Ученички и студентски стандард и инвестиције

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

У Одељењу за послове ученичког и студентског стандарда обављају се послови који се односе на израду концепција, елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора и праћење и  стручна обрада аката из ових области које доноси Влада; праћење  поступка утврђивања испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи државним службеницима у Одељењу у поступању по предметима и представкама грађана и установа; сарадњу са установама ученичког и студентског стандарда и пружање стручне помоћи директорима, секретарима и запосленима у установама; израду предлога годишњег финансијског плана у сарадњи са Сектором за финансије и праћење извршење буџета за област ученичког и студентског стандарда и ученичких и студентских кредита и стипендија; праћење и реализацију редовне делатности установа ученичког и студентског стандарда и остваривање сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда и израду извештаја; праћење и  ажурирање електронске документације и базе података и информације из надлежности Сектора за постављање на сајт Министарства и израду извештаја; сарадњу са Заводом за здравствену заштиту студената, органима и организацијама, инспекцијским органима у овој области, Просветним прегледом, министарством надлежним за послове финансија и другим органима и установама;

Контакт особа: Марина Хасановић, начелник одељења

Мејл: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Телефони: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Група за ученички и студентски стандард

У Групи за ученички и студентски стандард обављају се послови који се односе на: израду концепције,  елабората, анализа, пројеката, студија и других материјала који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике ученичког и студентског стандарда; припрему и израду уговора из надлежности Сектора; стручну обраду аката које доноси Влада; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора;стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласности, верификацији, именовањима и разрешењима и друго; утврђивање испуњености услова за рад установа ученичког и студентског стандарда; праћење и анализу материјалног положаја установа ученичког и студентског стандарда; обављање послова надзора над установама ученичког и студентског стандарда; праћење и унапређивање васпитног рада у установама ученичког и студентског стандарда; увођење система квалитета (стандарда квалитета) у установама ученичког и студентског стандарда; праћење програма и делова програма установа у развоју комерцијалних услуга и остваривању сопствених прихода установа ученичког и студентског стандарда; праћење смештаја и исхране у установама ученичког и студентског стандарда и утврђивање цене исхране, одмора и опоравка ученика и студената; стручну обраду предмета и представки из области ученичког и студентског стандарда; утврђивање елемената за обрачун плата запослених у установама ученичког и студентског стандарда; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом.

 

Контакт особа: Драгана Радојичић, руководилац групе 

Mејл: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Контакт телефон: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

У Групи за ученичке и студентске кредите и стипендије реализују се многобројне активности у складу са два Програма прописана Законом (Програм индивидуална помоћ ученицима и Програм индивидуална помоћ студентима), а којима се спроводи поступак остваривања права на стипендије и кредите ученика и студената и стипендије изузетно надарених ученика и студената.

Све програмске активности спроводе се расписивањем Конкурса. Конкурс се објављује на сајту Министарства, чиме су доступни најширој јавности. Рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање Програма, као и друга питања од значаја за спровођење Конкурса садржани су у објављеним Конкурсима за сваку од програмских активности.

У Групи обављају се и послови који се односе на: утврђивање износа и исплату стипендија ученика и студената, припрему и израду решења, одлука, уговора, закључака и других појединачних правних аката из ове области; припрему материјала и сарадњу са Институтом за психологију ради обављања стандардизованог теста за изузетно надарене ученике и студенте; припрему и потписивање Уговора с добитницима стипендија за изузетно надарене ученике и студенте; стручну обраду предмета и представки из области стипендирања и кредитирања ученика и студената; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Групе, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Групе и друге послове у складу са законом.

Контакт особа:  Мирослав Лукић, руководилац групе 

 • Телефонске консултације могу се  добити сваког радног дана у периоду од 10 до 12 часова, на бројеве : 011/ 2403-547 и  011/3806-914.
 • Пријем странака: уторком и четвртком  од  12 до 14 часова.
 • Мејл ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

          Актуелно:
 • Јавни конкурс за доделу дотација студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма  од општег интереса за студенте у 2021. години

Министарства просвете, науке и технолошког развоја упутило је јавни позив студентским удружењима за реализацију програма, односно делова програма од јавног, односно општег интереса за студенте у 2021. години, и то за области: информисање студената, остваривање културно-уметничких, односно културно-образовних-забавних и спортско-рекреативних активности студената и  организовање одмора и опоравка студената.

Учесници конкурса могу бити само непрофитабилна студентска удружења која се баве питањима студентског стандарда у интересу студентске популације и која остварују своје активности од општег интереса  на територији Републике Србије.

Рок за подношење пријаве са конкурсном документацијом је 31. март 2021. године.

Преузмите:

 • ИНФОРМАЦИЈА: Позивају се председници студентских удружења (или овлашћена лица – понети потписано овлашћење), која су према Коначној Листи вредновања остварила право на дотацију из буџета РС, на потписивање уговора, у периоду од 30.6. до 2.07.2021.године, на адреси: Захумска 14, Београд. Потребно је да  представник студентског удружења понесе документ идентификације и печат Удружења.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је прелиминарну ранг листу кандидата за стипендије намењене студентима који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја.

Стипендија се односи на школску 2020/2021. годину.

Рок за приговоре на Прелиминарну ранг листу је 17. фебруар 2021. године, а жалбе се шаљу Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или непоседно преко писарнице.

Адреса за слање приговора је: Министарство провете, науке и технолошког развоја – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије, са напоменом – “Конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за школску 2020/21. годину”, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Након истека рока намењеног за приговоре, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за студенте високошколских установа у Републици Србији који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја.


