NOKS: Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji

U Republici Srbiji uspostavlja se jedinstveni nacionalni okvir kvalifikacija kojim su obuhvaćeni svi nivoi i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja (kroz formalno ili neformalno obrazovanje odnosno informalno učenje – životno ili radno iskustvo) i životno doba u kome se one stiču (mladi ili odrasli). Na taj način se omogućuje integracija i koordinacija postojećih sistema kvalifikacija u Srbiji (npr. sistem kvalifikacija visokog obrazovanja, sistem kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja i drugi sistemi).
Na unutrašnjem planu NOKS treba da podupre reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovare na potrebe tržišta rada, društva kao celine ali i da zadovolje svoje lične potrebe. Na međunarodnom planu NOKS je deo evropskih integracija, povezivanja sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK) i mobilnošću radne snage.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je Stručni tim za izradu jedinstvenog Nacionalnog okvira kvalifikacija, na bazi prethodno razvijenih predloga za nivoe stručnog obrazovanja i obučavanja (nivoi 1 do 5) i visokog obrazovanja (nivoi 6 do 8).
Ovaj tim pripremio je i predložio nadležnim savetima u oblasti obrazovanja nivoe i opise nivoa kvalifikacija kao i razvrstavanje kvalifikacija prema nivoima NOKS-a.
Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO) i Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (SSOOO) doneli su odluke kojima predlažu da se utvrde ovi nivoi kako bi u narednom periodu mogli da pristupimo procesu pozicioniranja NOKS u odnosu na EOK.

 

Ministarstvo je pripremilo informativnu brošuru o procesu povezivanja nacionalnog okvira sa Evropskim okvirom kvalifikacija na osnovu publikacije koju je objavila Evropska komisija. 

Povezivanje (referenciranje) Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija zvaničan je proces koji će Republika Srbija sprovesti tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji (EU), a imaće za rezultat uspostavljanje odnosa između nivoa nacionalnih kvalifikacija u Srbiji i nivoa Evropskog okvira kvalifikacija. Kroz ovaj proces državni organi, institucije i organizacije nadležne za sistem kvalifikacija u Srbiji, u saradnji sa ključnim akterima zaduženim za izradu kvalifikacija i primenu mehanizama osiguranja kvaliteta kvalifikacija, definišu odnos između nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji i osam nivoa evropskog okvira. 

Ova publikacija je realizovana zahvaljujući podršci Švajcarske kancelarije za saradnju sa Srbijom kroz projekat „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanje zapošljivosti mladih“.

 

PREUZMITE PUBLIKACIJU