PROSVETA

Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje

U ovom Odseku,  obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju – obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada; stručnu obradu rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; pripremu odgovora Sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; uspostavljanje i ažuriranje registra predškolskih ustanova i osnovnih škola; pripremu akata za Vladu o kriterijumima za mrežu osnovnih škola i predškolskih ustanova; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom

2. Grupa za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja – obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja; praćenje teritorijalne pokrivenosti predškolskim ustanovama i obuhvat dece; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; izradu kriterijuma za mrežu predškolskih ustanova; saradnju sa ustanovama i lokalnom samoupravom u praćenju stanja i pokretanju inicijative za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; vaspitanje i obrazovanje dece na jezicima nacionalnih manjina; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom

3. Grupa za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja – obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja; praćenje teritorijalne pokrivenosti ustanovama i obuhvat dece u oblasti osnovnog obrazovanja; pripremu, organizaciju i sprovođenje završnog ispita i izrada analiza o rezultatima; Informator o radu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije septembar 2015. god. 10 pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; izradu kriterijuma za mrežu osnovnih škola; saradnju sa ustanovama i lokalnom samoupravom u praćenju stanja i pokretanju inicijative za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; osnovno obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina; pripremu programa za obrazovanje dece naših građana u inostranstvu; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih

U ovom Odseku, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Grupa za pravne poslove u srednjem obrazovanju i vaspitanju i obrazovanju odraslih – obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje primene propisa u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odrslih; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; praćenje, razvoj i unapređivanje pravnog sistema u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada; izradu rešenja o postupku verifikacije, postupcima izbora i razrešenja direktora srednjih škola, uvođenje privremenih mera; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; uspostavljanje i ažuriranje registra srednjih škola; pripremu akata za Vladu o mreži srednjih škola; pripremu odgovora Sudu po tužbama u upravnim sporovima; postupanje po predstavkama preporukama Zaštitnika građana i Poverenika u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom

2. Grupa za obrazovanje odraslih – obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja odraslih i doživotnog učenja; planiranje, praćenje i razvoj obuke, osposobljavanja i usavršavanja odraslih i doživotnog učenja; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za obrazovanje odraslih; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u praćenju ostvarivanja i razvoja obrazovanja odraslih i doživotnog učenja; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom

3. Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije – obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti kojima se ojačava sistemska zaštita od nasilja i diskriminacije u obrazovno-vaspitnim ustanovama; pružanje stručne podrške u izradi strategija, podzakonskih akata; uspostavljanje saradnje sa drugim ustanovama u oblasti zaštite od nasilja i diskriminacije; razvoj sistema redovnog praćenja i izveštavanja o nasilju u obrazovno-vaspitnom sistemu; podršku unapređivanju kapaciteta školskih uprava za pružanje podrške ustanovama; saradnju sa lokalnom samoupravom na prikupljanju i primeni primera dobre prakse i poboljšanju kvaliteta rada u ustanovama; organizuje rad SOS telefonske linije Ministarstva za prijavu nasilja u školama; pružanje podrške i informisanje školskih uprava, obrazovno-vaspitnih ustanova i roditelja u slučajevima nasilja; uspostavljanje partnerskih odnosa sa drugim organima državne uprave, institucijama i organizacijama u ovoj oblasti i učešće u informisanju javnosti i druge poslove u skladu sa zakon

4. Grupa za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje – obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja; planiranje, praćenje i razvoj stručnog obrazovanja, osposobljavanja, obuke i usavršavanja učenika i obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu, organizaciju i sprovođenje upisa učenika u srednje škole; izradu analiza i pripremu predloga za unapređivanje upisne politike; učešće u pripremi standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama u ovoj oblasti; saradnju u praćenju i unapređivanju funkcionisanja mreže srednjih škola; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u ovoj oblasti; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; stručnu obradu predmeta i predstavki u ovoj oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom

5. Grupa za srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje – obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja; planiranje, praćenje i razvoj opšteg i umetničkog obrazovanja, osposobljavanja, obuke i usavršavanja učenika, obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu, učešće u pripremi standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; saradnju u praćenju i unapređivanju funkcionisanja mreže srednjih škola; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u ovoj oblasti; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ovih oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom

