PROSVETA

Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje

Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
 2. Grupa za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Član 5.

Odeljenju za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje stanja i pokretanje inicijative za rešavanje pitanja, učešće u planiranju i implementaciji mera za unapređivanje oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja; pripremu, organizaciju i sprovođenje završnog ispita za učenike osnovnih škola; izradu analiza, studija, elaborata i izveštaja iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja; pripremu kriterijuma za mrežu predškolskih ustanova i osnovnih škola;pripremu stručnih osnova i učešće u izradi zakona i podzakonskih akata iz delokruga Odeljenja; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu i praćenje i podršku ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu; izradu akta kojim se uređuje kalendar obrazovno- vaspitnog rada osnovnog obrazovanja i vaspitanja i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za nivoe i vrste obrazovanja iz delokruga Odeljenja; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja; koordinciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti u oblasti socijalne inkluzije i aktivnosti kojima se ojačava sistemska zaštita od nasilja i diskriminacije u obrazovno-vaspitnim ustanovama; praćenje i koordinaciju poslova u vezi sa nastavnim planovima i programima, programima ogleda, udžbenicima, stručnim usavršavanjem i obezbeđivanje kvaliteta obrazovanja; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i nastavnih sredstava; koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti uključivanja osetljivih grupa u vaspitno-obrazovni sistem; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odeljenja; saradnju sa ustanovama, nadležnim organima i institucijama i drugim organizacijama od značaja za pitanja iz delokruga Odeljenja; ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao ipriprema informacija iz nadležnosti Odeljenja za postavljanje na sajt Ministarstva i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 6.

Odeljenju za oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 2. Odsek za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja
 3. Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije

Član 7.

Grupi za poslove predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja; praćenje teritorijalne pokrivenosti predškolskim ustanovama i obuhvata dece; izradu kriterijuma za mrežu predškolskih ustanova; pružanje podrške i praćenje realizacije projekata u delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja u cilju povećanja obuhvata dece i širenja programske ponude; saradnju sa ustanovama, školskim upravama, stručnim udruženjima, univerzitetima, zavodima, organima lokalne samouprave i pojedincima u praćenju stanja i pokretanju inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu mišljenja, izveštaja i stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 8.

Odseku za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja; praćenje ostvarivanja i razvoja osnovnog obrazovanja i vaspitanja, pokretanje inicijativa, učešće u planiranju i implementaciji mera za unapređivanje stanja u ovoj oblasti; pripremu, organizaciju i sprovođenje završnog ispita i izrada analiza o realizaciji, rezultatima i unapređivanju završnog ispita; izradu kriterijuma za mrežu osnovnih škola; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu i praćenje i podršku ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu; izradu akta kojim se uređuje kalendar obrazovno-vaspitnog rada osnovnog obrazovanja i vaspitanja; pripremu programa takmičenja učenika osnovnih škola i organizaciju i praćenje takmičenja i smotri učenika osnovnih škola; praćenje i koordinaciju poslova u vezi sa nastavnim planovima i programima, programima ogleda, udžbenicima, stručnim usavršavanjem i obezbeđivanje kvaliteta obrazovanja; izradu akata iz oblasti kojima se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i nastavnih sredstava; saradnju sa obrazovno-vaspitnim ustanovama, nadležnim organima i institucijama i drugim organizacijama od značaja za pitanja iz delokruga Odseka; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 9.

Grupi za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti obrazovanja nacionalnih manjina i osetljivih grupa; pružanje stručne podrške u izradi strategija, propisa i u koordinaciji mera u ovim oblastima; pružanje podrške deci, porodicama, zaposlenima, obrazovno-vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija inicijativa, programa i projekata sa savetima nacionalnih manjina u obavljanju poslova vezanih za poštovanje ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja, kao i drugim resorima koji se bave socijalnom inkluzijom i zaštitom od nasilja i diskriminacije (socijalna politika, zdravlje, omladina i sport, državna uprava i lokalna samouprava), relevantnim ustanovama, nezavisnim telima i institucijama (domaćim i međunarodnim), nevladinim organizacijama; koordinacija aktivnosti na poslovima pripreme dokumenata, priručnika, obrazaca, brošura i konkursa u navedenim oblastima; praćenje i izveštavanje o sprovođenju nacionalnih i međudržavnih programa iz oblasti rodne ravnopravnosti; predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; koordinacija projekata iz ovih oblasti u koje je uključeno Ministarstvo; razvoj sistema redovnog praćenja i izveštavanja; podršku unapređivanju kapaciteta školskih uprava za pružanje podrške ustanovama; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka u ovoj oblasti i realizacija ostalih aktivnosti u skladu sa prioritetima i potrebama Ministarstva i obrazovno-vaspitnih ustanova i obavlja i druge poslove u ovoj oblasti u skladu sa zakonom.

