Priručnici, korisni materijali, linkovi

 

PRIRUČNICI

Publikacija Digitalno nasilje – prevencija i reagovanje objavljena je u okviru programa Razvoj kapaciteta sistema za borbu protiv nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta koji su, uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, realizovali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pedagoško društvo Srbije i UNICEF. Publikacija je takođe deo projekta Zaustavimo digitalno nasilje koji su realizovali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, UNICEF i kompanija Telenor.

Namenjena je  učenicima, nastavnicima, roditeljima kao i svima koji rade na zaštiti dece od nasilja. Cilj publikacije nam je da sagledamo kako sve osobe koje su uključene u obrazovno-vaspitni proces mogu da doprinesu bezbednosti učenika na internetu  i da budu adekvatna podrška i oslonac za preuzimanje odgovornosti učenika za sopstveno ponašanje na internetu. U njemu se mogu pronaći radionice koje mogu da se realizuju u okviru preventivnih aktivnosti škole kao i spisak dostupnih resursa za učenje i dalje istraživanje digitalne komunikacije i digitalne pismenosti


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u saradnji sa Unicefom i Užičkim centrom za prava deteta, uz podršku kompanije Telenor, sprovelo projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“.  Konkretni ciljevi projekta bili su osnaživanje roditelja za njihovo uključivanje u vaspitanje dece o digitalnoj bezbednosti, kao i izgradnja kapaciteta učitelja i vaspitača za podizanje svesti i znanja roditelja i dece iz mlađih razreda osnovnih škola i predškolskih ustanova o rizicima i bezbednom korišćenju interneta.

U okviru projekta nastala je publikacija Deca u digitalnom dobu kao i  digitalni vodič „Deca i internet – pametno od početka“, prvi  digitalni vodič na srpskom jeziku,  namenjen  roditeljima/starateljima, vaspitačima i učiteljima dece uzrasta 4-8 godina, ali i deci i svima onima koji žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u saradnji sa Unicefom i Užičkim centrom za prava deteta, uz podršku kompanije Telenor, sprovelo projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“.  Konkretni ciljevi projekta bili su osnaživanje roditelja za njihovo uključivanje u vaspitanje dece o digitalnoj bezbednosti, kao i izgradnja kapaciteta učitelja i vaspitača za podizanje svesti i znanja roditelja i dece iz mlađih razreda osnovnih škola i predškolskih ustanova o rizicima i bezbednom korišćenju interneta.

U okviru projekta nastala je publikacija Deca u digitalnom dobu kao i  digitalni vodič „Deca i internet – pametno od početka“, prvi  digitalni vodič na srpskom jeziku,  namenjen  roditeljima/starateljima, vaspitačima i učiteljima dece uzrasta 4-8 godina, ali i deci i svima onima koji žele da se informišu o tome na koje načine mogu da doprinesu bezbednom i konstruktivnom korišćenju digitalnih uređaja i interneta kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta.


Priručnik koji je pred vama namenjen je zaposlenima u obrazovno – vaspitnim ustanovama – predškolskim usta-novama, osnovnim i srednjim školama i domovima za učenike. Nastao je u okviru projekta koji je realizovan tokom 2013. i 2014. godine, a koji je iniciralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. U njegovom ostvarivanju aktivnu ulogu je imalo Društvo psihologa Srbije, a svoj doprinos organizaciji programa obuke, u okviru projekta, imale su sve školske uprave na teritoriji Republike Srbije. Krizne situacije i događaji su, nažalost, sastavni deo života svake zajednice. Svedoci smo mnogih dramatičnih događaja čije je prevazilaženje zahtevalo kompetencije koje prevazilaze ono što smo kao znanje dobili tokom školovanja. Zahtevale su da pomažemo deci da se suoče sa gubicima, da odgovore na zahteve i da prebrode teške događaje, a u isto vreme smo osećali da i nama samima treba podrška i pomoć. Prvi deo Priručnika, iz koga ćete saznati koje se situacije u obrazovno-vaspitnim ustanovama smatraju kriznim i na koji način one utiču kako na funkcionisanje ustanova, tako i na mentalno zdravlje svih koji tim ustanovama pripadaju (deca/učenici, odrasli/vaspitači, nastavnici).Drugi deo Priručnika sadrži opis psiholoških reakcija odraslih, dece i mladih, na krizne situacije koje mogu da se dogode u jednoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.Treći deo namenjen je vaspitačima i nastavnicima i sadrži preporuke za pomoć deci i mladima koji su doživeli krizu. U ovom delu nalaze se i preporuke koje vaspitači i nastavnici mogu da daju roditeljima/starateljima, čija deca imaju teškoće zbog krizne situacije u kojoj su se našla, bilo kao žrtve ili kao svedoci.


