Просветна инспекција

Општински/градски просветни инспектор

Општински/градски просветни инспектор
– поступање у првом степену

Инспекцијски надзор је један од послова државне управе и као такав уређен је Законом о државној управи („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014). Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и, зависно од резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени. Инспекцијски надзор врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15, даље: Закон) инспекцијски надзор над радом установа, као и инспекцијски надзор над радом завода, врши Министарство. Послове инспекцијског надзора, у складу са Законом, врши просветни инспектор. Установе у смислу овог закона су: предшколска установа/основна и средња школа.Школе са домом су установе у смислу овог закона.

Инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска, односно градска управа. Више општинских управа, може организовати заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију.

Министар је Решењем о утврђивању броја просветних инспектора („Сл. гласник РС“, бр. 95/2009) одредио број просветних инспектора у општинским, односно градским управама. У одређеном броју општина/градова нису или су у недовољном броју радно ангажовани просветни инспектори.

Закони које просветни инспектор контролишу:

* Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15), а у вези с њим и Закон о основном образовању и васпитању (“Сл. гласник РС“ број 55/13) и Закон о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС’ број 55/13);

* Закон о предшколском васпитању и образовању (“Сл. гласник РС“ број 18/2010) – овим законом је уређено да се инспекцијски надзор над радом предшколских установа врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања;

* Закон о уџбеницима (“Сл. гласник РС“ број 68/15) – Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство преко просветних инспектора, у складу са законом.

* Закон о образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013) – Овим законом је уређено да инспекцијски надзор над радом јавно признатих организатора активности врши Министарство, у складу са Законом (о основама система образовања и васпитања).

Ко је јавно признати организатор активности уређено је чланом 17. овог закона, те су то:

* основна и средња школа, ако испуњавају прописане услове за ту активност и имају решење о верификацији које издаје Министарство, у складу са законом којим се уређују основи система образовања и васпитања и овим законом;

* друга организација која је стекла статус јавно признатог организатора активности, за активности неформалног образовања одраслих из члана 7. тачка 2) овог закона и

активности из тач. 3) и 5) истог члана, ако је регистрована за образовне делатности, задовољава утврђене стандарде и на основу одобрења Министарства у складу са овим законом.

Изузетно, статус јавно признатог организатора активности имају државни органи и установе које у складу са посебним законом обављају стручно усавршавање и друге активности образовања одраслих. Одобрење се издаје другој организацији која испуњава прописане услове за организовање активности образовања одраслих у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава.

* Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (“Сл. гласник РС“ бр. 30/10) – У складу са чланом 21. Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, спровођење овог закона надзире, између осталих и министарство надлежно за послове просвете, преко просветних инспектора, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања.

* Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) прописано је овлашћење и дужност сваке инспекције да у својој области надзора врши надзор над нерегистрованим субјектима и примењује принудне (корективне и репресивне) инспекцијске управне мере према њима. Ове норме су почеле да се примењују.

Нерегистровани субјекат је надзирани субјекат који обавља делатност или врши активност, а није уписан у одговарајући регистар који води Агенција за привредне регистре (АПР) или други орган или организација надлежна за упис оснивања правног лица и другог субјекта (основни регистар), када је упис у овај регистар прописан као услов за обављање делатности или вршење активности.

Послови просветног инспектора у првом степену

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, просветни инспектор врши контролу:

1) поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;

2) остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;

3) остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;

4) обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;

5) поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно овом закону;

6) испуњености прописаних услова за спровођење испита;

7) прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа.

У поступку верификације (члан 32. Закона) по налогу Министарства, просветни инспектор испитује испуњеност услова из члана 30. став 3. тач. 1) и 2) и члана 33. овог закона и поступа у оквиру својих овлашћења у случају обуставе рада или штрајка у установи организованог супротно закону.

Чланом 30. став 3. тачка 1) и 2) Закона прописани су услови које установа мора да испуњава и то:

1) прописани простор, опрему и наставна средства;

2) наставнике, васпитаче и стручне сараднике у радном односу на неодређено време.

Просветни инспектор контролише и испуњеност услова у поступку давања сагласности на проширену делатност (члан 33. Закона).