Član 10.

Grupi za pravne poslove u predškolskom i osnovnom obrazovanju i vaspitanjuobavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada; stručnu obradu rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; pripremu odgovora Sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; uspostavljanje i ažuriranje registra predškolskih ustanova i osnovnih škola; pripremu akata za Vladu o kriterijumima za mrežu osnovnih škola i predškolskih ustanova; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih

U Sektoru za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za pravne poslove u srednjem obrazovanju i vaspitanju i obrazovanju odraslih;
 2. Grupa za obrazovanje odraslih;
 3. Grupa za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje i
 4. Grupa za srednje opšte i umetničko obrazovanje i vaspitanje.

Član 13.

U Grupi za pravne poslove u srednjem obrazovanju i vaspitanju i obrazovanju odraslih obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje primene propisa u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; praćenje, razvoj i unapređivanje pravnog sistema u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada; izradu rešenja o postupku verifikacije, postupcima izbora i razrešenja direktora srednjih škola, uvođenje privremenih mera; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; pripremu akata za Vladu o mreži srednjih škola; izradu nacrta i predloga zakona iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; sprovođenju javne rasprave na prednacrte zakona iz delokruga srednjeg obrazovanja i pribavljenih mišljenja na nacrte zakona i obradu amandmana narodnih poslanika na predloge zakona; pripremi odgovora i mišljenja u postupku za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti  propisa iz oblasti srednjeg i obrazovanja odraslih; koordinaciji rada radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata; pripremi odgovora i mišljenja u postupku za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti propisa iz oblasti srednjeg i obrazovanja i obrazovanja odraslih; pripremi mišljenja i izrađuje informacija o primeni propisa iz oblasti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih; objedinjavanju stavova sa ostalim organizacionim jedinicama Ministarstva radi pripreme celovitih mišljenja na nacrte zakona državnih organa i drugih ovlašćenih predlagača koji se Ministarstvu dostavljaju na mišljenje; pripremu odgovora na pitanja narodnih poslanika, građana i državnih organa; smotri, takmičenja, dodele Svetosavske nagrade i sl.; koordinaciju poslova Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva za potrebe rada Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih; pripremu odgovora Sudu po tužbama u upravnim sporovima; postupanje po predstavkama preporukama Zaštitnika građana i Poverenika u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 14.

U Grupi za obrazovanje odraslih obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja odraslih i doživotnog učenja; planiranje, praćenje i razvoj obuke, osposobljavanja i usavršavanja odraslih i doživotnog učenja; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava za obrazovanje odraslih; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u praćenju ostvarivanja i razvoja obrazovanja odraslih i doživotnog učenja; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 15.

U Grupi za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja; planiranje, praćenje i razvoj stručnog obrazovanja, osposobljavanja, obuke i usavršavanja učenika i obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu, organizaciju i sprovođenje upisa učenika u srednje škole; izradu analiza i pripremu predloga za unapređivanje upisne politike; učešće u pripremi standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama u ovoj oblasti; saradnju u praćenju i unapređivanju funkcionisanja mreže srednjih škola; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u ovoj oblasti; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; stručnu obradu predmeta i predstavki u ovoj oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

 Član 16.

U Grupi za srednje opšte i umetničko obrazovanje  i vaspitanje obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja i vaspitanja; planiranje, praćenje i razvoj opšteg i umetničkog obrazovanja, osposobljavanja, obuke i usavršavanja učenika,  obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u ovoj oblasti; pripremu, učešće u pripremi standarda i normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava u ustanovama iz ove oblasti; saradnju u praćenju i unapređivanju funkcionisanja mreže srednjih škola; saradnju sa zajednicama škola, lokalnom zajednicom i socijalnim partnerima u ovoj oblasti; proveru realizacije takmičenja i smotri učenika; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ovih oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za visoko obrazovanje

Sektoru za visoko obrazovanje obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za razvoj visokog obrazovanja,
 2. Odsek za priznavanje stranih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra,
 3. Odsek za poslove visokog obrazovanja,
 4. 4. Grupa za analitičke poslove i
 5. 5. Grupa za nacionalni okvir kvalifikacija,

Član 27.

