Prosvetna inspekcija

Prosvetna inspekcija

Inspekcijskim nadzorom organi državne uprave ispituju sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica i, zavisno od rezultata nadzora, izriču mere na koje su ovlašćeni. Inspekcijski nadzor vrše organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave.

Vršenje inspekcijskog nadzora propisano je odredbama Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), a odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15) uređen je inspekcijski nadzor na opšti način.

U skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 101/17), Zakona o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, br. 55/13 i 88/17), Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/17), Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS“, broj 68/15), Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, broj 30/10), Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15), inspekcijski nadzor nad radom ustanova, poslodavaca, zavoda, javnopriznatih organizatora aktivnosti, kao i neregistrovanih subjekata, vrši Ministarstvo.

U vršenju inspekcijskog nadzora, na osnovu zakona, prosvetni inspektor kontroliše primenu:

– Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17);

– Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 18/2010 i 101/17);

– Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13 i 101/17);

– Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13 i 101/17);

– Zakona o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/17);

– Zakon o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, broj 55/13 i 77/18);

– Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13);

– Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/17);

– Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS“, broj 68/15);

– Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

– podzakonskih akata i drugih propisa.

Inspekcijski nadzor u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Članom 169. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17) kojim je uređen inspekcijski nadzor, propisano je da nadzor nad radom ustanova i zavoda, sprovođenju navedenog zakona i posebnog zakona i propisa donetih na osnovu njih, vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Članom 204. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17) propisano je da do donošenja zakona kojim se bliže uređuje inspekcijski nadzor u oblasti obrazovanja i vaspitanja, primenjuju se odredbe čl. 146 -150. i člana 166. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 -autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US).

U skladu sa odredbama navedenog zakona inspekcijski nadzor nad radom ustanova, kao i inspekcijski nadzor nad radom zavoda, vrši Ministarstvo. Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom, vrši prosvetni inspektor. Ustanove u smislu ovog zakona su: predškolska ustanova/osnovna i srednja škola. Škole sa domom su ustanove u smislu ovog zakona.

Opštinski/gradski prosvetni inspektor

Inspekcijski nadzor nad radom ustanove, kao povereni posao, obavlja opštinska, odnosno gradska uprava.

Ministar je Rešenjem o utvrđivanju broja prosvetnih inspektora („Službeni glasnik RS“, broj 95/2009) utvrdio broj prosvetnih inspektora u opštinskim, odnosno gradskim upravama.

Prosvetni inspektor Ministarstva (republički prosvetni inspektor)

Na osnovu odredaba člana 146. st. 4. i 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US), propisano je da Ministarstvo vrši neposredan inspekcijski nadzor, ako ga opštinska, odnosno gradska uprava ne vrši. Istim članom propisano je i da Ministarstvo rešava po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske, odnosno gradske uprave, koje je doneto u vršenju inspekcijskog nadzora.

Odredbama člana 149. istog zakona propisana su ovlašćenja republičkog prosvetnog inspektora u nadzoru nad radom organa kojima su povereni poslovi inspekcijskog nadzora.

U sladu sa odredabama člana 166. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, poslovi iz navedenih članova, povereni su nadležnim državnim organima u autonomnoj pokrajini, a Ministarstvo prema nadležnim pokrajinskim organima, u pogledu poverenih poslova državne uprave, ima prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

 

 

Inspekcijski nadzor u visokoškolskim ustanovama

Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/17), članom 135. uređen je nadzor nad radom visokoškolskih ustanova. Navedenim članom je, pored ostalog, propisano da nadzor nad radom visokoškolskih ustanova vrši Ministarstvo, a da inspekcijski nadzor vrše inspektori, odnosno druga ovlašćena lica.

Poslovi iz člana 135. Zakona povereni su Autonomnoj pokrajini Vojvodini s tim da nadležni pokrajinski organi sarađuju sa Ministarstvom u obavljanju poverenih poslova, kao i da Ministarstvo, prema nadležnim pokrajinskim organima, u pogledu poverenih poslova državne uprave, ima prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Inspekcijski nadzor u ustanovama učeničkog i studentskog standarda

Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 8/10 i 55/13), čl. 90. i 91. uređen je nadzor nad radom ustanova učeničkog i studentskog standarda. Navedenim članom je, pored ostalog, propisano da nadzor nad zakonitošću rada ustanova, kao inspekcijski nadzor, vrši Ministarstvo, a poslove inspekcijskog nadzora vrši inspektor u Ministarstvu.

Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, poslove utvrđene čl. 90. stav 2. i 91. kao poverene, obavlja, preko svojih organa, Autonomna Pokrajina Vojvodina. Nadležni pokrajinski organi sarađuju sa Ministarstvom u obavljanju poverenih poslova, a Ministarstvo, prema nadležnim pokrajinskim organima u pogledu poverenih poslova državne uprave, ima prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

 

KONTAKT:

PRIJAVE / PRITUŽBE

PROSVETNOJ INSPEKCIJI MOGU SE POSLATI NA SLEDEĆU MEJL ADRESU:

prituzbe-prosvetnainspekcija@mpn.gov.rs

Spisak kontakata dežurnih inspektora po danima – predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje, telefon: 011/2401-911 (Zahumska 14)

  • Ponedeljak i utorak – lokal 218
  • Sreda – lokal 260
  • Četvrtak – 206
  • Petak – 227

Visoko obrazovanje kontakt telefon: 011/2401-911 (Zahumska 14), lokal 259

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.