Prosvetna inspekcija

Opštinski/gradski prosvetni inspektor

Opštinski/gradski prosvetni inspektor
– postupanje u prvom stepenu

Inspekcijski nadzor je jedan od poslova državne uprave i kao takav uređen je Zakonom o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014). Inspekcijskim nadzorom organi državne uprave ispituju sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica i, zavisno od rezultata nadzora, izriču mere na koje su ovlašćeni. Inspekcijski nadzor vrše organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave.

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-autentično tumačenje, 68/15, dalje: Zakon) inspekcijski nadzor nad radom ustanova, kao i inspekcijski nadzor nad radom zavoda, vrši Ministarstvo. Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom, vrši prosvetni inspektor. Ustanove u smislu ovog zakona su: predškolska ustanova/osnovna i srednja škola.Škole sa domom su ustanove u smislu ovog zakona.

Inspekcijski nadzor nad radom ustanove, kao povereni posao, obavlja opštinska, odnosno gradska uprava. Više opštinskih uprava, može organizovati zajedničko vršenje inspekcijskog nadzora – zajedničku prosvetnu inspekciju.

Ministar je Rešenjem o utvrđivanju broja prosvetnih inspektora („Sl. glasnik RS“, br. 95/2009) odredio broj prosvetnih inspektora u opštinskim, odnosno gradskim upravama. U određenom broju opština/gradova nisu ili su u nedovoljnom broju radno angažovani prosvetni inspektori.

Zakoni koje prosvetni inspektor kontrolišu:

* Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-autentično tumačenje, 68/15), a u vezi s njim i Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS“ broj 55/13) i Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS’ broj 55/13);

* Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS“ broj 18/2010) – ovim zakonom je uređeno da se inspekcijski nadzor nad radom predškolskih ustanova vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;

* Zakon o udžbenicima (“Sl. glasnik RS“ broj 68/15) – Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo preko prosvetnih inspektora, u skladu sa zakonom.

* Zakon o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013) – Ovim zakonom je uređeno da inspekcijski nadzor nad radom javno priznatih organizatora aktivnosti vrši Ministarstvo, u skladu sa Zakonom (o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja).

Ko je javno priznati organizator aktivnosti uređeno je članom 17. ovog zakona, te su to:

* osnovna i srednja škola, ako ispunjavaju propisane uslove za tu aktivnost i imaju rešenje o verifikaciji koje izdaje Ministarstvo, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja i ovim zakonom;

* druga organizacija koja je stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti, za aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih iz člana 7. tačka 2) ovog zakona i

aktivnosti iz tač. 3) i 5) istog člana, ako je registrovana za obrazovne delatnosti, zadovoljava utvrđene standarde i na osnovu odobrenja Ministarstva u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno, status javno priznatog organizatora aktivnosti imaju državni organi i ustanove koje u skladu sa posebnim zakonom obavljaju stručno usavršavanje i druge aktivnosti obrazovanja odraslih. Odobrenje se izdaje drugoj organizaciji koja ispunjava propisane uslove za organizovanje aktivnosti obrazovanja odraslih u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava.

* Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (“Sl. glasnik RS“ br. 30/10) – U skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, sprovođenje ovog zakona nadzire, između ostalih i ministarstvo nadležno za poslove prosvete, preko prosvetnih inspektora, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja.

* Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15) propisano je ovlašćenje i dužnost svake inspekcije da u svojoj oblasti nadzora vrši nadzor nad neregistrovanim subjektima i primenjuje prinudne (korektivne i represivne) inspekcijske upravne mere prema njima. Ove norme su počele da se primenjuju.

Neregistrovani subjekat je nadzirani subjekat koji obavlja delatnost ili vrši aktivnost, a nije upisan u odgovarajući registar koji vodi Agencija za privredne registre (APR) ili drugi organ ili organizacija nadležna za upis osnivanja pravnog lica i drugog subjekta (osnovni registar), kada je upis u ovaj registar propisan kao uslov za obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti.

Poslovi prosvetnog inspektora u prvom stepenu

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, prosvetni inspektor vrši kontrolu:

1) postupanja ustanove u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata;

2) ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih;

3) ostvarivanja prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, odnosno staratelja;

4) obezbeđivanja zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi;

5) postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno ovom zakonu;

6) ispunjenosti propisanih uslova za sprovođenje ispita;

7) propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova.

