Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će preko Sektora za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje sprovesti promotivnu kampanju u cilju unapređenja dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Republici Srbiji. Promotivna kampanja će obuhvatiti aktivnosti kao što su snimanje video materijala, održavanje konferencija, tribina, okruglih stolova na temu realizacije karijernog vođenja i savetovanja, načina formiranja učeničkih zadruga, načina realizacije studentske prakse itd., a sve u cilju razvoja preduzetničkih kompetencija mladih.

U okviru učeničkih zadruga predviđeno je tumačenje Pravilnika o učeničkim zadrugama, koji u osnovi sadrži mogućnost da formirane učeničke zadruge mogu da imaju status samostalnog pravnog lica i da budu upisane u registar Agencije za privredne registre. Sredstva koja budu prihodovale, zadruge će najpre morati da iskoriste za pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina, a tek onda za kupovinu i prodaju udžbenika i pribora, finansiranje ekskurzija, ishrane i prevoza socijalno ugroženih kategorija učenika, kao i za unapređenje rada u školi kroz finansiranje projekata, razmenu učenika, kupovinu nastavnih sredstava itd. Planirani su razgovori sa svim zainteresovanim stranama o načinu osnivanja, mogućim članovima, kao i o svim benefitima koje donosi formiranje učeničkih zadruga.

U okviru kampanje razgovaraće se i o kreiranju Nacionalnog modela studentske prakse, kao dokumenta koji će omogućiti mladima da se njihovo praktično iskustvo koje realizuju u kompanijama za vreme studiranja vrednuje kao njihovo prvo dragoceno radno iskustvo. Planiran je dijalog sa mladima, odnosno studentima, asistentima, doktorandima, koji će ovog puta biti glavni kreatori jednog Nacionalnog modela, jer njihova iskustva u dosadašnjem obavljanju prakse činjenično govore o njihovim potrebama (načini opredeljivanja studenata za kompanije, uloga mentora u obrazovanju i sticanju praktičnih veština, način realizacije projekata u saradnji sa kompanijama, propisano vreme koje student provodi u kompaniji, broj ESPB bodova u dodatku diplome…).

Poseban akcenat staviće se na snimanje video materijala sa težištem na upoznavanje široke populacije sa benefitima koje donosi naš Nacionalni model  dualnog i preduzetničkog obrazovanja, kao i mogućnost da se kroz ovakvu vrstu promocije mladi zainteresuju za ovakav vid realizacije nastave, kako u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja tako i u sistemu visokog obrazovanja, kada je reč o visokom strukovnim školama.

Jedna od tema biće značaj realizacija Karijernog vođenja i savetovanja u svim srednjim stručnim školama koje su se opredelile za dualni model realizacije nastave, gde škola formira tim u cilju jačanja veština upravljanja karijerom i donošenja promišljenih i odgovornih odluka o profesionalnoj budućnosti učenika.

Planirane su i diskusije kako o benefitima Zakona o dulanom obrazovanju tako i o pravilnicima koji se odnose na nastavne planove i programe, načinu obuke instruktora, načinu raspoređivanja učenika za učenje kroz rad u kompanijama kao i karijernog vođenja i savetovanja, koji su u pripremi. Očekujemo da će ovi pravilnici na kvalitativan način bliže odrediti uslove za dalje uspešno sprovođenje dualnog obrazovanja, o čemu će biti reči na ovim skupovim.

Planirani učesnici su predstavnici škola, roditelja, kompanija, PKS, JLS, NSZ, kao i ostalih zainteresovanih organizacija.