НОКС: Национални оквир квалификација у Србији

У Републици Србији успоставља се јединствени национални оквир квалификација којим су обухваћени сви нивои и врсте квалификација, без обзира на начин стицања (кроз формално или неформално образовање односно информално учење – животно или радно искуство) и животно доба у коме се оне стичу (млади или одрасли). На тај начин се омогућује интеграција и координација постојећих система квалификација у Србији (нпр. систем квалификација високог образовања, систем квалификација средњег стручног образовања и други системи).
На унутрашњем плану НОКС треба да подупре реформске процесе којима ће се унапредити образовни систем тако да из њега излазе компетентни појединци који могу да одговаре на потребе тржишта рада, друштва као целине али и да задовоље своје личне потребе. На међународном плану НОКС је део европских интеграција, повезивања са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и мобилношћу радне снаге.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је Стручни тим за израду јединственог Националног оквира квалификација, на бази претходно развијених предлога за нивое стручног образовања и обучавања (нивои 1 до 5) и високог образовања (нивои 6 до 8).
Овај тим припремио је и предложио надлежним саветима у области образовања нивое и описе нивоа квалификација као и разврставање квалификација према нивоима НОКС-а.
Национални савет за високо образовање (НСВО) и Савет за стручно образовање и образовање одраслих (ССООО) донели су одлуке којима предлажу да се утврде ови нивои како би у наредном периоду могли да приступимо процесу позиционирања НОКС у односу на ЕОК.

 

Министарство је припремило информативну брошуру о процесу повезивања националног оквира са Европским оквиром квалификација на основу публикације коју је објавила Европска комисија. 

Повезивање (референцирање) Националног оквира квалификација са Европским оквиром квалификација званичан је процес који ће Република Србија спровести током процеса придруживања Европској унији (ЕУ), а имаће за резултат успостављање односа између нивоа националних квалификација у Србији и нивоа Европског оквира квалификација. Кроз овај процес државни органи, институције и организације надлежне за систем квалификација у Србији, у сарадњи са кључним актерима задуженим за израду квалификација и примену механизама осигурања квалитета квалификација, дефинишу однос између националног система квалификација у Србији и осам нивоа европског оквира. 

Ова публикација је реализована захваљујући подршци Швајцарске канцеларије за сарадњу са Србијом кроз пројекат „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећање запошљивости младих“.

 

ПРЕУЗМИТЕ ПУБЛИКАЦИЈУ