U postupku verifikacije (član 32. Zakona) po nalogu Ministarstva, prosvetni inspektor ispituje ispunjenost uslova iz člana 30. stav 3. tač. 1) i 2) i člana 33. ovog zakona i postupa u okviru svojih ovlašćenja u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu.

Članom 30. stav 3. tačka 1) i 2) Zakona propisani su uslovi koje ustanova mora da ispunjava i to:

1) propisani prostor, opremu i nastavna sredstva;

2) nastavnike, vaspitače i stručne saradnike u radnom odnosu na neodređeno vreme.

Prosvetni inspektor kontroliše i ispunjenost uslova u postupku davanja saglasnosti na proširenu delatnost (član 33. Zakona).

Prosvetni inspektor kontroliše ispunjenost uslova:

* Za obavljanje delatnosti u izdvojenom odeljenju (član 31. Zakona);

* U slučaju statusnih promena (član 34. Zakona);

* Promene sedišta ustanove (član 34. Zakona).

U postupku zabrane rada ustanove (član 35. Zakona), prosvetni inspektor kontroliše da li ustanova ne ispunjava propisane uslove za rad, odnosno da li obavlja delatnost na propisani način, kao i da li u ustanovi postoji obustava rada ili štrajk organizovan suprotno zakonu. Ukoliko utvrdi nepravilnosti, određuje rok za ispunjenje uslova, odnosno otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i o tome obaveštava osnivača. Kada ustanova, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ne postupi u datom roku po nalogu inspekcijskog organa odnosno kada organ upravljanja ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti, Ministarstvo preduzima privremene mere u roku do šest meseci.

Ovlašćenja prosvetnog inspektora i način rada

Ovlašćenja prosvetnog inspektora i način rada uređen je članom 148. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, te prosvetni inspektor:

1) nalaže zapisnikom otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku;

2) naređuje rešenjem izvršavanje propisane mere koja je naložena zapisnikom, a nije izvršena;

3) zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne ovom i posebnom zakonu;

4) podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno povredu zabrane iz čl. 44. do 46. ovog zakona;

5) obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

6) obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Vrste nadzora, zapisnik

Inspekcijski nadzor se obavlja kao:
 redovan – obavlja se najmanje jedanput godišnje;
 vanredni – po predstavkama organa, privrednih društava, ustanova i drugih organizacija, roditelja, odnosno staratelja deteta i učenika ili građana,
na osnovu neposrednog saznanja prosvetnog inspektora;
postupanje po anonimnim predstavkama ili dobijenim elektronskom poštom, sprovodi se po proceni prosvetnog inspektora.
 kontrolni nadzor – po proteku roka koji je određen u zapisniku ili rešenjem.
O izvršenom inspekcijskom nadzoru prosvetni inspektor sačinjava zapisnik, koji sadrži nalaz stanja i zavisno od rezultata – nalaganje, odnosno predlaganje mere.
Zapisnik se sačinjava i dostavlja u roku od 15 dana od dana izvršenog inspekcijskog nadzora. Na zapisnik prosvetnog inspektora, direktor ustanove ima pravo da stavi primedbu, u roku od najmanje tri dana od prijema zapisnika, osim u slučaju iz člana 111. ovog zakona.

Prosvetni inspektor Ministarstva (republički prosvetni inspektor)

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-autentično tumačenje, 68/15) inspekcijski nadzor nad radom ustanova, kao i inspekcijski nadzor nad radom zavoda, vrši Ministarstvo.
Ovlašćenja republičkog prosvetnog inspektora
u prvom stepenu

1. U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-autentično tumačenje, 68/15, dalje: Zakon) inspekcijski nadzor nad radom ustanove, kao povereni posao, obavlja opštinska, odnosno gradska uprava. Ministarstvo vrši neposredan inspekcijski nadzor ako ga opštinska, odnosno gradska uprava ne vrši. Ministarstvo obavlja poslove opštinske odnosno gradske prosvetne inspekcije, ako u jedinici lokalne samouprave nije organizovan inspekcijski nadzor, na teret sredstava jedinice lokalne samouprave.