Sektor za razvoj i visoko obrazovanje

U ovom Odseku, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za priznavanje i proveru verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra – prikupljanje i pružanje informacija u postupku priznavanja javnih isprava stečenih u inostranstvu; sprovođenje postupka vrednovanja stranog studijskog programa radi zapošljavanja; davanje informacija o samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i sistemu obrazovanja, radi priznavanja domaće visokoškolske isprave u inostranstvu; davanje informacija o sistemu obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena strana visokoškolska isprava, uslova upisa, kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena; provera verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava; upoređivanje domaćeg i stranog sistema obrazovanja, trajanja obrazovanja i nastavnog plana i programa; pružanje pomoći u radu komisije koju obrazuje ministar za davanje stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa; po potrebi učestvuje u radu stručne komisije za utvrđivanje činjenica od značaja za odlučivanje; sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova u prikupljanju podataka potrebnih u postupku priznavanja strane školske isprave; izrađuje rešenje o priznavanju strane školske isprave; vodi evidenciju o sprovedenim postupcima priznavanja i druge poslove u skladu sa zakonom

2. Odsek za razvoj visokog obrazovanja – izradu analiza, elaborata i studija za potrebe utvrđivanja stanja i sprovođenja politike u oblasti visokog obrazovanja; pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti visokog obrazovanja i stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; izradu rešenja o dozvoli za rad visokoškolskih ustanova; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Odseka; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata; predlaganje broja studenata za upis u visokoškolske ustanove; pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike; izdavanje dozvole za rad visokoškolskih ustanova; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Odseka za tužilaštvo, sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje domaćih i stranih propisa i davanje predloga u vezi sa usaglašavanjem domaćih i stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti; prikupljanje i obradu materijala od značaja za upis studenata, status i interese studenata u procesu obrazovanja; praćenje realizacije upisne politike i izrade svih analiza u vezi sa upisom; pripremanje i obradu materijala za učestvovanje na međunarodnim skupovima i izvršavanje međunarodnih obaveza; saradnju sa Konferencijom univerziteta, Konferencijom akademija strukovnih studija i studentskom konferencijom; stručne, informatičke i administrativno-tehničke poslove za Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta i druga radna tela; praćenje međunarodnih aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja i staranje o uključivanju u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropskoj uniji; postupanje po predmetima i predstavkama građana i ustanova i davanje informacija o stečenom visokom obrazovanju; uspostavljanje i vođenje registra visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, finansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja; postupanje po predstavkama i preporukama Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odseka i druge poslove u skladu sa zakonom

3. Grupa za analitičke poslove, praćenje i razvoj mature – prikupljanje i obradu podataka i analizu potreba u vezi opšte, stručne i umetničke mature; koordinaciju izrade i učešće u izradi programa opšte, stručne i umetničke mature; stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; praćenje stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom

4. Grupa za razvoj informacionog sistema –  projektovanje, uspostavljanje, održavanje i ažuriranje baze podataka o sistemu obrazovanja i nauke; prikupljanje podataka i izradu statističkih analiza iz ovih oblasti; organizaciju, kontrolu rada, usaglašavanje i održavanje informacionog sistema Ministarstva; koordinaciju informacionog sistema između Ministarstva, školskih uprava i ustanova, naučnoistraživačkih organizacija, kao i između Ministarstva i drugih organa državne uprave i druge poslove u skladu sa zakonom

5. Grupa za obrazovanje manjina i ljudska i manjinska prava u obrazovanju – praćenje i analizu funkcionisanje sistema obrazovanja nacionalnih manjina i osetljivih društvenih grupa; saradnju sa drugim državnim organima, unutrašnjim jedinicama ministarstva i savetima nacionalnih manjina u obavljanju poslova vezanih za poštovanje ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja; koordinaciju aktivnosti na poslovima pripreme dokumenata, priručnika, obrazaca, brošura i konkursa u vezi sa poštovanjem ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja; sprovođenje preporuka dobijenih na osnovu ekspertskog mišljenja Savetodavnog komiteta Saveta Evrope u vezi sa Evropskom poveljom o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika; sprovođenje preporuka OEBS Komesara za pitanja nacionalnih manjina iz Haga u vezi sa pravom na obrazovanje nacionalnih manjina; praćenje i izveštavanje o sprovođenju nacionalnih i međudržavnih programa iz oblasti rodne ravnopravnosti; predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; izveštavanje o rezultatima podrške obrazovanju azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima i interno raseljenih lica za potrebe međunarodnih organizacija; učešće u izradi podzakonskih akata kojima se uređuju posebni uslovi pod kojima se uključuju i obrazuju pripadnici nacionalnih manjina (vrsta stručne spreme, normativna akta, školski programi, uslovi upisa i napredovanja itd.); predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima i interno raseljenih lica za potrebe međunarodnih organizacija; saradnju sa zavodima i savetima nacionalnih manjina i pokrajinskim organima u pripremi nastavnih programa, udžbenika i priručnika za decu i učenike pripadnike nacionalnih manjina i druge poslove u skladu sa zakonom

