Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa zadovoljstvom obaveštava da je interesovanje za Drugi poziv bilo izvanredno i da je veliki broj kandidata koji ispunjavaju uslove poslao svoju prijavu. Bez obzira što je bilo planirano da se kroz ovaj poziv uključi do 100 mladih istraživača, potrebno je da svi kandidati koji ispunjavaju uslove Drugog poziva postupe po donjem uputstvu. Ministarstvo će tokom 2019. godine, u skladu sa budžetskim mogućnostima, uključiti znatno veći broj istraživača (od 100) u tekući projektni ciklus, o čemu će odluka biti doneta blagovremeno.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje preliminarne liste kandidata koji ispunjavaju uslove poziva za učešće na projektima u 2019. godini. Objavljuju se dve liste: kandidata koji su naveli projekat na kome bi želeli da budu angažovani, i kandidata bez navedenog projekta. Imajući u vidu da broj rangiranih kandidata daleko prevazilazi pozivom planiranih 100 mesta, kao i da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zajedno sa višim instancama, čini sve napore da značajno poveća broj finansiranih pozicija, naglašavamo da je potrebno da svi kandidati koji ispunjavaju uslove Drugog poziva postupe po donjem uputstvu.

Napominjemo da će po ovom pozivu biti uključeni samo oni kandidati koji ispunjavaju uslove u potpunosti. Poziv važi isključivo za kandidate koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji. Molimo vas da prilikom predaje dokumenata priložite i ličnu izjavu da doktorske studije upisujete prvi put ove školske godine na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje:

  1. Preliminarnu listu mladih istraživača-studenata doktorskih akademskih studija koji su prilikom prijavljivanja odabrali projekat koji se realizuje u tekućem ciklusu istraživanja. Kandidati koji se nalaze na ovoj listi potrebno je da uspostave kontakt sa rukovodiocem navedenog projekta kao i rukovodiocem naučnoistraživačke oraganizacije (NIO), radi pokretanja postupka prijema u radni odnos.

Obaveza NIO, koje će vas primiti u radni odnos, je da sprovede proceduru vašeg izbora u zvanje (istraživač pripravnik, istraživač saradnik), primi vas u radni odnos, dostavi Ministarstvu Ugovor o radu, MA-obrazac i Odluku o izboru u zvanje. Kandidati koji su u radnom odnosu u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji takođe dostavljaju Ugovor o radu i MA-obrazac.

Preliminarna lista sa projektom

  1. Preliminarnu listu mladih istraživača-studenata doktorskih akademskih studija koji prilikom prijavljivanja nisu odabrali projekat. Potrebno je da istraživači iz ove grupe kontaktiraju analitičara za oblast koju su odabrali. Takođe, rukovodioci naučnoistraživačkih oraganizacija i rukovodioci projekata koji su zainteresovani za prijem mladih sa navedene preliminarne liste na projekat mogu se javiti nadležnom analitičaru.
  2. Prirodne i matematičke nauke:

1.1. Fizika andrijana.ivanovic@mpn.gov.rs

1.2. Hemija sofija.miskov@mpn.gov.rs

1.3. Biologija jasmina.grubin@mpn.gov.rs

1.4. Matematika, kompjuterske nauke i mehanika andrijana.ivanovic@mpn.gov.rs

1.5. Geonauke i astronomija andrijana.ivanovic@mpn.gov.rs

  1. Medicinske nauke slavica.raspopovic@mpn.gov.rs
  2. Humanističke nauke

3.1.Istorija, arheologija, etnologija i ostale humanističke nauke marija.velickovic@mpn.gov.rs

3.2.Jezik i književnost marija.velickovic@mpn.gov.rs

  1. Društvene nauke

4.1. Pravo, ekonomija i političke nauke marija.velickovic@mpn.gov.rs

4.2. Filozofija, psihologija, pedagogija, sociologija i ostale društvene nauke marija.velickovic@mpn.gov.rs

  1. Tehničko-tehnološke nauke:

5.2. Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost dragan.sataric@mpn.gov.rs

  1. Biotehničke nauke ivana.rajcic@mpn.gov.rs

Preliminarna lista bez projekta

  1. Mladi istraživači-studenti doktorskih akademskih studija koji se ne nalaze ni na jednoj od ove dve preliminarne liste, za dodatne informacije mogu da se obrate mejlom na adresu nauka@mpn.gov.rs.