Kategorizacija 2014
Saglasno članu 27. stav 1. tačka 4) i članu 25. stav 1. tačka 5) Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, br. 110/05, 50/06-ispr. i 18/10), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sačinilo je predlog kategorizacije domaćih naučnih časopisa za 2014. godinu.
Prihvaćen predlog kategorizacije časopisa formiran je na osnovu mišljenja matičnih naučnih odbora, a na osnovu bibliometrijske analize Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci za 2013. godinu i Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača.
Prigovori na ovaj predlog mogu se podnositi elektronskim putem na adresu: viktorija.podboj@mpn.gov.rs  i na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom: „Prigovori na kategorizaciju časopisa za 2014. godinu“ do 20. avgusta 2014. godine.
docPredlog kategorizacije časopisa za 2014. godinu