Članom 166. Zakona ovi poslovi su povereni nadležnim državnim organima u autonomnoj pokrajini.
Vrste nadzora, zapisnik

Inspekcijski nadzor se obavlja kao:
 redovan – obavlja se najmanje jedanput godišnje;
 vanredni –
po predstavkama organa, privrednih društava, ustanova i drugih organizacija, roditelja, odnosno staratelja deteta i učenika ili građana,
na osnovu neposrednog saznanja prosvetnog inspektora;
postupanje po anonimnim predstavkama ili dobijenim elektronskom poštom, sprovodi se po proceni prosvetnog inspektora.
 kontrolni nadzor – po proteku roka koji je određen u zapisniku ili rešenjem.
O izvršenom inspekcijskom nadzoru prosvetni inspektor sačinjava zapisnik, koji sadrži nalaz stanja i zavisno od rezultata – nalaganje, odnosno predlaganje mere.
Zapisnik se sačinjava i dostavlja u roku od 15 dana od dana izvršenog inspekcijskog nadzora. Na zapisnik prosvetnog inspektora, direktor ustanove ima pravo da stavi primedbu, u roku od najmanje tri dana od prijema zapisnika, osim u slučaju iz člana 111. ovog zakona.
2. Po zahtevu za zaštitu prava učenika (član 111. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja) – Učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj, koji smatra da su mu povređena prava utvrđena ovim ili posebnim zakonom, donošenjem ili nedonošenjem odluke nakon podnošenja prijave, prigovora ili žalbe, odnosno ako je povređena zabrana iz čl. 44. i 45. ovog zakona, pravo iz člana 103. ovog zakona, što utiče na status učenika, ima pravo da podnese zahtev za zaštitu prava Ministarstvu, u roku od osam dana od dana saznanja za povredu svojih prava.
Ako oceni da je zahtev osnovan, Ministarstvo će u roku od osam dana od dana prijema zahteva da upozori školu i odredi joj primeren rok za otklanjanje povrede zakona.
Ako škola ne postupi po upozorenju, Ministarstvo će odlučiti o zahtevu.
Ministarstvo postupa kada učenik gubi to svojstvo (učenika), a u drugim slučajevima povrede prava učenika, postupa nadležna inspekcija u redovnom postupku.
U skladu sa članom 166. Zakona ovi poslovi su povereni nadležnim državnim organima u autonomnoj pokrajini.

3. Ministarstvo vrši nadzor nad radom zavoda (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja). Ovi poslovi nisu povereni.
4. U kontroli Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama – U skladu sa članom 22. Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona vrše, u okviru svog delokruga, ministarstva nadležna za poslove u oblasti … prosvete…

Ovlašćenja republičkog prosvetnog inspektora u nadzoru nad radom organa kojima su povereni poslovi inspekcijskog nadzora

U odnosu na organe kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora, republički prosvetni inspektor po članu 149. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ima sledeća prava i dužnosti:

1) priprema ministru predlog rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske, odnosno gradske uprave donetog u vršenju inspekcijskog nadzora;

2) ostvaruje neposredan nadzor nad radom prosvetnog inspektora;

3) izdaje obavezne instrukcije za izvršavanje zakona i drugih propisa, za vršenje poslova i kontroliše njihovo izvršavanje;

4) oduzima ovlašćenje pojedinom inspektoru koji poslove ne obavlja blagovremeno, stručno, zakonito i savesno i predlaže utvrđivanje odgovornosti u organu kojem je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;

5) organizuje zajednički nadzor sa inspektorima u organima kojima je povereno vršenje inspekcijskog nadzora;

6) traži izveštaje, podatke i obaveštenja o vršenju poverenih poslova inspekcijskog nadzora;

7) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom kojim se na opšti način uređuje inspekcijski nadzor.

Imajući u vidu navedeno, republički prosvetni inspektor obavlja sledeće grupe poslova:

 

* Pripremanje rešenja po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske, odnosno gradske uprave donetog u vršenju inspekcijskog nadzora:

* Kontrolu rada opštinskih/gradskih inspektora i to:

1. Putem neposrednog uvida:

1.1. u ispunjenost uslova za prosvetnog inspektora,

1.2. u rad i postupanje prosvetnog inspektora.

