НОКС: Национални оквир квалификација у Србији

У Републици Србији успоставља се јединствени национални оквир квалификација којим су обухваћени сви нивои и врсте квалификација, без обзира на начин стицања (кроз формално или неформално образовање односно информално учење – животно или радно искуство) и животно доба у коме се оне стичу (млади или одрасли). На тај начин се омогућује интеграција и координација постојећих система квалификација у Србији (нпр. систем квалификација високог образовања, систем квалификација средњег стручног образовања и други системи).
На унутрашњем плану НОКС треба да подупре реформске процесе којима ће се унапредити образовни систем тако да из њега излазе компетентни појединци који могу да одговаре на потребе тржишта рада, друштва као целине али и да задовоље своје личне потребе. На међународном плану НОКС је део европских интеграција, повезивања са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и мобилношћу радне снаге.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је 2015. године Стручни тим за израду јединственог Националног оквира квалификација, на бази претходно развијених предлога за нивое стручног образовања и обучавања (нивои 1 до 5) и високог образовања (нивои 6 до 8).

Одлуком министра просвете, науке и технолошког развоја од 14.08.2017. године, формирана је Међуминистарска радна група за успостављање и имплементацију НОКС (ММРГ). Поред представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у саставу ММРГ су и представници двадесет социјалних партнера. ММРГ укупно броји 46 чланова, од којих су 22 са мандатом одлучивања, а 24 члана је ангажовано на оперативном нивоу. ММРГ припрема предлог Акционог плана за успостављање и имплементацију НОКС који ће обухватити и активности које се односе на НОКС у 2018. години, а које ће предузимати институције из којих су именовани чланови ММРГ.

У сарадњи са члановима ММРГ припремљен је Нацрт закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије и спроведена  јавна расправа. Прикупљају се мишљења на Нацрт закона о НОКС-у и одржавају састанци са релевантним институцијама и министарствима у вези са прописаним одредбама, како би се обезбедили најбољи услови за успостављање система образовања који је усаглашен са потребама привреде. У току је проширење постојеће Радне групе за припрему усаглашене класификације занимања, како би се  сагледале надлежности МПНТР и Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања у циљу успостављања најбољих законских решења.

Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савет за високо образовање, Завод за унапређивање образовања и васпитања и Привредна комора Србије усвојили су примену међународне класификације образовања ISCED 2013f у НОКС-у. Савети из области образовања су такође усвојили нивое и дескрипторе (описе) нивоа квалификација.

Успостављена је јединствена база квалификација које се могу стећи у Републици Србији, као и сајт НОКС (http://noks.mpn.gov.rs). У базу квалификација унето је укупно 125 квалификација, од којих 71 са стандардом квалификација. У току је уношење нових квалификација.

За потребе рада будућих секторских већа припремљена су 4 профила сектора: Пољопривреда, производња и прерада хране, Електротехника и рачунарство, Геологија, рударство и металургија, Туризам и угоститељство, као и класификација квалификација у НОКС-у и попис квалификација.

У циљу успостављања институционалног оквира и унапређивања квалитета система образовања у 2017. години, започете су активности на изради три профила сектора (Образовање, Грађевинарство и Саобраћај), изради студије о моделима финансирања секторских већа и развијања стандарда квалификација на основу описа/стандарда занимања.

Посебна пажња је посвећена  унапређивању социјалног партнерства као и дисеминацији информација о значају успостављања Националног оквира квалификација у Србији и његовог повезивања са ЕОК за мобилност на тржишту рада и образовања. У том контексту у току  је штампање промотивног материјала и публикације, односно документа Национални оквир квалификација у Србији и лифлета који су преведени на енглески језик, као и израда презентације документа „Национални оквир квалификација у Републици Србији“.

Министарство је припремило информативну брошуру о процесу повезивања националног оквира са Европским оквиром квалификација на основу публикације коју је објавила Европска комисија. 

Повезивање (референцирање) Националног оквира квалификација са Европским оквиром квалификација званичан је процес који ће Република Србија спровести током процеса придруживања Европској унији (ЕУ), а имаће за резултат успостављање односа између нивоа националних квалификација у Србији и нивоа Европског оквира квалификација. Кроз овај процес државни органи, институције и организације надлежне за систем квалификација у Србији, у сарадњи са кључним актерима задуженим за израду квалификација и примену механизама осигурања квалитета квалификација, дефинишу однос између националног система квалификација у Србији и осам нивоа европског оквира.

Детаљне информације о Националном оквиру квалификација у Србији налазе се на  сајту  http://noks.mpn.gov.rs