Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje podrazumeva vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, odnosno uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu. Pripremni predškolski program ostvaruje se kao program pripreme za polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ostvaruje se sa decom u godini pred polazak u školu, u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet meseci.

Nosioci predškolskog vaspitanja i obrazovanja su predškolske ustanove. Osnivač predškolkse ustanove može da bude: Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo pravno i fizičko lice. U okviru predškolskog programa ustanove, ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju, a mogu da se ostvaruju i drugi posebni i specijalizovani programi, u skladu sa potrebama i interesovanjima dece, roditelja, odnosno staratelja, prema mogućnostima predškolske ustanove i jedinice lokalne samouprave:

programi posebnih oblasti vaspitno-obrazovnog rada
programi negovanja jezika i kulture nacionalne manjine
prigodni i povremeni programi koji imaju za cilj ostvarivanje kulturnih i rekreativnih aktivnosti, odnosno odmora dece
programi podrške porodici
programi za rad sa decom u porodici (porodične jasle, “bebi servis“)
drugi programi i oblici rada i usluga, u skladu sa zakonom.
Bliži uslovi o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova definisani su pravilnikom («Službeni glasnik RS» br. 26/13).

Predškolska ustanova obavlja i delatnost kojom se obezbeđuje ishrana, nega, preventivno-zdravstvena zaštita i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta, u skladu sa zakonom.

Izuzetno, delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja može da se obavlja i u školi, u skladu sa Zakonom.

KONTAKTI:

Tehnički sekretar Sektora, kancelarija 22, 6 sprat 011/3631-822 011/3622-317
Grupa za predškolsko obrazovanje i vaspitanje, kancelarija 16, 6 sprat 011/3631-906 011/3613-166
Grupa za pravne poslove, kancelarija 18, 6 sprat 011/3631-353 011/3616-384
Grupa za E prosvetu, kacelarija 22, 6 sprat  011/3631-821  011/3671-528

Strategije za obrazovanje do 2020.

 

i

Dokumenta i propisi

 

Konkursi i javni pozivi

 

Informator o radu

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.