Предшколско васпитање и образовање

Предшколско васпитање и образовање подразумева васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно узраста од шест месеци до поласка у основну школу. Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања. Остварује се са децом у години пред полазак у школу, у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.

Носиоци предшколског васпитања и образовања су предшколске установе. Оснивач предшколксе установе може да буде: Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и друго правно и физичко лице. У оквиру предшколског програма установе, остварују се редовни програми васпитно-образовног рада у целодневном и полудневном трајању, а могу да се остварују и други посебни и специјализовани програми, у складу са потребама и интересовањима деце, родитеља, односно старатеља, према могућностима предшколске установе и јединице локалне самоуправе:

програми посебних области васпитно-образовног рада
програми неговања језика и културе националне мањине
пригодни и повремени програми који имају за циљ остваривање културних и рекреативних активности, односно одмора деце
програми подршке породици
програми за рад са децом у породици (породичне јасле, “беби сервис“)
други програми и облици рада и услуга, у складу са законом.
Ближи услови о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа дефинисани су правилником («Службени гласник РС» бр. 26/13).

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.

Изузетно, делатност предшколског васпитања и образовања може да се обавља и у школи, у складу са Законом.

КОНТАКТИ:

Технички секретар Сектора, канцеларија 22, 6 спрат 011/3631-822 011/3622-317
Група за предшколско образовање и васпитање, канцеларија 16, 6 спрат 011/3631-906 011/3613-166
Група за правне послове, канцеларија 18, 6 спрат 011/3631-353 011/3616-384
Група за Е просвету, кацеларија 22, 6 спрат  011/3631-821  011/3671-528

Стратегије за образовање до 2020.

 

i

Документа и прописи

 

Конкурси и јавни позиви

 

Информатор о раду

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.