Grupi za razvoj visokog obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti, izradu analiza, elaborata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u ovoj oblasti; uključivanje Srbije u međunarodne institucije i udruženja; predlaganje mera vezane za uvođenje stranih jezika u obrazovni sistem, kao i razvijanje dvojezičnosti u školama; praćenje i koordiniranje aktivnosti koje se odnose na pravilan i efikasan rad Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih; koordiniranje aktivnosti u implementaciji strateških mera, programa i projekata koji se odnose na analizu i praćenje svih strategija u obrazovanju; koordiniranje aktivnosti sa zavodima i predlaganje mere za unapređivanje kvaliteta efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita; preduzimanje mera po zahtevima Zaštitnika građana, Poverenika i Agencije za borbu protiv korupcije i preduzimanje mere radi sprovođenja preporuka Zaštitnika građana, Poverenika i Agencije za borbu protiv korupcije u vezi poslova iz ove oblasti; i druge poslove u skladu sa zakonom. Priprema odluke ministra o stipendistima „Svet u Srbiji“ i  ,,Srbija za Srbe iz regiona” za novu školsku godinu; prati važenje ugovora i predlaže njihovo produženje; vodi bazu podataka o aktivnim stipendistima i njihovom napretku na fakultetima; priprema finansijskog izveštaja na godišnjem nivou; izrađuje interne naloge na mesečnom nivou za isplatu; izrada individualnih potvrda u razne svrhe za stipendiste; prati realizaciju međunarodnih i međudržavnih programa i projekata u oblasti stipendiranja (CEEPUS i drugi) i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 28.

Odseku za priznavanje stranih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centraobavljaju se poslovi koji se odnose na: prikupljanje i pružanje informacija u postupku priznavanja javnih isprava stečenih u inostranstvu; sprovođenje postupka vrednovanja stranog studijskog programa radi zapošljavanja; davanje informacija o samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i sistemu obrazovanja, radi priznavanja domaće visokoškolske isprave u inostranstvu; davanje informacija o sistemu obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena strana visokoškolska isprava, uslova upisa, kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena; upoređivanje domaćeg i stranog sistema obrazovanja, trajanja obrazovanja i nastavnog plana i programa; pružanje pomoći u radu komisije koju obrazuje ministar za davanje stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa; po potrebi učestvuje u radu stručne komisije za utvrđivanje činjenica od značaja za odlučivanje; sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova u prikupljanju podataka potrebnih u postupku priznavanja strane školske isprave; izrađuje rešenje o priznavanju strane školske isprave; vodi evidenciju o sprovedenim postupcima priznavanja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 29.

Odseku za poslove visokog obrazovanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu analiza, elaborata i studija za potrebe utvrđivanja stanja i sprovođenja politike u oblasti visokog obrazovanja; pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti visokog obrazovanja i stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; izradu standarda i kriterijuma za akreditaciju ustanova i studijskih programa u ovoj oblasti, uključujući praćenje,  izradu analiza, izveštaja i studija u vezi sa akreditacijom, vrednovanjem kvaliteta i samovrednovanjem ustanova i studijskih programa; izradu rešenja o dozvoli za rad visokoškolskih ustanova; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Odseka; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata; predlaganje broja studenata za upis u visokoškolske ustanove; pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike; izdavanje dozvole za rad visokoškolskih ustanova; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Odseka za tužilaštvo, sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje domaćih i stranih propisa i davanje predloga u vezi sa usaglašavanjem domaćih i stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti; prikupljanje i obradu materijala od značaja za upis studenata, status i interese studenata u procesu obrazovanja; praćenje realizacije upisne politike i izrade svih analiza u vezi sa upisom; pripremanje i obradu materijala za učestvovanje na međunarodnim skupovima i izvršavanje međunarodnih obaveza; saradnju sa Konferencijom univerziteta, Konferencijom akademija strukovnih studija i studentskom konferencijom; praćenje međunarodnih aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja i staranje o uključivanju u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropskoj uniji; postupanje po predmetima i predstavkama građana i ustanova i davanje informacija o stečenom visokom obrazovanju; uspostavljanje i vođenje registra visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, finansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja; postupanje po predstavkama i preporukama Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odseka i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 30.

