšanje kapaciteta mehanizama za uključivanje Roma na lokalnom nivou 

·   dodelu najmanje 500 stipendija godišnje romskim srednjoškolcima.

Direktnim grantom Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja dodeljena su finansijska sredstva za sprovođenje programa stipendiranja romskih srednjoškolaca.

Cilj podrške EU za inkluziju Roma i njihovo obrazovanje jeste da se ova ugrožena grupa jače uključi u društvene i ekonomske tokove.

EU kroz ovaj projekat pomaže mladim Romima da se školuju, da ne napuštaju školovanje, što im pruža priliku da se bolje prilagode tržištu rada i svojim obrazovanjem postanu na njemu konkurentni i ravnopravni učesnici.

Prema celoživotnom učenju

U toku/2019-2021.

Projekat iz više komponenti

€5,85 miliona

Projekat podržava reformu obrazovanja i obuka u skladu sa potrebama tržišta rada, izgradnjom društva zasnovanog na znanju kroz razvoj procesa celoživotnog učenja.

Podrškom uspostavljanju nacionalnog okvira kvalifikacija utvrdiće se procesi i institucije odgovorne za uspostavljanje kvalifikacija i standarda kvalifikacija, načini i uslovi za njihovo sticanje, priznavanje prethodnog učenja, poređenje i priznavanje kvalifikacija kao i mehanizmi za osiguranje kvaliteta.

Optimizacija mreže predškolskog obrazovanja i nabavka opreme omogućiće efikasnije korišćenje postojećih kapaciteta i bolju pokrivenost, kao i primenu novih pristupa usmerenih na dete i poboljšati kvalitet predškolskog obrazovanja. Uključena je i nabavka opreme za predškolske ustanove u 50 najugroženijih opština (didaktički materijal, nameštaj, IKT). Kao podrška razvoju u ranom detinjstvu i razvoju mladih, biće poboljšana infrastruktura modernizacijom dečijih i omladinskih igrališta, sportskih terena, i sala za fizičko vaspitanje u više škola. U odabranim opštinama igrališta i sportske ustanove će biti rekonstruisane kako bi se poboljšala njihova bezbednost.

Evropska unija podržava tekuću reformu obrazovanja, kako bi što više ljudi imalo pristup tržištu rada, kroz proces celoživotnog učenja. Pomaže Srbiji da uspostavi i unapredi standarde, načine i uslove za  sticanje kvalifikacija, priznavanje prethodnog učenja, poređenje i priznavanje kvalifikacija u skladu sa važećim evropskim normama i standardima.

EU nastavlja da pomaže poboljšanje predškolskog obrazovanja, nabavkom opreme, kao i obukom vaspitača da se još više podigne nivo pripremljenosti najmlađih za ulazak u školu.

Izdvojena su sredstva za obnovu i poboljšanje sportskih objekata, od sala za fizičko vaspitanje u školama, do sportskih centara, kako bi se poboljšala njihova funkcionalnost i bezbednost, a nekim objektima vratila njihova namena.

Poboljšanje kapaciteta i sposobnosti unutar zatvorskog sistema u Republici Srbiji

Tvining projekat od 22 meseca – završen u martu 2019.

€1 milion

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta za obuku i obrazovanje zatvorskog osoblja kao i zapošljivosti osuđenih lica i poboljšanje životnih i radnih uslova u zatvorskom sistemu u Srbiji.

Poboljšani su tehnički i organizacioni kapaciteti Centra za obuku i stručno obrazovanje zatvorskog osoblja, kao i znanja i veštine zatvorskog osoblja u radu sa različitim grupama zatvorenika. 

Poboljšani su nivo obrazovanja i radnih sposobnosti 50 zatvorenica (većina prethodno nije završila osnovnu školu) stručnom obukom za frizera, manikira i pedikira. 45 učesnica je položilo test za frizera, a po 46 učesnica je dobilo sertifikat za pedikir i za manikir.

Evropska unija je pomogla resocijalizaciju i zapošljivost osuđenica nakon izdržanih zatvorskih kazni.

Oko 50 zatvorenica je kroz stručne obuke u zatvorskim ustanovama steklo diplome frizera, pedikira i manikira, sa ciljem da im se pomogne da se zaposle i spreči povratak u zatvorski sistem.

EU PROGRES i Evropski PROGRES

Završen/Dva srodna  projekta od više komponenti

2007 – 2017.

