Prosvetna inspekcija

Prosvetna inspekcija

Inspekcijskim nadzorom organi državne uprave ispituju sprovođenje zakona i drugih propisa neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih i pravnih lica i, zavisno od rezultata nadzora, izriču mere na koje su ovlašćeni. Inspekcijski nadzor vrše organi državne uprave, organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave.

Vršenje inspekcijskog nadzora propisano je odredbama Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), a odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15) uređen je inspekcijski nadzor na opšti način.

U skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17), Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 101/17), Zakona o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/17), Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, br. 55/13 i 88/17), Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13), Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/17), Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS“, broj 68/15), Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, broj 30/10), Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15), inspekcijski nadzor nad radom ustanova, poslodavaca, zavoda, javnopriznatih organizatora aktivnosti, kao i neregistrovanih subjekata, vrši Ministarstvo.

U vršenju inspekcijskog nadzora, na osnovu zakona, prosvetni inspektor kontroliše primenu:

– Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17);

– Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 18/2010 i 101/17);

– Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13 i 101/17);

– Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13 i 101/17);

– Zakona o dualnom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/17);

– Zakon o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik RS“, broj 55/13 i 77/18);

– Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13);

– Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/17);

– Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS“, broj 68/15);

– Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, broj 30/10);

– podzakonskih akata i drugih propisa.

Inspekcijski nadzor u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Članom 169. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17) kojim je uređen inspekcijski nadzor, propisano je da nadzor nad radom ustanova i zavoda, sprovođenju navedenog zakona i posebnog zakona i propisa donetih na osnovu njih, vrši Ministarstvo u skladu sa zakonom.

Članom 204. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 88/17) propisano je da do donošenja zakona kojim se bliže uređuje inspekcijski nadzor u oblasti obrazovanja i vaspitanja, primenjuju se odredbe čl. 146 -150. i člana 166. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 -autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US).

U skladu sa odredbama navedenog zakona inspekcijski nadzor nad radom ustanova, kao i inspekcijski nadzor nad radom zavoda, vrši Ministarstvo. Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom, vrši prosvetni inspektor. Ustanove u smislu ovog zakona su: predškolska ustanova/osnovna i srednja škola. Škole sa domom su ustanove u smislu ovog zakona.

Opštinski/gradski prosvetni inspektor

Inspekcijski nadzor nad radom ustanove, kao povereni posao, obavlja opštinska, odnosno gradska uprava.

Ministar je Rešenjem o utvrđivanju broja prosvetnih inspektora („Službeni glasnik RS“, broj 95/2009) utvrdio broj prosvetnih inspektora u opštinskim, odnosno gradskim upravama.

Prosvetni inspektor Ministarstva (republički prosvetni inspektor)

Na osnovu odredaba člana 146. st. 4. i 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US), propisano je da Ministarstvo vrši neposredan inspekcijski nadzor, ako ga opštinska, odnosno gradska uprava ne vrši. Istim članom propisano je i da Ministarstvo rešava po žalbi protiv prvostepenog rešenja opštinske, odnosno gradske uprave, koje je doneto u vršenju inspekcijskog nadzora.

Odredbama člana 149. istog zakona propisana su ovlašćenja republičkog prosvetnog inspektora u nadzoru nad radom organa kojima su povereni poslovi inspekcijskog nadzora.

U sladu sa odredabama člana 166. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, poslovi iz navedenih članova, povereni su nadležnim državnim organima u autonomnoj pokrajini, a Ministarstvo prema nadležnim pokrajinskim organima, u pogledu poverenih poslova državne uprave, ima prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

 

 

Inspekcijski nadzor u visokoškolskim ustanovama

Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 88/17), članom 135. uređen je nadzor nad radom visokoškolskih ustanova. Navedenim članom je, pored ostalog, propisano da nadzor nad radom visokoškolskih ustanova vrši Ministarstvo, a da inspekcijski nadzor vrše inspektori, odnosno druga ovlašćena lica.