Grupi za analitičke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka i analizu potreba u vezi opšte, stručne i umetničke mature; koordinaciju izrade i učešće u izradi programa opšte, stručne i umetničke mature; stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; praćenje stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti;  analitičke poslove u oblastima razvoja i praćenja dualnog obrazovanja, Nacionalnog okvira kvalifikacija, karijernog vođenje; izradu nacrta zakona i pripremi podzakonskih akata u ovoj oblasti i izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike u ovoj oblasti; pripremu predloga za unapređivanje postojećeg sistema indikatora za praćenje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i pripremu mera i aktivnosti za unapređivanja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja; planiranje programa i projekata iz sredstava IPA i drugih donatora/finansijera u vezi sa unapređivanjem praćenja i analize kvaliteta i efikasnosti obrazovanja; saradnju sa zavodima iz oblasti obrazovanja u kreiranju novih programa i drugih inicijativa u oblasti analize i praćenja kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita; implementaciju strateških mera, programa i projekata koji se odnose na analizu i praćenje kvaliteta nacionalnih ispita i saradnja sa univerzitetima i naučnim institucijama i Republičkim zavodom za statistiku u sprovođenju istraživanja o kvalitetu nacionalnih ispita i prikupljanjanju podataka za sistematsko praćenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti obrazovanja; odgovore sudu po tužbi u upravnom sporu i izrada informacije iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku i postupa po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz ove oblasti; i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 31.

Grupi za nacionalni okvir kvalifikacija obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti na pripremi integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija; pružanje stručne podrške radu različitih socijalnih partnera uključenih u pripremu NOK (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni saveta za visoko obrazovanje, organi državne uprave i institucije iz ove oblasti); koordinaciju rada tima za pripremu NOK; koordinaciju aktivnosti vezanih za uspostavljanje i rad sektorskih veća; učešće u pripremi propisa iz ove oblasti; pripremu i učešće u projektima iz ove oblasti; promociju značaja NOK: obavljanje uloge nacionalne koordinacione tačke za referenciranje NOK ka Evropskom okviru kvalifikacija i druge poslove u skladu sa zakonom pravednosti  i  efikasnosti  obrazovanja  i  kvaliteta  nacionalnih  ispita,  a posebno izveštaje relevantnih EU agencija  (Eurostat i Eurydice); priprema predloge mera i aktivnosti za unapređivanja kvaliteta, pravednosti i  efikasnosti obrazovanja i kvaliteta nacionalnih ispita; sprovodi mapiranje i evaluaciju postojećih  modela  i  praksi  praćenja kvaliteta, pravednosti  i  efikasnosti  obrazovanja i nacionalnih ispita iz drugih zemalja, a posebno iz EU zemalja; priprema  predloge mera za unapređenje kvaliteta nacionalnih ispita; učestvuje u izradi  nacrta zakona i pripremi podzakonskih akata u ovoj oblasti i priprema elaborate, analize, projekte,  studije  i druge materijale koji služe kao stručna osnova  za  utvrđivanje  i  sprovođenje  politike u ovoj oblasti;  izrađuje  predloge  sistema indikatora za praćenje kvaliteta i efikasnosti  obrazovanja;  obavlja  poslove u vezi sa međunarodnim  istraživanjima (PISA i TIMSS) i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sektor za učenički i studentski standard i investicije

Sektoru za učenički i studentski standard i investicije obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odeljenje za investiciono – komercijalne poslove
 2. Odeljenje za poslove učeničkog i studentskog standarda

Član 34.

