U okviru javne rasprave danas je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu javno predstavljen nacrt zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS).

Nacrt zakona o naconalnom okviru kvalifikacija predstavlja instrument kojim se uređuje oblast kvalifikacija i povezanost sa tržištem rada. NOKS je osnova  za primenu koncepta celoživotnog učenja i od uticaja je na unapređenje sistema obrazovanja Republike Srbije, kao i na razvoj pojedinca.

Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije uspostavlja se jedinstveni i integrisani nacionalni okvir kvalifikacija koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja i nezavisno od životnog  doba u kome se kvalifikacije stiču.

Zakonom su takođe predviđeni i nivoi NOKS-a od 1 do 8, njihovo upoređenje sa postojećim i ranijim nivoima obrazovanja i stručne spreme.

Uspostavljanje  institucionalnog okvira za implementaciju sistema NOKS vrši se kroz:

Savet za NOKS koji daje preporuke o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa relevantnim javnim politikama u oblasti celoživotnog učenja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja.

Agencije za kvalifikacije koja obavlja poslove obezbeđivanja kvaliteta (izrade predloga standarda kvalifikacija, vođenja registra…) i koordinacije između Saveta za NOKS i drugih nadležnih institucija u svim aspektima razvoja i implementacije NOKS.

Sektorskih veća koji su  zasnovani na principu socijalnog partnerstva čija je ključna uloga da kroz partnerstvo sa Agencijom utvrde predlog standarda kvalifikacije.

Zakonom se uspostavlja i sistem za razvrstavanje kvalifikacija – KLASNOKS koji je usklađen sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED 13-F). Uvođenjem KLASNOKS-a uspostavlja se jedinstven sistem klasifikacije kvalifikacija, nezavisno od postojećih klasifikacija obrazovnih profila preduniverzitetskog i visokog obrazovanja.