€2,4 mil

36 projekata se ticalo obrazovnog sistema u oblasti infrastrukture, stručnog i inkluzivnog obrazovanja, tehničkog dizajna. Imalo je direktno koristi 13.000 dece i mladih. Otvoreno je 60 radnih mesta. Osim toga:

·   Rekonstruisana su četiri vrtića

·   Izgrađene su jedna nova škola i obnovljeno pet

·   Izgrađena i opremljena zgrada za rad odeljenja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u NS u Bujanovcu,

·   Razvijeno je pet tehničkih rešenja  za obnovu vrtića i škola,

·   17 projekata realizovanih sa organizacijama civilnog društva za poboljšanje pristupa obrazovanju, pre svega za Rome i decu sa invaliditetom,

·   Vrtići su otvorili 500 dodatnih mesta za upis dece

·   Smanjeni troškovi povećanjem energetske efikasnosti novih sistema.

EU PROGRES i Evropski progres, iako nisu projekti usmereni ka obrazovanju, bitno su doprineli poboljšanju uslova u kojima se odvija obrazovni proces u brojnim opštinama na jugu i jugozapadu Srbije.

Kroz ova dva projekta, Evropska unija je obnovila ili sazidala više škola i obdaništa sa nekih 13,500 učenika i najmlađih polaznika.

Sagrađena je zgrada odeljenja Ekonomskog fakultet u Bujanovcu koji ima dvojezičnu nastavu.

Samo kroz ova dva projekta, otvoreno je 60 novih radnih mesta u obrazovnim ustanovama.

Pomoć EU poplavljenim područjima

 

Završen / realizovan 2014-2017.

€1,24 miliona

Rekonstruisano je 15 škola (šest osnovnih – tri u Obrenovcu i tri u Šapcu; i devet srednjih – tri u Obrenovcu, tri u Svilajncu, dve u Paraćinu i jedna u Šapcu), jedan vrtić́ u Svilajncu i jedna sportska hala u Ljuboviji, dok je izgrađena jedna nova osnovna škola u Obrenovcu.  11 škola dobilo je nameštaj i nastavna sredstva za učionice, dok je 5 srednjih stručnih škola dobilo i opremu za specijalizovanu kabinetsku nastavu (laboratorije, radionice).

Rad 16 osnovnih i srednjih škola, jednog vrtića i jedne sportske dvorane je vraćen u normalu. Nakon ponovne izgradnje objekata, 14.000 korisnika: 150 predškolske dece ( 85 devojčica i 65 dečaka), 12.682 učenika (6.363 devojčice i 6.319 dečaka) i 889 nastavnika imaju dobre uslove za učenje i rad.

Brzom i efikasnom reakcijom EU na katastrofalne poplave iz maja 2014, pomognuta je normalizacija života u 38 opština u Srbiji.

Kroz projekat je renovirano15 škola, jedna osnovna škola je sagrađena, renovirano je jedno obdanište, čime je omogućen redovan početak školske 2014/2015. godine u više opština.

20 škola dobilo je školski nameštaj, a specijalizovane srednje stručne škole i savremenu opremu za praktičnu kabinetsku nastavu, koja je bila uništena u poplavama.

Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma

Završen/

realizovan jun 2013 – april  2017.     

 

€4,8 miliona

Pružena je podrška sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma i Romkinja u Srbiji. Projekat je poboljšao pristup osnovnim pravima i građanskoj participaciji, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom smeštaju i otvaranju novih radnih mesta.

Pružena je pomoć Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pri uspostavljanju programa prevencije napuštanja učenika romske nacionalnosti iz srednjeg obrazovanja. Romski učenici su dobijali mesečne stipendije i podršku mentora. Aktivnosti su uključivale i sveobuhvatnu obuku 175 pedagoških asistenata.

Inkluzija Roma u obrazovni i društveni sistem je važan deo pomoći EU Republici Srbiji.

Kroz projekat su uloženi napori da se smanji stopa napuštanja srednjeg obrazovanja među romskom populacijom.

Učenici su stipendirani i imali su stručnu podršku mentora jedan-na-jedan, kako bi lakše ovladali školskim gradivom.

Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja Srbiji

Završen/

realizovan april 2014 – april 2016.

€3.8 miliona

Cilj projekta bio je poboljšanje kvaliteta, obuhvata i relevantnosti stručnog obrazovanja u Srbiji.

Revidirani su nastavni programi u 140 srednjih stručnih škola. Poboljšano je upravljanje reformom srednjeg stručnog obrazovanja. Nabavljena je oprema za poljoprivredne škole u vrednosti 2,8 miliona evra.

EU je nastavila da podržava reformu srednjeg stručnog obrazovanja, a projektom je obuhvaćeno 140 škola.

Revidirani su i osavremenjeni programi obuke i nastave. Takođe, opremljene su poljoprivredne škole modernim učilima i mehanizacijom.

Razvoj ljudskog kapitala – RAZVIONICA

Završen / realizovan jul 2012 – jul 2015.

€8.5 miliona

Jačanjem „trougla znanja“ obrazovanje- istraživanje – inovacije, dat je doprinos razvoju ljudskog kapitala, efikasnosti obrazovnog sistema, i boljem ukupnom nivou znanja, veština i kompetencija u društvu.