6. Grupa za razvoj nastave, udžbenika i nastavnih sredstava – praćenje i analiziranje strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; saradnju u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; učešće u planiranju razvoja obrazovanja i vaspitanja u skladu sa usvojenim međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima i u sačinjavanju izveštaja o njihovom ostvarivanju; saradnju u izradi planova i programa obrazovanja po nivoima i vrstama; učestvovanje u pripremi podzakonskih akata kojima se uređuju: vrsta obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, školski kalendar i program takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za sve nivoe i vrste obrazovanja, odobravanje i upotrebu udžbenika; vođenje registra odobrenih udžbenika i godišnji katalog udžbenika; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje ostvarivanja programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova, uvođenja u posao i sticanja zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; učešće u postupku vrednovanja kvaliteta rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, škola sa domom i domova učenika (u daljem tekstu: ustanova); učestvovanje u pripremi plana razvoja obrazovanja i vaspitanja i praćenje njegovog ostvarivanja; unapređivanje rada zaposlenih u obrazovno- vaspitnim ustanovama; izradu akata iz oblasti kojom se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava; izradu akata u oblastima kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, školskog kalendara i programa takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za sve nivoe i vrste obrazovanja; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; pripremu akata kojima se uspostavljaju prava i obaveze u međunarodnoj saradnji u oblasti obrazovanja; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnost za odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; proveru usaglašenosti cpropozicija stručnih društava sa Stručnim uputstvom Ministarstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom

7. Grupa za socijalnu inkluziju – koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti uključivanja osetljivih grupa u vaspitno-obrazovni sistem; pružanje stručne podrške u koordinaciji mera mera u ovoj oblasti na nivou Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i drugim relevantnim akterima; pružanje podrške deci, porodicama, zaposlenima, obrazovno- vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija inicijativa, programa i projekata sa drugim resorima koji se bave socijalnom inkluzijom (socijalna politika, zdravlje, omladina i sport, državna uprava i lokalna samouprava), relevantnim ustanovama, nezavisnim telima i institucijama (domaćim i međunarodnim), nevladinim organizacijama; koordinacija projekata iz ove oblasti u koje je uključeno Ministarstvo; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka u ovoj oblasti i realizacija ostalih aktivnosti u skladu sa prioritetima i potrebama Ministarstva i obrazovno-vaspitnih ustanova i obavlja i druge poslove u ovoj oblasti

8. Grupa za kvalifikacije – koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti na pripremi integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija; pružanje stručne podrške radu različitih socijalnih partnera uključenih u pripremu NOK (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni saveta za visoko obrazovanje, organi državne uprave i institucije iz ove oblasti); koordinaciju rada tima za pripremu NOK; koordinaciju aktivnosti vezanih za uspostavljanje i rad sektorskih veća; učešće u pripremi propisa iz ove oblasti; pripremu i učešće u projektima iz ove oblasti; promociju značaja NOK: obavljanje uloge nacionalne koordinacione tačke za referenciranje NOK ka Evropskom okviru kvalifikacija i druge poslove u skladu sa zakonom.

Grupa za učenički i studentski standard

Učenički i studentski standard organizuje se u dve grupe:

1. Grupa za učenički i studentski standard – obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom

2. Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije – obavljaju se poslovi koji se odnose na: sprovođenje postupka za ostvarivanje prava na kredite i stipendije učenika i studenata; utvrđivanje iznosa i isplatu kredita i stipendija učenika i studenata; stručnu obradu materijala za Republičkom fondacijom za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sve obrazovno-vaspitne ustanove na jednom mestu

Kontaktirajte nas

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.