Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje podrazumeva vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta, odnosno uzrasta od šest meseci do polaska u osnovnu školu. Pripremni predškolski program ostvaruje se kao program pripreme za polazak u osnovnu školu u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ostvaruje se sa decom u godini pred polazak u školu, u trajanju od četiri sata dnevno, najmanje devet meseci.

Nosioci predškolskog vaspitanja i obrazovanja su predškolske ustanove. Predškolska ustanova obavlja i delatnost kojom se obezbeđuje ishrana, nega, preventivno-zdravstvena zaštita i socijalna zaštita dece predškolskog uzrasta, u skladu sa zakonom.

Osnivač predškolske ustanove može da bude: Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo pravno i fizičko lice.

U okviru predškolskog programa ustanove, ostvaruju se redovni programi vaspitno-obrazovnog rada u celodnevnom i poludnevnom trajanju, a mogu da se ostvaruju i različiti oblici i programi u funkciji ostvarivanja nege, vaspitanja, i obrazovanja dece, odmora i rekreacije, pružanja podrške porodici, negovanja jezika i kulture nacionalne manjine, posredovanja pojedinih područja kulture, nauke i umetnosti, a prema utvrđenim potrebama i interesovanjima dece i porodica sa specifičnostima lokalne zajednice.

Izuzetno, delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja može da se obavlja i u školi, u skladu sa Zakonom.

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je obavezan od školske 2006/2007. godine i besplatan je u ustanovi čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

Verifikovana privatna predškolska ustanova može da ostvaruje pripremni predškolski program.

U pripremni predškolski program upisuje se svako dete uzrasta od pet i po do šest i po godina.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik čije dete nije obuhvaćeno vaspitno-obrazovnim radom u predškolskoj ustanovi, dužan je da upiše dete starosti od pet i po do šest i po godina u predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu koja ostvaruje pripremni predškolski program, s tim da ima pravo da izabere predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu.

Predškolska ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno osnovna škola koja ostvaruje predškolski program, a čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, dužna je da upiše svako dete radi pohađanja pripremnog predškolskog programa, bez obzira na prebivalište roditelja.

Ostvarivanje pripremnog predškolskog programa bliže je uređeno Pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje pripremnog predškolskog programa (“Prosvetni glasnik RS“, broj 5/12).

Spisak adresa Udruženja predškolskih ustanova

 • Savez udruženja vaspitača Srbije:

http://www.savez-vaspitaca.org.rs/wordpress/

 • Savez udruženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije:

http://www.sumspus.org/

 • Udruženje stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova Srbije:

http://www.upss.edu.rs/

Upis dece u predškolsku ustanovu

U predškolsku ustanovu može da se upiše dete na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika. Prilikom upisa dece u predškolsku ustanovu, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prioritet za upis imaju deca iz osetljivih grupa, u skladu sa odredbama Pravilnika o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu („Službeni glasnik RS“, br. 44/11). Način i postupak upisa dece u predškolsku ustanovu bliže se uređuje statutom, uz saglasnost osnivača.

Uz dokumentaciju potrebnu za upis, roditelj dostavlja i dokaz o zdravstvenom pregledu deteta.

Dete – strani državljanin i dete bez državljanstva i tražilac državljanstva, dete iz osetljive grupe bez dokaza o prebivalištu i drugih ličnih dokumenata, prognano ili raseljeno lice, upisuje se u predškolsku ustanovu, odnosno školu, koja ostvaruje pripremni predškolski program, pod istim uslovima i na način propisan za državljane Republike Srbije.

Verifikovane privatne predškolske ustanove

Pogledajte spisak OVDE

Propisi u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja

 • Propise pogledajte OVDE

Priručnik za diversifikaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Verziju na SRPSKOM  JEZIKU pogledajte OVDE

Verziju na ENGLESKOM JEZIKU pogledajte OVDE

KONTAKTI:

 • Tehnički sekretar Sektora:
  011/3631-822; 011/3622-317
 • Grupa za predškolsko
  obrazovanje i vaspitanje:
  011/3631-906; 011/3613-166
 • Grupa za pravne poslove:
  011/3631-353; 011/3616-384
 • Grupa za E prosvetu:
   011/3631-821; 011/3671-528

Predstavljen novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja
goo.gl/A7ciG5
... See MoreSee Less

3 weeks ago  ·  

View on Facebook

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.