Просветни инспектор контролише испуњеност услова:

* За обављање делатности у издвојеном одељењу (члан 31. Закона);

* У случају статусних промена (члан 34. Закона);

* Промене седишта установе (члан 34. Закона).

У поступку забране рада установе (члан 35. Закона), просветни инспектор контролише да ли установа не испуњава прописане услове за рад, односно да ли обавља делатност на прописани начин, као и да ли у установи постоји обустава рада или штрајк организован супротно закону. Уколико утврди неправилности, одређује рок за испуњење услова, односно отклањање неправилности у обављању делатности и о томе обавештава оснивача. Када установа, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, не поступи у датом року по налогу инспекцијског органа односно када орган управљања не обавља послове из своје надлежности, Министарство предузима привремене мере у року до шест месеци.

Овлашћења просветног инспектора и начин рада

Овлашћења просветног инспектора и начин рада уређен је чланом 148. Закона о основама система образовања и васпитања, те просветни инспектор:

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;

2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;

3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;

4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46. овог закона;

5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

6) обавља друге послове, у складу са законом.

Врсте надзора, записник

Инспекцијски надзор се обавља као:
 редован – обавља се најмање једанпут годишње;
 ванредни – по представкама органа, привредних друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана,
на основу непосредног сазнања просветног инспектора;
поступање по анонимним представкама или добијеним електронском поштом, спроводи се по процени просветног инспектора.
 контролни надзор – по протеку рока који је одређен у записнику или решењем.
О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, који садржи налаз стања и зависно од резултата – налагање, односно предлагање мере.
Записник се сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног инспекцијског надзора. На записник просветног инспектора, директор установе има право да стави примедбу, у року од најмање три дана од пријема записника, осим у случају из члана 111. овог закона.

Просветни инспектор Министарства (републички просветни инспектор)

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15) инспекцијски надзор над радом установа, као и инспекцијски надзор над радом завода, врши Министарство.
Овлашћења републичког просветног инспектора
у првом степену

1. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15, даље: Закон) инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска, односно градска управа. Министарство врши непосредан инспекцијски надзор ако га општинска, односно градска управа не врши. Министарство обавља послове општинске односно градске просветне инспекције, ако у јединици локалне самоуправе није организован инспекцијски надзор, на терет средстава јединице локалне самоуправе.

Чланом 166. Закона ови послови су поверени надлежним државним органима у аутономној покрајини.
Врсте надзора, записник

Инспекцијски надзор се обавља као:
 редован – обавља се најмање једанпут годишње;
 ванредни –
по представкама органа, привредних друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана,
на основу непосредног сазнања просветног инспектора;
поступање по анонимним представкама или добијеним електронском поштом, спроводи се по процени просветног инспектора.
 контролни надзор – по протеку рока који је одређен у записнику или решењем.
О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, који садржи налаз стања и зависно од резултата – налагање, односно предлагање мере.
Записник се сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног инспекцијског надзора. На записник просветног инспектора, директор установе има право да стави примедбу, у року од најмање три дана од пријема записника, осим у случају из члана 111. овог закона.
2. По захтеву за заштиту права ученика (члан 111. Закона о основама система образовања и васпитања) – Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му повређена права утврђена овим или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана из чл. 44. и 45. овог закона, право из члана 103. овог закона, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за заштиту права Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је захтев основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да упозори школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде закона.
Ако школа не поступи по упозорењу, Министарство ће одлучити о захтеву.
Министарство поступа када ученик губи то својство (ученика), а у другим случајевима повреде права ученика, поступа надлежна инспекција у редовном поступку.
У складу са чланом 166. Закона ови послови су поверени надлежним државним органима у аутономној покрајини.