Odeljenju za investiciono – komercijalne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga ideje kapitalnih projekata koji sadrže svrhu i ciljeve koji se žele ostvariti realizacijom kapitalnih projekata kao i indikatore učinka kojima se prati ostvarenje postavljenih ciljeva, procena troškova i mogući izvore finansiranja; pripremu predloga za obezbeđenje potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju investicionih projekata; pripremu Izveštaja o spremnosti investicionog projekta, izveštaja o napretku realizacije investicionih projekata i završnih Izveštaja o realizaciji investicionih projekata; praćenje, koordinaciju i kontrolu realizacije investicionih projekata; kontrolu usklađenosti Plana realizacije investicionih projekata u odnosu na odobrena budžetska sredstva; izradu periodičnih izveštaja o realizaciji investicionih projekata; koordinaciju i saradnju sa predstavnicima lokalne samouprave, korisnicima i drugim ministarstvima; praćenje i koordinaciju poslova vezanih za projekte koji su finansirani iz sredstava međunarodnih zajmova, kredita i donacija, kao i projekata Nacionalnog investicionog plana; učešće u izradi Finansijskog plana; koordinaciju pri izradi Plana javnih nabavki; prikupljanje i dostavljanje podataka vezanih za procenu finansijskih efekata investicionih projekata; učešće u izradi strategija, studija i drugih pravnih akata vezanih za investicione projekte; saradnju sa drugim unutrašnjim jedinicama Ministarstva u izradi pravilnika i opštih akata i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 35.

Odeljenju za investiciono – komercijalne poslove obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata
 2. Grupa za javne nabavke.

Član 36.

U Odseku za planiranje, koordinaciju i realizaciju investicionih projekata obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa, prava i obaveza dva ili više učesnika u realizaciji investicionog projekta; pripremu predloga i prikupljanje investicione dokumentacije potrebne za realizaciju investicionih projekata; prikupljanje i analiza podataka dobijenih od krajnjeg korisnika, izradu Izveštaja o spremnosti investicionog projekta  radi pripreme predloga za realizaciju investicionog projekta; provera spremnosti investicionog projekta za realizaciju; izradu Plana realizacije investicionih projekata na osnovu Izveštaja o spremnosti i opredeljenih budžetskih sredstava; koordinaciju sa nadzornim organom u cilju realizacije investicionog projekta; kontrolu i obradu prateće dokumentacije dostavljene za plaćanje, a u vezi sa realizacijom investicionih projekata; izradu dopisa, izveštaja, evidencija  i analiza i drugih akata iz nadležnosti Odseka; praćenje i realizaciju poslova vezanih za završetak investicionih projekata; koontrolu i koordinaciju sa Jedinicama za upravljanje projektima finansiranih iz sredstava međunarodnih zajmova, kredita i donacija, kao i projekata Nacionalnog investicionog plana; praćenje i realizaciju poslova vezanih za oblast urbanizma; učešće u pripremi i sprovođenju postupaka javnih nabavki koji se odnose na investicione projekte; prikupljanje, evidenciju, obradu i unos podataka vezanih za investicione projekte u jedinstvenu informacionu bazu Ministarstva kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 37.

U Grupi za javne nabavke obavljaju se poslovi koji se odnose na: prikupljanje i priprema podataka za izradu Plana javnih nabavki; izrada plana javnih nabavki; kontrola ispravnosti dokumenata vezanih za postupke javnih nabavki i  procedure nabavke; izrada pojedinačnih Akata u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javne nabavke; učestvovanje u postupcima vezanim za javnih nabavki; izrada svih vrsta izveštaja vezanih za realizaciju javnih nabavki; učestvovanje u izradi Uputstava, Pravilnika i drugih Akata Ministarstva; elektronsko praćenje i realizacija javnih nabavki; studijsko-analitički poslovi iz ove oblasti i druge poslove u skladu sa Zakonom

Član 38.

Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na:

–    praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u oblasti učeničkog i studentskog standarda;

–    stručnu obradu zakona i drugih propisa i akata iz oblasti učeničkog i studentskog standarda iz nadležnosti Ministarstva;

–    izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda;

–    utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata;

–    praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; –     uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda;

–    praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda;

–    stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda;

–    ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka, kao i priprema informacija iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i

–    druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 39.

Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za učenički i studentski standard
 2. Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

Član 40.

Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

Član 41.

Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije obavljaju se poslovi koji se odnose na: realizaciju Programa individualne pomoći učenicima i Programa individualne pomoći studentima, kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata; utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata; pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontaktirajte nas

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.