Priručnik je nastao u okviru projekta „Prevencija trgovine decom i mladima u obrazovanju” koji su zajednički razvili i realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i fond Unitas.

Nastavnici/stručni saradnici i obrazovni sistem su dragoceni saradnici u zaštiti dece i mladih od trgovine ljudima, te je njihova svest o trgovini decom i istančana sposobnost da se ona prepozna u školi od prvorazrednog značaja za dete, kao i za sveukupno suzbijanje trgovine ljudima. U školi je posebno značajno osposobiti decu da prepoznaju nasilje, da budu oprezna, da znaju kako adekvatno da reaguju da bi se zaštitila, da grade odnose poverenja i podrške, da znaju kome da se obrate za pomoć i podršku. Sve ove veštine su podjednako važne za učenike kada je u pitanju trgovina decom i mladima, pa je rad na zaštiti dece od trgovine ljudima u obrazovnom sistemu vrlo blizak zaštiti dece od nasilja u školi. To je veliki izazov koji traži da nastavnici i stručni saradnici imaju određena znanja i veštine koje im omogućavaju da efikasno kod učenika razvijaju ove kapacitete.

Priručnik je prvenstveno namenjen nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama, kao i zaposlenima u različitim strukturama Ministarstva prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja, ali i roditeljima i svim odraslima koji su u prilici da pomognu deci da se zaštite od moguće trgovine ljudima. Priručnik se sastoji od tri osnovne celine/poglavlja koje su međusobno povezane i predstavljaju osnovni set znanja koji je potreban nastavnicima/ stručnim saradnicima u školi kako bi mogli da pomognu deci i njihovim roditeljima, a drugim sistemima da budu dragoceni saradnici u zaštiti i podršci detetu.


Priručnik je nastao u okviru projekta „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji” koji se sprovodio pod okriljem Ujedinjenih nacija, i to uz direktno učešće tri agencije Ujedinjenih nacija: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN Women) i Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF). Realizaciju projekta finansijski je omogućio Fond Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama (UN Trust Fund to End Violence against Women).

Rodno zasnovano nasilje je prepoznato kao specifičan problem. Priručnik sadrži radionice koje su kreirali nastavnici i nastavnice koji su u svojim školama prošli obuku iz ove oblasti. Deo ovog priručnika  čine i resursi koji se mogu dodatno koristiti u radu sa učenicima, roditeljima, nastavnicima.


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Unicefom i Centrom za interaktivnu pedagogiju izdalo je priručnik «Ka sigurnom i podsticajnom školskom okruženju».

Priručnik ističe značaj škole kao zajednice koja uči, u kojoj se neguju vrednosti na kojima počiva sigurno i podsticajno okruženje za razvoj i učenje. Da bi se izgradilo bezbedno i podsticajno okruženje za učenike, njihove roditelje, kao i sve zaposlene u školi neophodna je saradnja i angažovanje svih zaposlenih, doslednost u poštovanju pravila i normi ponašanja, briga i posvećenost svakom detetu uz dobru saradnju unutar škole. Važno je da škola sistematski planira, prati i radi na unapređivanju školske kulture u cilju međusobnog uvažavanja, prihvatanja različitosti i konstruktivne saradnje između svih aktera.  Među ključnim aktivnostima škole, istaknut je značaj kontinuiranog sprovođenja preventivnih aktivnosti koje doprinose poželjnim oblicima ponašanja i zaštiti od nasilja i diskriminacije. Vodič predstavlja rezultat iskustva zaposlenih u školama, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a i civilnog sektora. Takođe, Vodič predstavlja i integrisanje znanja, iskustva i resursa nastalih tokom realizacije i evaluacije programa „Škola bez nasilja“.


