НОКС: Национални оквир квалификација у Србији

Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије (Службени гласник РС, број 27/18), успоставља се јединствени и интегрисани национални оквир квалификација који обухвата све нивое и врсте квалификација, без обзира на начин стицања (кроз: формално образовање; неформално образовање; информално учење – животно или радно искуство) и независно од животног  доба у коме се квалификације стичу.

Законом се успоставља и систем за разврставање квалификација – КЛАСНОКС који је усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED 13-F). Увођењем КЛАСНОКС-а успоставља се јединствен систем класификације квалификација, независно од постојећих класификација образовних профила предуниверзитетског и високог образовања.

Успостављањем НОКС-а и увођењем концепта исхода учења омогућава се вредновање учења кроз успостављање принципа да свако постигнуће може бити измерено и вредновано, независно од начина на који је стечено.

Циљеви НОКС-а су: обезбеђивање разумљивости, прегледности и транспарентности квалификација, као и њихове међусобне повезаности; развој стандарда квалификација заснованих на потребама тржишта рада и друштва у целини; обезбеђивање оријентисаности образовања на исходе учења којима се изграђују компетенције дефинисане стандардом дате квалификације; унапређивање приступа, флексибилности путева и проходности у систему формалног и неформалног образовања; обезбеђивање препознавања и признавања неформалног и информалног учења; афирмисање значаја  кључних општих и међупредметних компетенција за  учење током целог живота; унапређивање сарадње међу релевантним заинтересованим странама односно социјалним партнерима; обезбеђивање система квалитета у процесу развоја и стицања квалификација; обезбеђивање упоредивости и препознатљивости квалификација стечених у Србији са квалификацијама стеченим у другим државама.

НОКС треба да подупре реформске процесе којима ће се унапредити образовни систем тако да из њега излазе компетентни појединци који могу да одговоре на потребе тржишта рада, друштва као целине али и да задовоље своје личне потребе. На међународном плану НОКС је део европских интеграција, повезивања са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и мобилношћу радне снаге.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је 2015. године Стручни тим за израду јединственог Националног оквира квалификација, на бази претходно развијених предлога за нивое стручног образовања и обучавања (нивои 1 до 5) и високог образовања (нивои 6 до 8).

Одлуком министра просвете, науке и технолошког развоја од 14.08.2017. године, формирана је Међуминистарска радна група за успостављање и имплементацију НОКС (ММРГ). Поред представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у саставу ММРГ су и представници двадесет социјалних партнера. ММРГ укупно броји 46 чланова, од којих су 22 са мандатом одлучивања, а 24 члана је ангажовано на оперативном нивоу. ММРГ припрема предлог Акционог плана за успостављање и имплементацију НОКС који ће обухватити и активности које се односе на НОКС у 2018. години, а које ће предузимати институције из којих су именовани чланови ММРГ.

Успостављена је јединствена база квалификација које се могу стећи у Републици Србији, као и сајт НОКС (http://noks.mpn.gov.rs). У базу квалификација унето је укупно 125 квалификација, од којих 71 са стандардом квалификација. У току је уношење нових квалификација.

За потребе рада будућих секторских већа припремљена су 4 профила сектора: Пољопривреда, производња и прерада хране, Електротехника и рачунарство, Геологија, рударство и металургија, Туризам и угоститељство, као и класификација квалификација у НОКС-у и попис квалификација.

У циљу успостављања институционалног оквира и унапређивања квалитета система образовања у 2017. години, започете су активности на изради три профила сектора (Образовање, Грађевинарство и Саобраћај), изради студије о моделима финансирања секторских већа и развијања стандарда квалификација на основу описа/стандарда занимања.

Посебна пажња је посвећена  унапређивању социјалног партнерства као и дисеминацији информација о значају успостављања Националног оквира квалификација у Србији и његовог повезивања са ЕОК за мобилност на тржишту рада и образовања.

Министарство је припремило информативну брошуру о процесу повезивања националног оквира са Европским оквиром квалификација на основу публикације коју је објавила Европска комисија. 

Повезивање (референцирање) Националног оквира квалификација са Европским оквиром квалификација званичан је процес који ће Република Србија спровести током процеса придруживања Европској унији (ЕУ), а имаће за резултат успостављање односа између нивоа националних квалификација у Србији и нивоа Европског оквира квалификација. Кроз овај процес државни органи, институције и организације надлежне за систем квалификација у Србији, у сарадњи са кључним актерима задуженим за израду квалификација и примену механизама осигурања квалитета квалификација, дефинишу однос између националног система квалификација у Србији и осам нивоа европског оквира.

Детаљне информације о Националном оквиру квалификација у Србији налазе се на  сајту  http://noks.mpn.gov.rs