3. Министарство врши надзор над радом завода (Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање образовања и васпитања). Ови послови нису поверени.
4. У контроли Закона о службеној употреби језика и писама – У складу са чланом 22. Закона о службеној употреби језика и писама, надзор над спровођењем одредаба овог закона врше, у оквиру свог делокруга, министарства надлежна за послове у области … просвете…

Овлашћења републичког просветног инспектора у надзору над радом органа којима су поверени послови инспекцијског надзора

У односу на органе којима је поверено вршење инспекцијског надзора, републички просветни инспектор по члану 149. Закона о основама система образовања и васпитања има следећа права и дужности:

1) припрема министру предлог решења по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора;

2) остварује непосредан надзор над радом просветног инспектора;

3) издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа, за вршење послова и контролише њихово извршавање;

4) одузима овлашћење поједином инспектору који послове не обавља благовремено, стручно, законито и савесно и предлаже утврђивање одговорности у органу којем је поверено вршење инспекцијског надзора;

5) организује заједнички надзор са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора;

6) тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора;

7) обавља и друге послове, у складу са законом којим се на општи начин уређује инспекцијски надзор.

Имајући у виду наведено, републички просветни инспектор обавља следеће групе послова:

 

* Припремање решења по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора:

* Контролу рада општинских/градских инспектора и то:

1. Путем непосредног увида:

1.1. у испуњеност услова за просветног инспектора,

1.2. у рад и поступање просветног инспектора.

2. Организовањем заједничких акција;

3. Давањем инструкција;

4. Тражењем извештаја, података и обавештења о вршењу поверених послова.

У складу са чланом 166. Закона ови послови су поверени надлежним државним органима у аутономној покрајини. Министарство има према надлежним покрајинским органима у погледу поверених послова државне управе права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.

 

Инспектор у високошколским установама

Рад инспектора који контролишу високошколске установе прописан је Закном о високом образовању (“Сл. гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15– аутентично тумачење, 68/15 ) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-9/2015-02.

Чланом 23. Закона о високом образовању прописано је да Министарство врши управни надзор. Овај надзор је детаљније уређен чланом 106. Закона где је одређен контролисани субјект – високошколске установе и то:

1) Универзитет;

2) Факултет, односно уметничка академија, у саставу универзитета;

3) Академија струковних студија;

4) Висока школа;

5) Висока школа струковних студија.

Инспекцијском надзор врше инспектори, односно друга овлашћена лица и у оквиру своје надлежности инспектор је овлашћен да:

* поништи упис студената у прву годину преко броја студената утврђеног, у складу са чланом 84. Закона;

* поништи упис студената који је обављен супротно одредбама овог закона;

* привремено забрани обављање делатности високог образовања, односно извођење студијског програма правном лицу које ту делатност обавља супротно одредбама овог закона, уверењу о акредитацији, односно дозволи за рад;

* предузима друге мере за које је законом или другим прописом овлашћен.

Послови из члана 106. Закона поверени су Аутономној покрајини Војводини с тим да надлежни покрајински орган сарађују са Министарством у обављају поверених послова и да Министарство има према надлежним покрајинским органима у погледу поверених послова државне управе права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.

Инспектор у установама ученичког и студентског стандарда

Рад инспектора који контролише установе ученичког и студентског стандарда прописан је Закона о ученичком и студентском стандарду (“Сл. гласник РС“ бр. 18/10, 55/13) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-9/2015-02.

Чланом 90. Закона о ученичком и студентском стандарду прописано је да надзор над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона врши Министарство и то као надзор над законитошћу рада установа, као и инспекцијски надзор.

Послове државне управе прописани чланом 90. став 2. (надзор над законитошћу рада) и чланом 91. (инспекцијски надзор) обавља, преко својих органа, Аутономна Покрајина Војводина, као поверене послове.

Надлежни покрајински органи сарађују са Министарством у обављању поверених послова, а Министарство има према надлежним покрајинским органима у погледу поверених послова државне управе права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.

 

Врсте контолисаних субјеката

Установе у смислу Закона о ученичком и студентском стандарду су установе ученичког и студентског стандарда и то:

1) дом ученика – за остваривање права ученика на смештај, исхрану и васпитни рад;

2) ученички центар – за остваривање права ученика на смештај, исхрану, васпитни рад и одмор;

3) ученичко одмаралиште – за остваривање права ученика на одмор и опоравак;

4) ученички културни центар – за остваривање права ученика на културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.