Poslovi iz člana 135. Zakona povereni su Autonomnoj pokrajini Vojvodini s tim da nadležni pokrajinski organi sarađuju sa Ministarstvom u obavljanju poverenih poslova, kao i da Ministarstvo, prema nadležnim pokrajinskim organima, u pogledu poverenih poslova državne uprave, ima prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Inspekcijski nadzor u ustanovama učeničkog i studentskog standarda

Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 8/10 i 55/13), čl. 90. i 91. uređen je nadzor nad radom ustanova učeničkog i studentskog standarda. Navedenim članom je, pored ostalog, propisano da nadzor nad zakonitošću rada ustanova, kao inspekcijski nadzor, vrši Ministarstvo, a poslove inspekcijskog nadzora vrši inspektor u Ministarstvu.

Na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, poslove utvrđene čl. 90. stav 2. i 91. kao poverene, obavlja, preko svojih organa, Autonomna Pokrajina Vojvodina. Nadležni pokrajinski organi sarađuju sa Ministarstvom u obavljanju poverenih poslova, a Ministarstvo, prema nadležnim pokrajinskim organima u pogledu poverenih poslova državne uprave, ima prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

 

Inspektor u oblasti nuklearne zaštite

Inspektor koji vrši nadzor nad Javnim preduzećem „Nuklearni objekti Srbije“ i nadzor u nuklearnim objektima

Rad inspektora koji vrše nadzor nad Javnim preduzećem „Nuklearni objekti Srbije” i nadzor u nuklearnim objektima uređen je Zakonom o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (“Sl. glasnik RS“ br. 36/09, 93/12) i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 110-00-9/2015-02.

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mera nuklearne sigurnosti vrši ministarstvo nadležno za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom preko inspektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom. U vršenju inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem mera nuklearne sigurnosti, inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom ima pravo i dužnost da utvrđuje:

1) da li su ispunjeni uslovi za obavljanje nuklearne aktivnosti;

2) da li su sprovedene propisane mere nuklearne sigurnosti i bezbednosti;

3) da li su sprovedene druge mere propisane ovim zakonom.

U vršenju poslova inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom ovlašćen je da:

1) zabrani projektovanje, izgradnju, probni rad, puštanje u rad, korišćenje, trajan prestanak rada i dekomisiju nuklearnog objekta ako nisu ispunjene propisane mere nuklearne sigurnosti i bezbednosti;

2) zabrani promet nuklearnih materijala ako za to nisu ispunjeni propisani uslovi;

3) zabrani rad licima u nuklearnom objektu ako ne ispunjavaju propisane uslove;

4) naredi ispunjavanje propisanih uslova i otklanjanje drugih nedostataka za koje se utvrdi da mogu izazvati štetne posledice za zdravlje ljudi, radnu ili životnu sredinu;

5) naredi otklanjanje nedostataka u vezi sa upravljanjem radioaktivnim otpadom;

6) naredi otklanjanje nedostataka u vezi sa merama fizičko-tehničke zaštite i bezbednošću nuklearnih objekata;

7) nadgleda sprovođenje i primenu propisanih mera u slučaju akcidenta;

8) naredi i druge mere u slučaju neispunjavanja mera nuklearne sigurnosti i bezbednosti.

Nosilac licence za obavljanje radijacione delatnosti, odnosno nosilac licence za obavljanje nuklearne aktivnosti dužan je da inspektoru za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom, bez odlaganja, omogući vršenje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, nesmetan rad i da mu obezbedi podatke i materijal potreban za vršenje inspekcijskog nadzora. Mere koje pri vršenju inspekcijskog nadzora naredi inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom određuju se rešenjem. Protiv rešenja inspektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom.

Inspektor za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom ima službenu legitimaciju. Ministar nadležan za poslove nuklearne sigurnosti i upravljanja radioaktivnim otpadom propisuje obrazac i izgled službene legitimacije inspektora za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.