Učenički i studentski standard i investicije

 

ODELjENjE ZA POSLOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

U Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora i praćenje i  stručna obrada akata iz ovih oblasti koje donosi Vlada; praćenje  postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći državnim službenicima u Odeljenju u postupanju po predmetima i predstavkama građana i ustanova; saradnju sa ustanovama učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći direktorima, sekretarima i zaposlenima u ustanovama; izradu predloga godišnjeg finansijskog plana u saradnji sa Sektorom za finansije i praćenje izvršenje budžeta za oblast učeničkog i studentskog standarda i učeničkih i studentskih kredita i stipendija; praćenje i realizaciju redovne delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda i ostvarivanje sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda i izradu izveštaja; praćenje i  ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka i informacije iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i izradu izveštaja; saradnju sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata, organima i organizacijama, inspekcijskim organima u ovoj oblasti, Prosvetnim pregledom, ministarstvom nadležnim za poslove finansija i drugim organima i ustanovama;

Kontakt osoba: Marina Hasanović, načelnik odeljenja

Mejl: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Telefoni: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Grupa za učenički i studentski standard

U Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Kontakt osoba: Dragana Radojičić, rukovodilac grupe 

Mejl: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Kontakt telefon: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

U Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije realizuju se mnogobrojne aktivnosti u skladu sa dva Programa propisana Zakonom (Program individualna pomoć učenicima i Program individualna pomoć studentima), a kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata.

Sve programske aktivnosti sprovode se raspisivanjem Konkursa. Konkurs se objavljuje na sajtu Ministarstva, čime su dostupni najširoj javnosti. Rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za ostvarivanje Programa, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje Konkursa sadržani su u objavljenim Konkursima za svaku od programskih aktivnosti.

U Grupi obavljaju se i poslovi koji se odnose na: utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata, pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt osoba:  Miroslav Lukić, rukovodilac grupe 

 • Telefonske konsultacije mogu se  dobiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova, na brojeve : 011/ 2403-547 i  011/3806-914.
 • Prijem stranaka: utorkom i četvrtkom  od  12 do 14 časova.
 • Mejl ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

 

         Aktuelno:

 • JAVNI  KONKURS ZA DODELU DOTACIJA  STUDENTSKIM UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA  OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2019. GODINI (rok za prijavljivanje od 16. do 30. marta 2019.godine)
  *Tekst konkursa
  *Konkursna dokumentacija


      *Obaveštavamo učenike i studente koji su stekli uslov za nastavak korišćenja stipendije za izuzetno nadarene, a konkurisali su i dobili stipendiju ili drugi sličan oblik davanja iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, da imaju zakonsku obavezu da se odreknu jedne stipendije i tome nas obaveste putem e-maila: studenti@mpn.gov.rs


       *Rok za podošenje prigovora/žalbe je 8 dana ( do 14 decembra 2018.)


 • VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE:

   Testiranje za učeničke i studentske stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente za školsku 2018/2019. godinu, obaviće se u periodu od 23. novembra u 00č do 25. novembra do 24.00 časa. Kandidati će na adresu elektronske pošte dobiti personalizovani link za testiranje koji će biti aktivan samo u navedenom periodu i dostupan sa svakog mesta koje ima internet konekciju. U istom mailu biće dostavljeni i ostali podaci neophodni za logovanje na sistem. Ukoliko neko od kandidata ne dobije link do četvrtka 22. novembra do 15 časova, neophodno je da prvo proveri direktorijum sa neželjenom poštom (spam, junk etc.) Ako u tim direktorijumima ne pronađe poruku sa pozivom za testiranje, potrebno je da kontaktiraju podršku na adresu elektronske pošttalenti@totalassessment.net. Poziv  za kontrolno testiranje koje će biti održano 1. decembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, poslaće se po obavljenoj obradi podataka.
  Napominjemo, da je važno da kandidati samostalno pristupe testiranju, jer će se naknadnim testiranjem u kontrolisanim uslovima, vršiti poređenje rezultata, jednog broja kandidata.  


 • Predlog rang liste kandidata za učeničke stipendije i učeničke kredite za školsku 2018/19. godinu možete pogledajti na linku http://studenti.unicreditbank.rs
 • Obrazac žalbe/prigovora za učeničke stipendije – Rok za podnošenje prigovora/žalbe je 8 dana, do 20. novembra 2018. godine. Prigovor/žalba se podnosi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preko škole koju učenih pohađa.

 • VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE:

– Obaveštavaju se kandidati koji se prijavljuju za testiranje, da se isključivo prijavljuju preko linka koji je istaknut u obaveštenju na internet stranici Ministarstva http://fakultet.totalassessment.net/prijava/.
Ove školske godine je uvedeno on-line prijavljivanje, bez obaveze kandidata da podnose prijavu sa dokumentacijom poštom.
Učenici i studenti koji dobiju stipendiju, biće naknadno informisani o proceduri i načinu potpisivanja ugovora.KONKURSI:

 • Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji za školsku 2018/19. godinu

*Tekst konkursa

 • Obaveštenje za nadarene učenike i studente – Prijava na konkurs

*Tekst obaveštenja

 • Konkurs za dodelu studentskih kredita za školsku 2018/19. godinu

*Tekst konkursa
* Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2018/19. godinu

* Tekst konkursa
*Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za dodelu učeničkih kredita za školsku 2018/19. godinu

* Tekst konkursa
* Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2018/19. godinu

*Tekst konkursa
* Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2018/2019. godinu 

*Tekst konkursa 

 • Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2018/2019. godinu

*Tekst konkursa

 • Konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentsko odmaralište „Beograd“ sa jedinicama:
  1.„RadojkaLakić“naAvali 
  2. „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru, za školsku 2018/2019. godinu

* Tekst konkursa


 

 

KONTAKT TELEFONI:

011/2403-036
011/2403-320
Zahumska 14

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.