ПРОСВЕТА

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

У овом Одсеку,  образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за правне послове у предшколском и основном образовању и васпитању – обављају се послови који се односе на: припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; стручну обраду решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; успостављање и ажурирање регистра предшколских установа и основних школа; припрему аката за Владу о критеријумима за мрежу основних школа и предшколских установа; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом

2. Група за послове предшколског васпитања и образовања – обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области предшколског васпитања и образовања; праћење територијалне покривености предшколским установама и обухват деце; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; израду критеријума за мрежу предшколских установа; сарадњу са установама и локалном самоуправом у праћењу стања и покретању иницијативе за решавање питања у овој области; васпитање и образовање деце на језицима националних мањина; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом

3. Група за послове основног образовања и васпитања – обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области основног образовања и васпитања; праћење територијалне покривености установама и обухват деце у области основног образовања; припрему, организацију и спровођење завршног испита и израда анализа о резултатима; Информатор о раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије септембар 2015. год. 10 припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; израду критеријума за мрежу основних школа; сарадњу са установама и локалном самоуправом у праћењу стања и покретању иницијативе за решавање питања у овој области; основно образовање на језицима националних мањина; припрему програма за образовање деце наших грађана у иностранству; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом.

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

У овом Одсеку, образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Група за правне послове у средњем образовању и васпитању и образовању одраслих – обављају се послови који се односе на: праћење примене прописа у области средњег образовања и васпитања и образовања одрслих; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; праћење, развој и унапређивање правног система у области средњег образовања и васпитања и образовања одраслих; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада; израду решења о поступку верификације, поступцима избора и разрешења директора средњих школа, увођење привремених мера; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; успостављање и ажурирање регистра средњих школа; припрему аката за Владу о мрежи средњих школа; припрему одговора Суду по тужбама у управним споровима; поступање по представкама препорукама Заштитника грађана и Повереника у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом

2. Група за образовање одраслих – обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области образовања одраслих и доживотног учења; планирање, праћење и развој обуке, оспособљавања и усавршавања одраслих и доживотног учења; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава за образовање одраслих; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у праћењу остваривања и развоја образовања одраслих и доживотног учења; стручну обраду предмета и представки из ове области и друге послове у складу са законом

3. Група за заштиту од насиља и дискриминације – обављају се послови који се односе на: координцију, планирање, развој, спровођење и праћење активности којима се ојачава системска заштита од насиља и дискриминације у образовно-васпитним установама; пружање стручне подршке у изради стратегија, подзаконских аката; успостављање сарадње са другим установама у области заштите од насиља и дискриминације; развој система редовног праћења и извештавања о насиљу у образовно-васпитном систему; подршку унапређивању капацитета школских управа за пружање подршке установама; сарадњу са локалном самоуправом на прикупљању и примени примера добре праксе и побољшању квалитета рада у установама; организује рад СОС телефонске линије Министарства за пријаву насиља у школама; пружање подршке и информисање школских управа, образовно-васпитних установа и родитеља у случајевима насиља; успостављање партнерских односа са другим органима државне управе, институцијама и организацијама у овој области и учешће у информисању јавности и друге послове у складу са закон

4. Група за средње стручно образовање и васпитање – обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег стручног образовања и васпитања; планирање, праћење и развој стручног образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика и образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, организацију и спровођење уписа ученика у средње школе; израду анализа и припрему предлога за унапређивање уписне политике; учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама у овој области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки у овој области и друге послове у складу са законом

5. Група за средње опште и уметничко образовање и васпитање – обављају се послови који се односе на припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области средњег општег и уметничког образовања и васпитања; планирање, праћење и развој општег и уметничког образовања, оспособљавања, обуке и усавршавања ученика, образовања на језицима националних мањина; покретање иницијатива за решавање питања у овој области; припрему, учешће у припреми стандарда и норматива простора, опреме и наставних средстава у установама из ове области; сарадњу у праћењу и унапређивању функционисања мреже средњих школа; сарадњу са заједницама школа, локалном заједницом и социјалним партнерима у овој области; проверу реализације такмичења и смотри ученика; стручну обраду предмета и представки из ових области и друге послове у складу са законом

Сектор за развој и високо образовање

У овом Одсеку, образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра – прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству; спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања; давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству; давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена; провера веродостојности страних и домаћих школских исправа; упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма; пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање; сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе; израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и друге послове у складу са законом

2. Одсек за развој високог образовања – израду анализа, елабората и студија за потребе утврђивања стања и спровођења политике у области високог образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области високог образовања и стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; израду решења о дозволи за рад високошколских установа; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Одсека; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката; предлагање броја студената за упис у високошколске установе; припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике; издавање дозволе за рад високошколских установа; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Одсека за тужилаштво, суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; стручну обраду предмета и представки из ове области; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење домаћих и страних прописа и давање предлога у вези са усаглашавањем домаћих и страних стандарда и поступака у овој области; прикупљање и обраду материјала од значаја за упис студената, статус и интересе студената у процесу образовања; праћење реализације уписне политике и израде свих анализа у вези са уписом; припремање и обраду материјала за учествовање на међународним скуповима и извршавање међународних обавеза; сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом; стручне, информатичке и административно-техничке послове за Национални савет за високо образовање, Комисију за акредитацију и проверу квалитета и друга радна тела; праћење међународних активности у области високог образовања и старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији; поступање по предметима и представкама грађана и установа и давање информација о стеченом високом образовању; успостављање и вођење регистра високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених у високошколским установама, финансијске послове у области високог образовања; поступање по представкама и препорукама Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека и друге послове у складу са законом