2. Organizovanjem zajedničkih akcija;

3. Davanjem instrukcija;

4. Traženjem izveštaja, podataka i obaveštenja o vršenju poverenih poslova.

U skladu sa članom 166. Zakona ovi poslovi su povereni nadležnim državnim organima u autonomnoj pokrajini. Ministarstvo ima prema nadležnim pokrajinskim organima u pogledu poverenih poslova državne uprave prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

 

Inspektor u visokoškolskim ustanovama

Rad inspektora koji kontrolišu visokoškolske ustanove propisan je Zaknom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS“ br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15– autentično tumačenje, 68/15 ) i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 110-00-9/2015-02.

Članom 23. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da Ministarstvo vrši upravni nadzor. Ovaj nadzor je detaljnije uređen članom 106. Zakona gde je određen kontrolisani subjekt – visokoškolske ustanove i to:

1) Univerzitet;

2) Fakultet, odnosno umetnička akademija, u sastavu univerziteta;

3) Akademija strukovnih studija;

4) Visoka škola;

5) Visoka škola strukovnih studija.

Inspekcijskom nadzor vrše inspektori, odnosno druga ovlašćena lica i u okviru svoje nadležnosti inspektor je ovlašćen da:

* poništi upis studenata u prvu godinu preko broja studenata utvrđenog, u skladu sa članom 84. Zakona;

* poništi upis studenata koji je obavljen suprotno odredbama ovog zakona;

* privremeno zabrani obavljanje delatnosti visokog obrazovanja, odnosno izvođenje studijskog programa pravnom licu koje tu delatnost obavlja suprotno odredbama ovog zakona, uverenju o akreditaciji, odnosno dozvoli za rad;

* preduzima druge mere za koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen.

Poslovi iz člana 106. Zakona povereni su Autonomnoj pokrajini Vojvodini s tim da nadležni pokrajinski organ sarađuju sa Ministarstvom u obavljaju poverenih poslova i da Ministarstvo ima prema nadležnim pokrajinskim organima u pogledu poverenih poslova državne uprave prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Inspektor u ustanovama učeničkog i studentskog standarda

Rad inspektora koji kontroliše ustanove učeničkog i studentskog standarda propisan je Zakona o učeničkom i studentskom standardu (“Sl. glasnik RS“ br. 18/10, 55/13) i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 110-00-9/2015-02.

Članom 90. Zakona o učeničkom i studentskom standardu propisano je da nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo i to kao nadzor nad zakonitošću rada ustanova, kao i inspekcijski nadzor.

Poslove državne uprave propisani članom 90. stav 2. (nadzor nad zakonitošću rada) i članom 91. (inspekcijski nadzor) obavlja, preko svojih organa, Autonomna Pokrajina Vojvodina, kao poverene poslove.

Nadležni pokrajinski organi sarađuju sa Ministarstvom u obavljanju poverenih poslova, a Ministarstvo ima prema nadležnim pokrajinskim organima u pogledu poverenih poslova državne uprave prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

 

Vrste kontolisanih subjekata

Ustanove u smislu Zakona o učeničkom i studentskom standardu su ustanove učeničkog i studentskog standarda i to:

1) dom učenika – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu i vaspitni rad;

2) učenički centar – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i odmor;

3) učeničko odmaralište – za ostvarivanje prava učenika na odmor i oporavak;

4) učenički kulturni centar – za ostvarivanje prava učenika na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.

Ustanove studentskog standarda jesu:

1) studentski centar – za ostvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu;

2) studentsko odmaralište – za ostvarivanje prava studenata na odmor i oporavak;

3) studentski kulturni centar – za ostvarivanje prava studenata na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.

Studentsko odmaralište može da obezbeđuje i odmor i oporavak učenika.

 

Poslovi inspektora

Poslove inspekcijskog nadzora vrši inspektor u Ministarstvu.