Razvijen je okvir nacionalnog kurikuluma (nastavnog plana i programa) u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju.

Profesionalnim usavršavanjem/obukama obuhvaćeno je 14.000 nastavnika, sa fokusom na kompetencije. 41 škola širom Srbije opremljena je didaktičkim materijalima, da bi postali centri za obuku nastavnika.

EU je podržala povećanje efikasnosti obrazovnog sistema u Srbiji, doprinoseći tako boljem ukupnom nivou znanja i veština nastavnog kadra (oko 14,000 nastavnika prošlo je kroz program).

Kroz projekat je razvijen nacionalni okvir kurikuluma (nastavnog plana i programa) u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju.

Podrška za stručno obrazovanje u zatvorskim ustanovama

Završen / realizovan septembar 2011 – oktobar 2013.

€881,316

Cilj projekta bio je poboljšanje zapošljivosti odraslih koji izdržavaju zatvorsku kaznu i na taj način omogućavanje lakše resocijalizacije nakon puštanja na slobodu. Razvijena je sveobuhvatna strategija za srednje stručno obrazovanje i obuku (VET) u zatvorima u Srbiji.

U tri zatvora, obučeno je 450 zatvorenika u 5 strukovnih klastera, 25 nastavnika stručnog obrazovanja i 60 nastavnika prakse u zatvorskim objektima. Obuka je organizovana i za predstavnike Ministarstva pravde, koji se bave rehabilitacijom i resocijalizacijom bivših osuđenika.

Evropska unija je podržala stručno (uglavnom zanatsko) obrazovanje u zatvorskim ustanovama, kako bi se pomogla resocijalizacija osuđenika nakon puštanja na slobodu, i povećala šansa da se oni zaposle i ne vrate „drugoj strani zakona“.

Više zatvorskih ustanova dobilo je opremu za zanatsku obuku, npr. stolarsku, metaloprerađivačku, građevinsku, itd.

Projekat unapređenja nastavne infrastrukture visokog obrazovanja (HETIP)

Završen/ realizovan 2011 – 2014.

€25 miliona

Podrškom razvoju ekonomije zasnovane na znanju koja odgovara budućim zahtevima tržišta rada, cilj projekta je bilo poboljšanje kvaliteta obrazovanja i obuke u visokoškolskim ustanovama, a koji zahtevaju novo društvo zasnovano na znanju, savremeni procesi učenja, standardi industrijskog istraživanja i potrebe tržišta rada.

Projekat se bavio sanacijom i proširivanjem 13 nastavnih i istraživačkih prostora u Beogradu, Boru, Novom Sadu, Nišu, Goču, Kragujevcu i Kraljevu i snabdevanjem/zamenom nastavne i istraživačke opreme po savremenim EU standardima u 27 visokoškolskih ustanova. Podržana je i realizacija zajma za sektor visokog obrazovanja od 200 miliona evra Evropske investicione banke.

Evropska unija je pomogla da se poboljša kvalitet obrazovanja i obuke u visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Kroz projekat je sanirano i prošireno više nastavnih i istraživačkih prostora u Beogradu i u još šest gradova (Bor, Novi Sad, Niš, Goč, Kragujevac i Kraljevo).

Kroz projekat Evropske unije 27 visokoškolskih ustanova dobilo je savremenu opremu i istraživačka sredstva prema standardima EU.

Projekat unapređenja predškolskog obrazovanja u Srbiji (IMPRES)

Završen/realizovan februar 2011 – maj 2014.

€3,75 miliona

Projekat IMPRES podržao je razvoj predškolskog obrazovanja. Stvorio je posebne i specijalizovane programe za predškolski rad i radio na kompletu alata za predškolske ustanove.

Komponenta nabavke pokrila je 15 opština, a rezultati projekta bili su:

·   17 akreditovanih posebnih i specijalizovanih predškolskih programa

·   9 mini kombija koji obezbeđuju prevoz dece iz ruralnih područja

·   1 mobilni školski autobus za širenje predškolskog obrazovanja u udaljenim područjima

·   7 vrtića montažne konstrukcije koja omogućava veći pristup predškolskoj ustanovi.

Evropska unija podržala je reformu i unapređenje predškolskog obrazovanja. Napravljeni su specijalizovani programi za pripremu najmlađih za početak osnovnog obrazovanja.

Pažnja je posvećena inkluziji dece iz marginalizovanih grupa u predškolsko obrazovanje.

Izgrađeno je 7 obdaništa, uvedeni su mobilni vrtići (autobusi) kako bi deca iz teško pristupačnih područja imala pristup vrtiću, kao i kombi prevoz za decu iz ruralnih područja.