3. Група за аналитичке послове, праћење и развој матуре – прикупљање и обраду података и анализу потреба у вези опште, стручне и уметничке матуре; координацију израде и учешће у изради програма опште, стручне и уметничке матуре; стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; праћење страних стандарда и поступака у овој области и друге послове у складу са законом

4. Група за развој информационог система –  пројектовање, успостављање, одржавање и ажурирање базе података о систему образовања и науке; прикупљање података и израду статистичких анализа из ових области; организацију, контролу рада, усаглашавање и одржавање информационог система Министарства; координацију информационог система између Министарства, школских управа и установа, научноистраживачких организација, као и између Министарства и других органа државне управе и друге послове у складу са законом

5. Група за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању – праћење и aнализу функционисање система образовања националних мањина и осетљивих друштвених група; сарадњу са другим државним органима, унутрашњим јединицама министарства и саветима националних мањина у обављању послова везаних за поштовање људских и мањинских права у области образовања; координацију активности на пословима припреме докумената, приручника, образаца, брошура и конкурса у вези са поштовањем људских и мањинских права у области образовања; спровођење препорука добијених на основу експертског мишљења Саветодавног комитета Савета Европе у вези са Европском повељом о заштити регионалних и мањинских језика; спровођење препорука ОЕБС Комесара за питања националних мањина из Хага у вези са правом на образовање националних мањина; праћење и извештавање о спровођењу националних и међудржавних програма из области родне равноправности; предлагање поступака за усавршавање образовања на језицима националних мањина; извештавање о резултатима подршке образовању азиланата, миграната, жртава трговине људима и интерно расељених лица за потребе међународних организација; учешће у изради подзаконских аката којима се уређују посебни услови под којима се укључују и образују припадници националних мањина (врста стручне спреме, нормативна акта, школски програми, услови уписа и напредовања итд.); предлагање поступака за усавршавање образовања азиланата, миграната, жртава трговине људима и интерно расељених лица за потребе међународних организација; сарадњу са заводима и саветима националних мањина и покрајинским органима у припреми наставних програма, уџбеника и приручника за децу и ученике припаднике националних мањина и друге послове у складу са законом

6. Група за развој наставе, уџбеника и наставних средстава – праћење и анализирање стратегије развоја предшколског, основног и средњег образовања; сарадњу у изради закона и подзаконских аката из области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим документима и у сачињавању извештаја о њиховом остваривању; сарадњу у изради планова и програма образовања по нивоима и врстама; учествовање у припреми подзаконских аката којима се уређују: врста образовања наставника, васпитача и стручних сарадника, школски календар и програм такмичења ученика основних и средњих школа и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за све нивое и врсте образовања, одобравање и употребу уџбеника; вођење регистра одобрених уџбеника и годишњи каталог уџбеника; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење остваривања програма стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара установа, увођења у посао и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника; учешће у поступку вредновања квалитета рада предшколских установа, основних и средњих школа, школа са домом и домова ученика (у даљем тексту: установа); учествовање у припреми плана развоја образовања и васпитања и праћење његовог остваривања; унапређивање рада запослених у образовно- васпитним установама; израду аката из области којом се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и других наставних средстава; израду аката у областима којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству, школског календара и програма такмичења ученика основних и средњих школа и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за све нивое и врсте образовања; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему аката којима се успостављају права и обавезе у међународној сарадњи у области образовања; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласност за одобравање, издавање и употреба уџбеника и других наставних средстава; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; проверу усаглашености cпропозиција стручних друштава са Стручним упутством Министарства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом

7. Група за социјалну инклузију – координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем; пружање стручне подршке у координацији мера мера у овој области на нивоу Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и другим релевантним актерима; пружање подршке деци, породицама, запосленима, образовно- васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација иницијатива, програма и пројеката са другим ресорима који се баве социјалном инклузијом (социјална политика, здравље, омладина и спорт, државна управа и локална самоуправа), релевантним установама, независним телима и институцијама (домаћим и међународним), невладиним организацијама; координација пројеката из ове области у које је укључено Министарство; учешће у информисању јавности/медија и стручњака у овој области и реализација осталих активности у складу са приоритетима и потребама Министарства и образовно-васпитних установа и обавља и друге послове у овој области

8. Група за квалификације – координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација; пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области); координацију рада тима за припрему НОК; координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа; учешће у припреми прописа из ове области; припрему и учешће у пројектима из ове области; промоцију значаја НОК: обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација и друге послове у складу са законом.

Група за ученички и студентски стандард

Ученички и студентски стандард организује се у две групе:

1. Група за ученички и студентски стандард – обављају се послови који се односе на: израду концепције, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом

2. Група за ученичке и студентске кредите и стипендије – обављају се послови који се односе на: спровођење поступка за остваривање права на кредите и стипендије ученика и студената; утврђивање износа и исплату кредита и стипендија ученика и студената; стручну обраду материјала за Републичком фондацијом за развој научног и уметничког подмлатка и друге послове у складу са законом.

Све образовно-васпитне установе на једном месту

Контактирајте нас

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.