Projekat državne mature predstavljen je na današnjoj sednici Senata Univerziteta u Beogradu, a akademska zajednice pokazala je veliku zainteresovanost za ovu meru koja, između ostalog, treba da poveća dostupnost visokog obrazovanja.

 Senat je upoznat sa programom državne mature (opšte, umetničke, stručne mature i završnog ispita) za kraj srednjeg obrazovanja, strukturom testova i rezultatima mature. Državna matura kao jedinstven ispit kojim se završava srednje obrazovanje treba da unapredi kvalitet preduniverzitetskog obrazovanja i poveća dostupnost visokog obrazovanja. Osim toga, osiguranje kvaliteta procesa državne mature će dovesti do porasta poverenja u obrazovni sistem.

 Akademska zajednica je pokazala veliku zainteresovanost za ovu sistemsku meru u obrazovanju, a biće organizovan niz sastanaka čiji je cilj informisanje i priprema za sprovođenje mature.

 Projekat će u naredne tri godine pružiti podršku za pripremu, testiranje i uvođenje završnih i maturskih ispita na kraju srednjeg obrazovanja u celokupan obrazovni sistem. Rezultati koji traba da budu postignuti su spremnost obrazovnog sistema Republike Srbije za sprovođenje državne mature u srednjem obrazovanju, pripremljene visokoškolske ustanove za novi način upisa studenata i razumevanje javnosti o značaju uvođenja državne mature u srednje obrazovanje i njihove koristi za društvo.

 Delu sednice Senata koji se odnosio na državnu maturu, prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – državni sekretar Viktor Nedović, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Bojan Tubić, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evrointegracije Marija Kuzmanović i viši savetnik Marija Krneta.

 Projekat državne mature (Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja) iniciralo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a realizuje se uz finansijsku i tehničku podršku Evropske unije.