Povodom približavanja nove školske godine u kojoj će se  prvi put izvoditi nastava obaveznog predmeta Informatika i računarstvo u osnovnoj školi, obaveštavamo javnost o sledećem:

Nastavni planovi i programi za osnovnu školu

Nastavni planovi i programi tri nova predmeta u petom razredu osnovne škole: tehnika i tehnologija, informatika i računarstvo i fizičko i zdravstveno vaspitanje izrađeni su i poslati na objavljivanje u „Prosvetnom glasniku“.  Odmah nakon objavljivanja nastavnih planova i programa biće urađene izmene i dopune Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi. Iako su nastavni programi usvojeni pre više od mesec dana, do zastoja je došlo jer Ministarstvo nije blagovremeno dobilo potrebnu dokumentaciju od Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je pri tome predlog proširio i dodatno modifikovao u odnosu na diskusiju i verziju usvojenu na sednici.

Obuke nastavnika i literatura:

Upravo završenom obukom koja je sprovedena u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Društvom za informatiku Srbije i Mudl mrežom Srbije,  obučeno je 60 nastavnika informatike  za nove sadržaje iz programiranja u petom i šestom razredu. Ovi nastavnici će u organizaciji školskih uprava i sekcije nastavnika informatike Društva za informatiku Srbije  tokom avgusta održati radionice, a tokom školske godine dati podršku u sprovođenju novina u nastavi ovog predmeta. Svi nastavni materijali, video-lekcije i pripreme za nastavnike će već tokom jula biti dostupni na sajtu  kao i na sajtu petlja.org   za sve učenike, nastavnike i zainteresovane građane.

Osim obuke za primenu novina u nastavnim programima, od 20. avgusta započeće i obuke nastavnika svih predmeta koji nemaju osnovni nivo digitalnih kompetencija, za dostizanje tog nivoa i osposobljavanje za primenu IKT u nastavničkoj profesiji. Interesovanje škola i nastavnika za ove obuke prevazišlo je sva očekivanja, pa je umesto planiranih 200 škola,  u propisanom roku po javnom pozivu zahtev podnelo 579 škola, a još 30 je sa zakašnjenjem pokazalo interesovanje. Za obuku je zainteresovano oko 13.000 nastavnika. Zbog ovako velikog interesovanja i osvešćenosti zaposlenih u douniverzitetskom obrazovanju u odnosu na važnost digitalnih kompetencija za nastavničku profesiju, Ministarstvo će nastojati da pronađe način da odgovori na ove potrebe škola.

U procesu smo formiranja mreže podrške nastavnika, kao i organizovanja izrade i praćenja upotrebe digitalnih nastavnih sadržaja (otvorenih obrazovnih resursa).

Ministarstvo je u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja učesnik u pilotiranju okvira za samovrednovanje i procenu elektronske zrelosti ustanova pod nazivom ,,Selfi”  ( SELFIE, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool). ,,Selfi” predstavlja oslonac školama da efikasno i efektno integrišu digitalne tehnologije u školsku praksu. ,,Selfi” je nastao na osnovu opsežnih konsultacija sa preko 200 stručnjaka iz oblasti obrazovne tehnologije i preko 5000 zaposlenih i učenika u evropskim zemljama, a bazira se na Evropskom okviru digitalno kompetentne obrazovne ustanove. Republika Srbija je jedna od 14 zemalja koje učestvuju u ovom istraživanju.

U saradnji sa Ministarstvom kulture radimo na projektu e-lektire kako bi smo svim učenicima omogućili pristup digitalizovanoj lektiri.

Kroz pilot-projekat E-prosveta od ove jeseni i tokom školske godine biće uključeno oko 200 škola koje će dobiti softver i obuku za korišćenje elektronskog dnevnika.

 Digitalna infrastruktura:

Ministarstvo je snimilo stanje računarske opreme u osnovnim školama na svim lokacijama na kojima se realizuje nastava od petog do osmog razreda. Za opremanje škola za nastavu od 1. septembra 2017. godine obezbeđno je ili su u toku sledeći postupci:

  • Pokrenuta je javna nabavka za kupovinu 700 računara koji će biti dodeljeni školama koje imaju naslabije uslove za izvođenje nastave informatike i računarstva.
  • Preko Ministarstva pravde opremljeno je 10 škola (novac dobijen plaćanjem oportuniteta).
  • Društveno odgovorne kompanije i organizacije koje doniraju sredstva i opremu:
Udruženje osiguravača Srbije 60 prenosnih računara
Kompanija Huaveij 60 računara
Naftna industrija Srbije 120 računara
Rotari klub Srbija 100 škola oprema računarima
Samsung donacija u IKT opremi od 50.000 evra
Telekom Srbija opremio 20 škola u Srbiji računarima

Sa Evropskom investicionom bankom postignut je dogovor o realizaciji kredita za koji je postojala realna opasnost da ne bude ostvaren usled neaktivnosti u ranijem periodu, te će od tih sredstava za škole biti nabavljeno 4600 računara. (prenosnih, stonih i tablet). Ministarstvo prosvete je potpisalo ugovor o strateškom partnerstvu sa Huaveij kompanijom na osnovu kojeg je dobilo pristup najsavremenijoj IKT opremi.

Ministarstvo priprema pravilnik o održavanju IKT opreme u školama. Analiza postojećeg stanja je pokazala da će sa 200 punih radnih normi moći da se organizuje zadovoljavajuće održavanje računara i računarske opreme po školama. Uštedama u budžetu stvorili smo po prvi put uslove da finansiranje održavanja računara sistemski rešimo. U procesu smo izrade smernica za uspostavljanje i konfigurisanje lokalne računarske mreže u školama kako bi se na najbolji način iskoristila IKT oprema.

Imajući u vidu da je značajan broj osnovnih škola opremljen kroz projekat „Digitalna škola” iz 2011. godine specifičnom opremom (domenskom infrastrukturom i multipoint serverima) posebna pažnja će se posvetiti njihovom ponovnom osposobljavanju za rad u školama gde usled neodržavanja ova oprema nije u funkciji.

Na osnovu sporazuma sa Majkrosoftom  „Shape the Future – Podrška transformaciji” same škole će moći da nabave Windows licence preinstalirane na računarima, namenjene isključivo obrazovanju – po povlašćenim cenama.

Stvorili smo sve tehničke preduslove da se već sada svim nastavnicima i učenicima koji to žele omogući besplatno korišćenje servisa „Office 365 za obrazovanje.“

Kad je reč o povezanosti škola na internet, osim što u ovom momentu sve škole imaju internet vezu, svi matični objekti škola su dobili kvalitetnu internet vezu kroz koju je obezbeđeno da sav internet-saobraćaj bude usmeren preko AMRES-a, uz filtriranje sadržaja i „Edurom“ uslugu.

Izdvojena odeljenja u kojima se održava informatika su u 93% slučajeva pokrivena internetom. Sa operaterima mobilne telefonije smo se dogovorili o opremanju preostalih 7% škola 4G internetom. Kako je 2011. godine na 2.808 školskih lokacija napravljen digitalni kabinet, čak i one škole u kojima ti kabineti nisu više u funkciji svakako  imaju obezbeđen prostor za kabinet informatike.