Kontrolne liste u prosveti

Kontrolna lista je propisana odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/2015, 44/2018 i 95/2018).

Inspekcija je dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora i mešovitog inspekcijskog nadzora u delu koji se odnosi na redovan nadzor.U postupku vanrednog inspekcijskog nadzora inspekcija može da koristi kontrolne liste, kada to odgovara prirodi, predmetu i obuhvatu vanrednog nadzora.

Inpektor, postupajući u granicama predmeta inspekcijskog nadzora iz naloga za inspekcijski nadzor preduzima one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi. Druge provere i radnje na koje je ovlašćen, inspektor može da preduzme ako u toku nadzora utvrdi da je neophodno da se one preduzmu radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i zakonitog i bezbednog poslovanja i postupanja, i to kada su te provere i radnje u bliskoj vezi sa pitanjima iz kontrolne liste, što unosi u zapisnik o inspekcijskom nadzoru. Ako utvrdi da preko toga postoji nezakonitost koja zahteva da se, saglasno delokrugu inspekcije, preduzmu hitne mere radi sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po zakonom i drugim propisom zaštićena dobra, prava i interese iz člana 6. stav 3. Zakona o inspekcijskom nadzoru, odnosno proceni da postoji rizik van kontrolne liste koji je visok ili kritičan – inspektor pokreće vanredan inspekcijski nadzor.

Kontrolna lista je dokument koji sadrži predmet i obim provere, odnosno spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika.

Po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, inspekcija preispituje sadržinu kontrolne liste i, ako utvrdi da je to opravdano, menja je i dopunjava.

Svrha objave kontrolnih lista jeste prevencija, edukacija i informacija nadziranim subjektima da unapred tačno znaju koje su njihove obaveze i šta treba da urade da bi svoje postupanje uskladili sa propisima i sprečili štetu, i šta će konkretno inspektor da kontrološe.
Nadzirani subjekat može dostaviti inspekciji izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika, koje je sproveo saglasno sadržini kontrolne liste i pravilima o proceni rizika. Uz ovaj izveštaj, nadzirani subjekat inspekciji prilaže i odgovarajuću dokumentaciju, odnosno drugi materijal kojim se potkrepljuju nalazi iz izveštaja. Izveštaj ne može zameniti nalaze inspekcijskog nadzora, ali može da pomogne inspekciji u utvrđivanju činjenica, rizika i stanja stvari. Lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica u izveštaju povlači sa sobom odgovarajuće pravne posledice zbog sastavljanja isprave neistinite sadržine radi dovođenja nadležnog organa u zabludu i stavljanja nadziranog subjekta u povoljniji položaj.

Inspekcija može da dostavi kontrolnu listu nadziranom subjektu i zatraži od njega da sačini i inspekciji dostavi izveštaj o samoproveri ispunjenosti zahteva iz kontrolne liste i samoproceni rizika.

Ustanova obrazovanja i vaspitanja koja se ne nalazi u Planu redovnog inspekcijskog nadzora za radnu/školsku 2018/19 godinu, može izvršiti samoproveru ispunjenosti zahteva iz kontrolnih lista i samoprocenu rizika.

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.