СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Завршни испит полажу сви ученици који завршавају осми разред основног образовања и васпитања, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом којим се уређује образовање одраслих (у даљем тексту: одрасли). Завршни испит се полаже у јунском року. Изузетно, ученици који из оправданих разлога не приступе полагању завршног испита у јунском року, могу обавити завршни испит у августовском року, уз спровођење исте процедуре као у јунском року.

Ученик који је од школске 2010/2011. до школске 2013/2014. године завршио осми разред, а није обавио завршни испит, завршни испит обавља у складу са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник”, број 1/11), Правилником о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Просветни гласник”, број 1/12) и Правилником о измени и допуни Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 1/14) – део текста стучног упутства.

>>> СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за школску 2016/2017. годину погледајте ОВДЕ

*** Одлука о тајности података у тестовима на завршном испиту


Посебна упутства за учеснике у завршном испиту погледајте ОВДЕ

Обрасце за спровођење испитних активности погледајте ОВДЕ

* Смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна образовна подршка погледајте ОВДЕ

* Смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита за школе које остварују програм основног образовања одраслих погледајте ОВДЕ

 

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.