Просветна инспекција

Просветна инспекција

Инспекцијским надзором органи државне управе испитују спровођење закона и других прописа непосредним увидом у пословање и поступање физичких и правних лица и, зависно од резултата надзора, изричу мере на које су овлашћени. Инспекцијски надзор врше органи државне управе, органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе.

Вршење инспекцијског надзора прописано је одредбама Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), а одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) уређен је инспекцијски надзор на општи начин.

У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17), Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17), Закона о образовању одраслих („Службени гласник РС“, бр. 55/13 и 88/17), Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13), Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17), Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15), Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10), Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), инспекцијски надзор над радом установа, послодаваца, завода, јавнопризнатих организатора активности, као и нерегистрованих субјеката, врши Министарство.

У вршењу инспекцијског надзора, на основу закона, просветни инспектор контролише примену:

– Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17);

– Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и 101/17);

– Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17);

– Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13 и 101/17);

– Закона о дуалном образовању („Службени гласник РС”, број 101/17);

– Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 55/13 и 77/18);

– Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13);

– Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17);

– Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 68/15);

– Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/10);

– подзаконских аката и других прописа.

Инспекцијски надзор у установама предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања

Чланом 169. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17) којим је уређен инспекцијски надзор, прописано је да надзор над радом установа и завода, спровођењу наведеног закона и посебног закона и прописа донетих на основу њих, врши Министарство у складу са законом.

Чланом 204. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17) прописано је да до доношења закона којим се ближе уређује инспекцијски надзор у области образовања и васпитања, примењују се одредбе чл. 146 -150. и члана 166. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 -аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС).

У складу са одредбама наведеног закона инспекцијски надзор над радом установа, као и инспекцијски надзор над радом завода, врши Министарство. Послове инспекцијског надзора, у складу са Законом, врши просветни инспектор. Установе у смислу овог закона су: предшколска установа/основна и средња школа. Школе са домом су установе у смислу овог закона.

Општински/градски просветни инспектор

Инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска, односно градска управа.

Министар је Решењем о утврђивању броја просветних инспектора („Службени гласник РС“, број 95/2009) утврдио број просветних инспектора у општинским, односно градским управама.

Просветни инспектор Министарства (републички просветни инспектор)

На основу одредаба члана 146. ст. 4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС), прописано је да Министарство врши непосредан инспекцијски надзор, ако га општинска, односно градска управа не врши. Истим чланом прописано је и да Министарство решава по жалби против првостепеног решења општинске, односно градске управе, које је донето у вршењу инспекцијског надзора.

Одредбама члана 149. истог закона прописана су овлашћења републичког просветног инспектора у надзору над радом органа којима су поверени послови инспекцијског надзора.

У сладу са одредабама члана 166. Закона о основама система образовања и васпитања, послови из наведених чланова, поверени су надлежним државним органима у aутономној покрајини, а Министарство према надлежним покрајинским органима, у погледу поверених послова државне управе, има права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.

 

 

Инспекцијски надзор у високошколским установама

Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17), чланом 135. уређен је надзор над радом високошколских установа. Наведеним чланом је, поред осталог, прописано да надзор над радом високошколских установа врши Министарство, а да инспекцијски надзор врше инспектори, односно друга овлашћена лица.

Послови из члана 135. Закона поверени су Аутономној покрајини Војводини с тим да надлежни покрајински органи сарађују са Министарством у обављању поверених послова, као и да Министарство, према надлежним покрајинским органима, у погледу поверених послова државне управе, има права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.

Инспекцијски надзор у установама ученичког и студентског стандарда

Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 8/10 и 55/13), чл. 90. и 91. уређен је надзор над радом установа ученичког и студентског стандарда. Наведеним чланом је, поред осталог, прописано да надзор над законитошћу рада установа, као инспекцијски надзор, врши Министарство, а послове инспекцијског надзора врши инспектор у Министарству.

На територији Аутономне покрајине Војводине, послове утврђене чл. 90. став 2. и 91. као поверене, обавља, преко својих органа, Аутономна Покрајина Војводина. Надлежни покрајински органи сарађују са Министарством у обављању поверених послова, а Министарство, према надлежним покрајинским органима у погледу поверених послова државне управе, има права и дужности прописане законом којим се уређује државна управа.

 

Инспектор у области нуклеарне заштите

Инспектор који врши надзор над Јавним предузећем „Нуклеарни објекти Србије“ и надзор у нуклеарним објектима

Рад инспектора који врше надзор над Јавним предузећем „Нуклеарни објекти Србије” и надзор у нуклеарним објектима уређен је Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (“Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 93/12) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству просвете, науке и технолошког развоја број: 110-00-9/2015-02.

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

Инспекцијски надзор над спровођењем мера нуклеарне сигурности врши министарство надлежно за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом преко инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом. У вршењу инспекцијског надзора над спровођењем мера нуклеарне сигурности, инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом има право и дужност да утврђује:

1) да ли су испуњени услови за обављање нуклеарне активности;

2) да ли су спроведене прописане мере нуклеарне сигурности и безбедности;

3) да ли су спроведене друге мере прописане овим законом.

У вршењу послова инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом овлашћен је да:

1) забрани пројектовање, изградњу, пробни рад, пуштање у рад, коришћење, трајан престанак рада и декомисију нуклеарног објекта ако нису испуњене прописане мере нуклеарне сигурности и безбедности;

2) забрани промет нуклеарних материјала ако за то нису испуњени прописани услови;

3) забрани рад лицима у нуклеарном објекту ако не испуњавају прописане услове;

4) нареди испуњавање прописаних услова и отклањање других недостатака за које се утврди да могу изазвати штетне последице за здравље људи, радну или животну средину;

5) нареди отклањање недостатака у вези са управљањем радиоактивним отпадом;

6) нареди отклањање недостатака у вези са мерама физичко-техничке заштите и безбедношћу нуклеарних објеката;

7) надгледа спровођење и примену прописаних мера у случају акцидента;

8) нареди и друге мере у случају неиспуњавања мера нуклеарне сигурности и безбедности.

Носилац лиценце за обављање радијационе делатности, односно носилац лиценце за обављање нуклеарне активности дужан је да инспектору за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом, без одлагања, омогући вршење инспекцијског надзора, увид у документацију, несметан рад и да му обезбеди податке и материјал потребан за вршење инспекцијског надзора. Мере које при вршењу инспекцијског надзора нареди инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом одређују се решењем. Против решења инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом може се изјавити жалба министру надлежном за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом.

Инспектор за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом има службену легитимацију. Министар надлежан за послове нуклеарне сигурности и управљања радиоактивним отпадом прописује образац и изглед службене легитимације инспектора за нуклеарну сигурност и управљање радиоактивним отпадом.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.