Установе студентског стандарда јесу:

1) студентски центар – за остваривање права студената на смештај и исхрану;

2) студентско одмаралиште – за остваривање права студената на одмор и опоравак;

3) студентски културни центар – за остваривање права студената на културне, уметничке, спортске и рекреативне активности и информисање.

Студентско одмаралиште може да обезбеђује и одмор и опоравак ученика.

 

Послови инспектора

Послове инспекцијског надзора врши инспектор у Министарству.

Инспектор:

1) врши контролу поступања установе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установе;

2) врши контролу испуњености услова у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника за почетак рада и обављање делатности установе и за проширену делатност установе;

3) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, предмете и робу;
4) наређује мерења која обавља друга стручна организација кад установа сама или преко друге стручне организације врши мерења, а резултати мерења пружају основ за то;
5) саслушава и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
6) предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика, њихових родитеља и старатеља, студената, васпитача, стручних сарадника и запослених и директора;
7) врши контролу поступка пријема у установу и издавања ученичке и студентске легитимације;
8) врши контролу вођења прописане евиденције у установи;
9) врши преглед општих и појединачних аката установе, фактура и документације на основу којих су фактуре обрачунате и испостављене Министарству.
Инспектор је овлашћен да:
1) наложи отклањање утврђених неправилности и недостатака и одреди рок за њихово отклањање;
2) наложи решењем извршење прописане мере која је наложена, а није извршена;
3) забрани решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом закону;
4) привремено забрани решењем рад установе која обавља делатност, а не испуњава законом прописане услове у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника;
5) поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка;
6) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан.
Инспектор обавља и друге послове у складу са законом.
Против решења инспектора из става 3. тач. 2), 3) и 4) овог члана установа може изјавити жалбу министру. Жалба не одлаже извршење решења. Решење министра донето по жалби коначно је.

Инспектор у области нуклеарне заштите

Инспектор који врши надзор над Јавним предузећем „Нуклеарни објекти Србије“ и надзор у нуклеарним објектима

Рад инспектора који врше надзор над Јавним предузећем „Нуклеарни објекти Србије” и надзор у нуклеарним објектима уређен је Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 93/12) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-9/2015-02.

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

Инспекцијски надзор над спровођењем мера нуклеарне сигурности врши министарство надлежно за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом преко инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом. У вршењу инспекцијског надзора над спровођењем мера нуклеарне сигурности, инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом има право и дужност да утврђује:

1) да ли су испуњени услови за обављање нуклеарне активности;

2) да ли су спроведене прописане мере нуклеарне сигурности и безбедности;

3) да ли су спроведене друге мере прописане овим законом.

У вршењу послова инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом овлашћен је да:

1) забрани пројектовање, изградњу, пробни рад, пуштање у рад, коришћење, трајан престанак рада и декомисију нуклеарног објекта ако нису испуњене прописане мере нуклеарне сигурности и безбедности;

2) забрани промет нуклеарних материјала ако за то нису испуњени прописани услови;

3) забрани рад лицима у нуклеарном објекту ако не испуњавају прописане услове;

4) нареди испуњавање прописаних услова и отклањање других недостатака за које се утврди да могу изазвати штетне последице за здравље људи, радну или животну средину;

5) нареди отклањање недостатака у вези са управљањем радиоактивним отпадом;

6) нареди отклањање недостатака у вези са мерама физичко-техничке заштите и безбедношћу нуклеарних објеката;

7) надгледа спровођење и примену прописаних мера у случају акцидента;

8) нареди и друге мере у случају неиспуњавања мера нуклеарне сигурности и безбедности.

Носилац лиценце за обављање радијационе делатности, односно носилац лиценце за обављање нуклеарне активности дужан је да инспектору за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом, без одлагања, омогући вршење инспекцијског надзора, увид у документацију, несметан рад и да му обезбеди податке и материјал потребан за вршење инспекцијског надзора. Мере које при вршењу инспекцијског надзора нареди инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом одређују се решењем. Против решења инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом може се изјавити жалба министру надлежном за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом.

Инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом има службену легитимацију. Министар надлежан за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом прописује образац и изглед службене легитимације инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.