Ученички и студентски стандард и инвестиције

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора и праћење и  стручна обрада аката из ових области које доноси Влада; праћење  поступка утврђивања испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи државним службеницима у Одељењу у поступању по предметима и представкама грађана и установа; сарадњу са установама ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи директорима, секретарима и запосленима у установама; израду предлога годишњег финансијског плана у сарадњи са Сектором за финансије и праћење извршење буџета за област ученичког и студентског стандарда и ученичких и студентских кредита и стипендија; праћење и реализацију редовне делатности установа ученичког и студентског стандарда и остваривање сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда и израду извештаја; праћење и  ажурирање електронске документације и базе података и информације из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и израду извештаја; сарадњу са Заводом за здравствену заштиту студената, органима и организацијама, инспекцијским органима у овој области, Просветним прегледом, министарством надлежним за послове финансија и другим органима и установама;

Контакт особа: Марина Хасановић, начелник одељења

Мејл: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Телефони: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Група за ученички и студентски стандард

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

 

Контакт особа: Драгана Радојичић, руководилац групе 

Mејл: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Контакт телефон: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије реализују се многобројне активности у складу са два Програма прописана Законом (Програм индивидуална помоћ ученицима и Програм индивидуална помоћ студентима), а којима се спроводи поступак остваривања права на стипендије и кредите ученика и студената и стипендије изузетно надарених ученика и студената.

Све програмске активности спроводе се расписивањем Конкурса. Конкурс се објављује на сајту Министарства, чиме су доступни најширој јавности. Рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање Програма, као и друга питања од значаја за спровођење Конкурса садржани су у објављеним Конкурсима за сваку од програмских активности.

У Групи обављају се и послови који се односе на: утврђивање износа и исплату стипендија ученика и студената, припрему и израду решења, одлука, уговора, закључака и других појединачних правних аката из ове области; припрему материјала и сарадњу са Институтом за психологију ради обављања стандардизованог теста за изузетно надарене ученике и студенте; припрему и потписивање Уговора с добитницима стипендија за изузетно надарене ученике и студенте; стручну обраду предмета и представки из области стипендирања и кредитирања ученика и студената; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

Контакт особа:  Мирослав Лукић, руководилац групе 

 • Телефонске консултације могу се  добити сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова, на бројеве : 011/ 2403-547 и  011/3806-914.
 • Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.
 • Мејл ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

Извештај:

Решењем министра просвете и спорта, Број 451-02-02235/2005-05 од 03.10.2005. године, а у складу са чланом 4. Уговора о студентском кредиту, почиње отплата студентског кредита и ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита, које је упућено овлашћеној банци за вршење дела стручних послова везаних за кредитирање и стипендирање студената- Универзал банци ад. Београд, број уговора 451-02-36/2000-05 од 04.04.2000. године.

До данас, на основу извештаја овлашћене УниКредит банке, за послове пружања банкарских услуга за исплату ученичких и студентских кредита и стипендија и обављање дела стручних послова, број уговора 404-02-77/2014-05/7 од 12.09.2014 године,је ослобођено 100% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 30 184 корисника у укупном износу од 2.391.900.250,00 динара. Исто тако је и ослобођено 50% од обавезе враћања примљеног студентског кредита 2 951 корисник у укупном износу од 186.306.095,00 динара. 

 

         Актуелно:

 • ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ:

– Обавештавају се кандидати који се пријављују за тестирање, да се искључиво пријављују преко линка који је истакнут у обавештењу на интернет страници Министарства.
Ове школске године је уведено он-лине пријављивање, без обавезе кандидата да подносе пријаву са документацијом поштом.
Ученици и студенти који добију стипендију, биће накнадно информисани о процедури и начину потписивања уговора.КОНКУРСИ:

 • Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2018/19. годину

*Текст конкурса

 • Обавештење за надарене ученике и студенте – Пријава на конкурс

*Текст обавештења

 • Конкурс за доделу студентских кредита за школску 2018/19. годину

*Текст конкурса
* Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2018/19. годину

* Текст конкурса
*Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за доделу ученичких кредита за школску 2018/19. годину

* Текст конкурса
* Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2018/19. годину

*Текст конкурса
* Обрасци за пријаву на конкурс

 • Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2018/2019. годину 

*Текст конкурса 

 • Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2018/2019. годину

*Текст конкурса

 • Конкурс за пријем студената у установу Студентско одмаралиште „Београд“ са јединицама:
  1.„РадојкаЛакић“наАвали 
  2. „Ратко Митровић“ на Златибору, за школску 2018/2019. годину

* Текст конкурса


 

 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ:

011/2403-036
011/2403-320
Захумска 14

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.