Обавештавамо  ученике и студенте добитнике стипендије за школску 2020/21. годину, да модел уговора o стипендији за изузетно надарене ученике и студенте могу преузети ОВДЕ.

Два примерка потписаног и попуњеног уговора, добитник стипендије, подноси Министарству просвете, науке и технолошког развоја, препорученом поштом или непосредно преко писарнице Републичких органа, ул. Немањина 22-26 Београд, с назнаком – Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима за школску 2020/21. годину, до 31. јануара 2021. године.

После овере уговора од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, добитницима стипендије ће бити враћен један примерак уговора.

Ученици и студенти, стари корисници, који настављају са примањем стипендије, не треба да потписују уговор о стипендији.

Напомињемо, да ученици и студенти који су стекли услов за наставак коришћења стипендије за изузетно надарене или су ове године добили стипендију, а конкурисали су и добили стипендију или други сличан облик давања из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе, биће аутоматски искључени са ниже стипендије.


НАПОМЕНА: Студенти кандидати, у складу са Законом о заштити података о личности, могу проверити да ли су на коначној ранг листи уписивањем матичног броја у одређено поље.


НАПОМЕНА: Студенти кандидати, у складу са Законом о заштити података о личности, могу проверити да ли су на коначној ранг листи уписивањем матичног броја у одређено поље.


НАПОМЕНА: Болдовани кандидати су предложени за стипендију чији одабир врше предложени професори са Универзитета уметности.


НАПОМЕНА: Приступом линку https://talentnet.rs/,  сваки студент може приступити сопственим подацима, а у складу са Законом о заштити података о личности.


НАПОМЕНА: Болдовани кандидати су предложени за стипендију чији одабир врше предложени професори са Универзитета уметности.


НАПОМЕНА: Приступом линку  https://talentnet.rs/,  сваки студент може приступити сопственим подацима, а у складу са Законом о заштити података о личности.


 • Предлог ранг листа кандидата за доделу стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, за школску 2020/21. године
 • ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАДАРЕНЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕПриговори на Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2020//2021. могу се доставити у року од три дана од дана истицања Предлога ранг листе на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, (до 26.12.2020. године) наведеном министарству препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије, са напоменом ,, Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији, Немањина 22-26, 11000 Београд.Молимо све предложене канидате који немају отворен рачун у УНИКРЕДИТ БАНЦИ ДА ИХ ОТВОРЕ.Комисија министарства ће по истеку рока за приговоре утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте и објавити на сајту.Број стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, утврђује се према расположивим средствима у буџету републике Србије за одговарајућу школску годину.Ове школске године, Министарство је одобрило и доделило 1205 студентских стипендија ( 795 редовни студенти који настављају примање стипендије, 62 докторанта, 321 нових стипендиста  и 27 студената -уметника).Такође, одобрено је  262 стипендије за надарене ученике ( 176 ученика који настављају да примају стипендију, 71 нови корисник и 15 ученика уметника).Стипендије се исплаћују у 12 месечних рата и износе: 15.000 динара за ученике, 24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских студијa

 •   Коначна листа  кандидата за ученичке стипендије за школску 2020/21. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs

 


 • Коначна листа кандидата за ученичке кредите за школску 2020/21. годину

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ УПИСАНИХ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 Прелиминарни резултати Конкурса

 Информација:

Ученик има право да уложи документовани приговор на Предлог ранг листе, у року од осам (8)дана од дана објкављивања, односно до 2. децембра 2020.године. Приговор се шаље Министарству просвете, науке и технолошког развоја –  Захумска 14, II спрат, канцеларија 210 – Комисији за избор стипендија ученицима ромске националности.

Уколико је документација непотпуна, кандидату се оставља могућност да, на наведену адресу, достави документ који недостаје и тиме добија прилику да се рангира са осталим ученицима који су конкурисали. Уз назнаку : НЕПОТПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, стоји шифра која означава документ који недостаје: 02 – Образац бр.2, 03 – Лична карта, 05 – Уговори и 07-недостаје више докумената.

По разматрању приговора, Комисија ће утврдити Коначну ранг листу за доделу стипендија ученицима ромске националности.

Информација:
Ученици коју имају статус:  „одобрена стипендија“, треба  у најкраћем могућем року да отворе ученичке рачуне у UniCredit  банци
и доставе бројеве рачуна путем мејла:   ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs
Уčеници којима је одобрена стипендија могу да изразе заинтересованост за менторску подрску, попуњавањем и достављањем обрасца – менторска подрска,
из прилога, путем мејла:  serbiakfw@romaeducationfund.org


 • КОНКУРС  ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
 • Текст конкурса

 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА  СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2020. ГОДИНИ (датум објаве : 27.5.2020.године; рок за пријављивање од 28.5. до 11.6.2020.године)

 • Конкурс за доделу ученичких кредита и стипендија за школску 2020/21. годину
 • Текст конкурса

 • Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија за школску 2020/21. годину
 • Текст конкурса

 • Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним за школску 2020/21. годину

 


 • Конкурс за доделу студентских стипендија студентима који се образују за недостајућа занимања за школску 2020/21. годину

 • КОНКУРС  ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА  СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА  ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Текст конкурса


 • ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА  СТУДЕНТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА СТУДЕНТЕ У 2020. ГОДИНИ (датум објаве : 27.5.2020.године; рок за пријављивање од 28.5. до 11.6.2020.године)

 

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.