PODRŠKA EVROPSKE UNIJE

 

Evropska unija je najveći partner Republike Srbije u modernizaciji sistema obrazovanja.

Srbija dobija Sektorsku budžetsku podršku EU u iznosu od 27,4 miliona evra, namenjenu realizaciji obrazovnih reformi u skladu sa Strategijom obrazovanja do 2020. godine: unapređenju kvaliteta, pravičnosti i relevantnosti sistema obrazovanja, sa posebnim  osvrtom na kvalitet obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina i učenika romske nacionalnosti.

Među očekivanim rezultatima su:

  • stručno usavršavanje 40.000 nastavnika za primenu nastavnih planova i programa usmerenih na ishode, kroz inovativne nastavne metode usmerene na razvoj ključnih kompetencija kod učenika;
  • 50 novih pedagoških asistenata za rad sa decom kojima je potrebna dodatna pomoć u obrazovanju;
  • podrška izradi nedostajućih udžbenika na osam jezika nacionalnih manjina;
  • uspostavljen sistem kvalifikacija u skladu sa potrebama savremenog društva.

EU podrška Srbiji u usklađivanju sistema obrazovanja sa standardima, politikama i praksama zemalja EU namenjena je: izgradnji kapaciteta obrazovnih ustanova i zaposlenih u obrazovanju, usklađivanju sistema obrazovanja sa potrebama tržišta rada kroz razvoj sistema kvalifikacija, uvođenju inovativnih i inkluzivnih nastavnih praksi, opremanju škola modernim nastavnim pomagalima.

Tekuća podrška Evropske unije u sektoru obrazovanja uključuje sledeće projekte:

Od 2003. godine, EU je donirala preko 100 miliona evra za reformu sektora obrazovanja. Neki od postignutih rezultata:

  • renoviranje i opremanje škola i fakulteta;
  • izgradnja novih obdaništa i uključivanje većeg broja dece u predškolsko obrazovanje;
  • podrška inkluzivnom i pravičnom obrazovanju;
  • uvođenje pedagoškog asistenta za podršku deci kojima je potrebna dodatna podrška;
  • podrška modernizaciji srednjeg stručnog obrazovanje;
  • uvođenje sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Srbija uspešno učestvuje u programu Erazmus+ i smatra se vodećom zemljom Zapadnog Balkana prema rezultatima učešća u programu. Od 2014. do sada, obrazovne institucije i omladinske organizacije iz Srbije su bile koordinatori ili partneri na projektima ukupne vrednosti preko 95 miliona evra. Do sada je, prema raspoloživim podacima, 10320 pojedinca iz obrazovnih institucija, organizacija i institucija koje se bave mladima i nevladinih organizacija bilo na razmenama u zemljama članicama Erazmus+. Od 2019. godine Srbija je punopravna članica programa, s pravom učešća u svim programskim komponentama.

 

 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.