Podrška za osiguranje kvaliteta u okviru nacionalnog sistema ispita na kraju osnovnog i srednjeg obrazovanja

Završen/

realizovan septembar 2010 – septembar 2012. (projdužen za 15 meseci)

€2 miliona

Pružena je podrška Ministarstvu prosvete i školama da razviju moderniji i zahtevniji, ali i pravičniji završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja. Završni ispit je uspostavljen u celoj Srbiji. Obučeno je oko 15.000 nastavnika u osnovnim školama. Priručnici i stručna uputstva su razvijeni i dostavljeni školama. Svih 1.200 škola je obučeno da podrži završni ispit.

Projekat je radio na izradi Nacionalnog okvira kvalifikacija i izradio okvir za nivoe 1–5 i stručno obrazovanje. Koncept NOK predstavljen je široj publici.

Uz podršku Evropske unije, uspostavljen je moderniji i zahtevniji, ali i pravičniji završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja, tzv. mala matura, koji se i danas sprovodi.

Sistemski razvoj osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji zasnovanog na praksi (Druga šansa)

Završen /

Realizovan septembar 2010 – septembar 2013.

€4,5 miliona

Uspostavljen je moderan sistem funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, dostupan i prilagodljiv polaznicima, usmeren na životne veštine i kompetencije i zasnovan na celoživotnom učenju. Pružena je pomoć školama da razviju programe obuke za obrazovanje odraslih.

Urađena je analiza potreba lokalnog tržišta rada, napravljen funkcionalni nastavni plan i program odraslih i akreditovan tokom trajanja projekta, uključujući 35 programa stručnog obrazovanja. Sveobuhvatna obuka nastavnika sprovedena je širom Srbije.

Evropska unija je pomogla uvođenje modernog, funkcionalnog sistema obrazovanja odraslih sa ciljem veće zapošljivosti i efikasnijeg doprinosa smanjenju siromaštva.

Na kraju projekta upisano je oko 6.000 odraslih, što je 50% više od planiranog. Važan deo krajnjih korisnika projekta bili su su odrasli romske nacionalnosti.

Obrazovanje za sve – Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa

Završen / realizovan februar 2010 – februar 2012.

€3 miliona

Cilj projekta bio je da doprinese društvenoj inkluziji i smanjenju siromaštva omogućavanjem većeg pristupa redovnom sistemu obrazovanja za decu iz marginalizovanih grupa i dece sa smetnjama u razvoju, kao i da smanji njihovu stopu napuštanja školovanja proširivanjem podrške koja se pruža putem asistenata u nastavi i koordinatora u zajednici.

Sistematizovana je uloga pedagoškog asistenta u obrazovnom sistemu. Obučeno je 178 pedagoških asistenata koji sada rade u školama širom Srbije. Obučeno je 1.280 prosvetnih radnika koji rade u 128 škola o radu u saradnji sa pedagoškim asistentima.

EU je podržala inkluzivno obrazovanje dece iz marginalizovanih grupa (prvenstveno romske nacionalnosti), kao i dece sa smetnjama u razvoju.Danas je to deo redovnog obrazovnog procesa.

U obrazovni sistem uvedeni su pedagoški asistenti, a preko hiljadu profesora i nastavnika u više od 100 škola obučeno je za pružanje dodatne podrške u nastavi.

Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja

Završen / realizovan oktobar 2009 – april 2012.

€4 miliona

Ključne oblasti:

·   Podrška radu Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao i uspostavljanju socijalnih partnerstava na svim nivoima. Analiza sistema finansiranja srednjeg stručnog obrazovanja.

·   Modernizovanje obrazovnih profila u dva područja rada.

·   Podrška uspostavljanju sistema osiguranja kvaliteta u srednjem stručnom obrazovanju kroz testiranje predloženog modela u izabranim školama.

·   Stručno obrazovanje odraslih – podrška za sprovođenje usvojene Strategije obrazovanja odraslih i odgovarajućeg Akcionog plana.

·   Podrška za nabavku opreme za škole iz dva područja rada u kojima su klasični programi zamenjeni modernizovanim.

Zahvaljujući podršci EU, započeta je prva opsežna reforma srednjeg stručnog obrazovanja. Uvedeni su ogledni profili u srednje stručne škole radi lakšeg upošljavanja mladih nakon završenog srednjeg obrazovanja. Brojni pilot profili uvedeni kroz program, danas su redovni i u njih se upisuju hiljade učenika.

Po prvi put je uspostavljena veza između srednjih stručnih škola i budućih poslodavaca. Stotine srednjih stručnih škola opremljene su savremenim sredstvima za praktičnu nastavu – oprema za preradu mleka, pekare, laboratorije za medicinske i poljoprivredne škole, poljoprivredna mehanizacija, itd.

 

UKUPNO

IPA 1 i IPA 2 i Sektorska budžetska podrška

€96.8 MILIONA

 

 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.