NOKS: Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

U Republici Srbiji uspostavlja se jedinstveni nacionalni okvir kvalifikacija kojim su obuhvaćeni svi nivoi i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja (kroz formalno ili neformalno obrazovanje odnosno informalno učenje – životno ili radno iskustvo) i životno doba u kome se one stiču (mladi ili odrasli). Na taj način se omogućuje integracija i koordinacija postojećih sistema kvalifikacija u Srbiji (npr. sistem kvalifikacija visokog obrazovanja, sistem kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja i drugi sistemi).
Na unutrašnjem planu NOKS treba da podupre reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovare na potrebe tržišta rada, društva kao celine ali i da zadovolje svoje lične potrebe. Na međunarodnom planu NOKS je deo evropskih integracija, povezivanja sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK) i mobilnošću radne snage.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je 2015. godine Stručni tim za izradu jedinstvenog Nacionalnog okvira kvalifikacija, na bazi prethodno razvijenih predloga za nivoe stručnog obrazovanja i obučavanja (nivoi 1 do 5) i visokog obrazovanja (nivoi 6 do 8).

Odlukom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 14.08.2017. godine, formirana je Međuministarska radna grupa za uspostavljanje i implementaciju NOKS (MMRG). Pored predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u sastavu MMRG su i predstavnici dvadeset socijalnih partnera. MMRG ukupno broji 46 članova, od kojih su 22 sa mandatom odlučivanja, a 24 člana je angažovano na operativnom nivou. MMRG priprema predlog Akcionog plana za uspostavljanje i implementaciju NOKS koji će obuhvatiti i aktivnosti koje se odnose na NOKS u 2018. godini, a koje će preduzimati institucije iz kojih su imenovani članovi MMRG.

U saradnji sa članovima MMRG pripremljen je Nacrt zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije i sprovedena  javna rasprava. Prikupljaju se mišljenja na Nacrt zakona o NOKS-u i održavaju sastanci sa relevantnim institucijama i ministarstvima u vezi sa propisanim odredbama, kako bi se obezbedili najbolji uslovi za uspostavljanje sistema obrazovanja koji je usaglašen sa potrebama privrede. U toku je proširenje postojeće Radne grupe za pripremu usaglašene klasifikacije zanimanja, kako bi se  sagledale nadležnosti MPNTR i Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u cilju uspostavljanja najboljih zakonskih rešenja.

Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Privredna komora Srbije usvojili su primenu međunarodne klasifikacije obrazovanja ISCED 2013f u NOKS-u. Saveti iz oblasti obrazovanja su takođe usvojili nivoe i deskriptore (opise) nivoa kvalifikacija.

Uspostavljena je jedinstvena baza kvalifikacija koje se mogu steći u Republici Srbiji, kao i sajt NOKS (http://noks.mpn.gov.rs). U bazu kvalifikacija uneto je ukupno 125 kvalifikacija, od kojih 71 sa standardom kvalifikacija. U toku je unošenje novih kvalifikacija.

Za potrebe rada budućih sektorskih veća pripremljena su 4 profila sektora: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Elektrotehnika i računarstvo, Geologija, rudarstvo i metalurgija, Turizam i ugostiteljstvo, kao i klasifikacija kvalifikacija u NOKS-u i popis kvalifikacija.

U cilju uspostavljanja institucionalnog okvira i unapređivanja kvaliteta sistema obrazovanja u 2017. godini, započete su aktivnosti na izradi tri profila sektora (Obrazovanje, Građevinarstvo i Saobraćaj), izradi studije o modelima finansiranja sektorskih veća i razvijanja standarda kvalifikacija na osnovu opisa/standarda zanimanja.

Posebna pažnja je posvećena  unapređivanju socijalnog partnerstva kao i diseminaciji informacija o značaju uspostavljanja Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji i njegovog povezivanja sa EOK za mobilnost na tržištu rada i obrazovanja. U tom kontekstu u toku  je štampanje promotivnog materijala i publikacije, odnosno dokumenta Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji i lifleta koji su prevedeni na engleski jezik, kao i izrada prezentacije dokumenta „Nacionalni okvir kvalifikacija u Republici Srbiji“.

Ministarstvo je pripremilo informativnu brošuru o procesu povezivanja nacionalnog okvira sa Evropskim okvirom kvalifikacija na osnovu publikacije koju je objavila Evropska komisija. 

Povezivanje (referenciranje) Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija zvaničan je proces koji će Republika Srbija sprovesti tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji (EU), a imaće za rezultat uspostavljanje odnosa između nivoa nacionalnih kvalifikacija u Srbiji i nivoa Evropskog okvira kvalifikacija. Kroz ovaj proces državni organi, institucije i organizacije nadležne za sistem kvalifikacija u Srbiji, u saradnji sa ključnim akterima zaduženim za izradu kvalifikacija i primenu mehanizama osiguranja kvaliteta kvalifikacija, definišu odnos između nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji i osam nivoa evropskog okvira.

Detaljne informacije o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji nalaze se na  sajtu  http://noks.mpn.gov.rs