Inspektor:

1) vrši kontrolu postupanja ustanove u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, osim kontrole koja se odnosi na stručno-pedagošku proveru rada ustanove;

2) vrši kontrolu ispunjenosti uslova u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za početak rada i obavljanje delatnosti ustanove i za proširenu delatnost ustanove;

3) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, predmete i robu;
4) naređuje merenja koja obavlja druga stručna organizacija kad ustanova sama ili preko druge stručne organizacije vrši merenja, a rezultati merenja pružaju osnov za to;
5) saslušava i uzima izjave od odgovornih i zainteresovanih lica;
6) preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika, njihovih roditelja i staratelja, studenata, vaspitača, stručnih saradnika i zaposlenih i direktora;
7) vrši kontrolu postupka prijema u ustanovu i izdavanja učeničke i studentske legitimacije;
8) vrši kontrolu vođenja propisane evidencije u ustanovi;
9) vrši pregled opštih i pojedinačnih akata ustanove, faktura i dokumentacije na osnovu kojih su fakture obračunate i ispostavljene Ministarstvu.
Inspektor je ovlašćen da:
1) naloži otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka i odredi rok za njihovo otklanjanje;
2) naloži rešenjem izvršenje propisane mere koja je naložena, a nije izvršena;
3) zabrani rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne ovom zakonu;
4) privremeno zabrani rešenjem rad ustanove koja obavlja delatnost, a ne ispunjava zakonom propisane uslove u pogledu prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika;
5) podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
6) obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan.
Inspektor obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
Protiv rešenja inspektora iz stava 3. tač. 2), 3) i 4) ovog člana ustanova može izjaviti žalbu ministru. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja. Rešenje ministra doneto po žalbi konačno je.

Inspektor u oblasti nuklearne zaštite

Inspektor koji vrši nadzor nad Javnim preduzećem „Nuklearni objekti Srbije“ i nadzor u nuklearnim objektima

Rad inspektora koji vrše nadzor nad Javnim preduzećem „Nuklearni objekti Srbije” i nadzor u nuklearnim objektima uređen je Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 93/12) i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 110-00-9/2015-02.

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mera nuklearne sigurnosti vrši ministarstvo nadležno za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom preko inspektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom. U vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mera nuklearne sigurnosti, inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom ima pravo i dužnost da utvrđuje:

1) da li su ispunjeni uslovi za obavljanje nuklearne aktivnosti;

2) da li su sprovedene propisane mere nuklearne sigurnosti i bezbednosti;

3) da li su sprovedene druge mere propisane ovim zakonom.

U vršenju poslova inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom ovlašćen je da:

1) zabrani projektovanje, izgradnju, probni rad, puštanje u rad, korišćenje, trajan prestanak rada i dekomisiju nuklearnog objekta ako nisu ispunjene propisane mere nuklearne sigurnosti i bezbednosti;

2) zabrani promet nuklearnih materijala ako za to nisu ispunjeni propisani uslovi;

3) zabrani rad licima u nuklearnom objektu ako ne ispunjavaju propisane uslove;

4) naredi ispunjavanje propisanih uslova i otklanjanje drugih nedostataka za koje se utvrdi da mogu izazvati štetne posledice za zdravlje ljudi, radnu ili životnu sredinu;

5) naredi otklanjanje nedostataka u vezi sa upravljanjem radioaktivnim otpadom;

6) naredi otklanjanje nedostataka u vezi sa merama fizičko-tehničke zaštite i bezbednošću nuklearnih objekata;

7) nadgleda sprovođenje i primenu propisanih mera u slučaju akcidenta;

8) naredi i druge mere u slučaju neispunjavanja mera nuklearne sigurnosti i bezbednosti.

Nosilac licence za obavljanje radijacione delatnosti, odnosno nosilac licence za obavljanje nuklearne aktivnosti dužan je da inspektoru za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom, bez odlaganja, omogući vršenje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, nesmetan rad i da mu obezbedi podatke i materijal potreban za vršenje inspekcijskog nadzora. Mere koje pri vršenju inspekcijskog nadzora naredi inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom određuju se rešenjem. Protiv rešenja inspektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom.

Inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom ima službenu legitimaciju. Ministar nadležan za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom propisuje obrazac i izgled službene legitimacije inspektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.