Priručnik je nastao  kao rezultat istoimenog projekta „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj“, a koji je realizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Unicefom i Centrom za interaktivnu pedagogiju. Projekat je implementiran u četiri predškolske ustanove: PU „Rakovica“ Beograd, PU „Vera Gucunja“ Sombor,  PU „Đulići“ Zaječar i PU“Naše dete“ Vranje.  Cilj projekta bio je promocija sigurnog, bezbednog i podsticajnog okruženja u kojem će svako dete imati jednake mogućnosti za učenje i razvoj kompetencija koje su važne za odrastanje i život u demokratskom, građanskom društvu (uvažavanje drugih, saradnja, proaktivnost, odgovornost i sl.) i u kojem će dečja perspektiva biti uvažena, a deca biti aktivni učesnici u sopstvenom razvoju.

Struktura priručnika prati njegove ciljeve: prvi deo odnosi se na okruženje za učenje u kojem se sva deca osećaju prihvaćeno i uvaženo i u kojem su podstaknuta da razvijaju svoje potencijale do njihovih krajnjih granica; drugi deo odnosi se na razvoj socijalno-emocionalnih kompetencija i promocije sigurnog/nenasilnog okruženja u kojem deca s radošću uče jedna od drugih, i treći deo odnosi se na saradnju sa roditeljima u cilju podrške socijalnom i emocionalnom razvoju dece.


Demokratska kultura u obrazovanju

Podsticanje kvalitetnog obrazovanja podržavanjem škola, njihovih zajednica i relevantnih obrazovnih institucija u borbi protiv diskriminacije u obrazovanju kroz primenu Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu Saveta Evrope. Poboljšanje kvaliteta obrazovanja podsticanjem demokratske kulture u formalnom obrazovnom sistemu primenom anti-diskriminatornog pristupa baziranog na standardima i praksama Saveta Evrope. Priručnici u nastavku nastali su u okviru projekta „Obrazovanje za sve“ koji podržava Savet Evrope.


Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog Republike Srbije aktivno radi na unapređivanju dostupnosti i kvaliteta obrazovanja za pripadnike i pripadnice nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u potpunosti poštujući međunarodne standarde u ovoj oblasti.

Sledi više informacija o obrazovanju na jezicima nacionalnih manjina


Obrazovanje migranata/tražilaca azila

Republika Srbija u pogledu pristupa obrazovanju, registracije učenika, principa jednakog tretmana, sprečavanja ksenofobije i netolerancije, ispunjava svoje obaveze u skladu sa međunarodnim konvencijama i domaćim zakonodavnim okvirom. Tokom 2013. godine upisali smo u školu prvu decu tražioce azila u Srbiji (u osnovnu školu u Bogovađi). U našem sistemu obrazovanja osmišljena je potpuna inkluzija dece migranata u kojoj se škola prilagođava potrebama dece. Zahvaljujući dobroj organizaciji sistema, 98,22% dece iz prihvatnih centara uzrasta za pripremni predškolski program i osnovno-školski uzrast u Srbiji se nalazi u sistemu obrazovanja. Mladi iznad 17 godina takođe imaju mogućnost pohađanja srednjih škola, ali tamo gde ima mesta, a u skladu sa interesovanjima.

Slede dokumenta iz oblasti obrazovanja migranata/tražilaca azila:


Obrazovanje učenika iz osetljivih društvenih grupa

Rukovodeći se principom inkluzivnosti po kome da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje koje uvažava njegove obrazovne i vaspitne potrebe, Ministarstvo ulaže dodatne napore i preduzima niz afirmativnim mera podrške sa ciljem da se unapredi dostupnost i kvalitet obrazovanja za učenike iz osetljivih društvenih grupa.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.