Učenički i studentski standard i investicije

 

ODELjENjE ZA POSLOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

U Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora i praćenje i  stručna obrada akata iz ovih oblasti koje donosi Vlada; praćenje  postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći državnim službenicima u Odeljenju u postupanju po predmetima i predstavkama građana i ustanova; saradnju sa ustanovama učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći direktorima, sekretarima i zaposlenima u ustanovama; izradu predloga godišnjeg finansijskog plana u saradnji sa Sektorom za finansije i praćenje izvršenje budžeta za oblast učeničkog i studentskog standarda i učeničkih i studentskih kredita i stipendija; praćenje i realizaciju redovne delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda i ostvarivanje sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda i izradu izveštaja; praćenje i  ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka i informacije iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i izradu izveštaja; saradnju sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata, organima i organizacijama, inspekcijskim organima u ovoj oblasti, Prosvetnim pregledom, ministarstvom nadležnim za poslove finansija i drugim organima i ustanovama;

Kontakt osoba: Marina Hasanović, načelnik odeljenja

Mejl: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Telefoni: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Grupa za učenički i studentski standard

U Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Kontakt osoba: Dragana Radojičić, rukovodilac grupe 

Mejl: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Kontakt telefon: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

U Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije realizuju se mnogobrojne aktivnosti u skladu sa dva Programa propisana Zakonom (Program individualna pomoć učenicima i Program individualna pomoć studentima), a kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata.

Sve programske aktivnosti sprovode se raspisivanjem Konkursa. Konkurs se objavljuje na sajtu Ministarstva, čime su dostupni najširoj javnosti. Rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za ostvarivanje Programa, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje Konkursa sadržani su u objavljenim Konkursima za svaku od programskih aktivnosti.

U Grupi obavljaju se i poslovi koji se odnose na: utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata, pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt osoba:  Miroslav Lukić, rukovodilac grupe 

 • Telefonske konsultacije mogu se  dobiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova, na brojeve : 011/ 2403-547 i  011/3806-914.
 • Prijem stranaka: utorkom i četvrtkom  od  12 do 14 časova.
 • Mejl ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

          Aktuelno:
 • Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa  od opšteg interesa za studente u 2021. godini

Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je javni poziv studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2021. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, odnosno kulturno-obrazovnih-zabavnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i  organizovanje odmora i oporavka studenata.

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa  na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom je 31. mart 2021. godine.

Preuzmite:

 • INFORMACIJA: Pozivaju se predsednici studentskih udruženja (ili ovlašćena lica – poneti potpisano ovlašćenje), koja su prema Konačnoj Listi vrednovanja ostvarila pravo na dotaciju iz budžeta RS, na potpisivanje ugovora, u periodu od 30.6. do 2.07.2021.godine, na adresi: Zahumska 14, Beograd. Potrebno je da  predstavnik studentskog udruženja ponese dokument identifikacije i pečat Udruženja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za stipendije namenjene studentima koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja.

Stipendija se odnosi na školsku 2020/2021. godinu.

Rok za prigovore na Preliminarnu rang listu je 17. februar 2021. godine, a žalbe se šalju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja preporučenom poštom ili neposedno preko pisarnice.

Adresa za slanje prigovora je: Ministarstvo provete, nauke i tehnološkog razvoja – Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije, sa napomenom – “Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za školsku 2020/21. godinu”, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Nakon isteka roka namenjenog za prigovore, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će utvrditi konačnu rang listu o dodeli stipendija za studente visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja.


Obaveštavamo  učenike i studente dobitnike stipendije za školsku 2020/21. godinu, da model ugovora o stipendiji za izuzetno nadarene učenike i studente mogu preuzeti OVDE.

Dva primerka potpisanog i popunjenog ugovora, dobitnik stipendije, podnosi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa, ul. Nemanjina 22-26 Beograd, s naznakom – Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima za školsku 2020/21. godinu, do 31. januara 2021. godine.

Posle overe ugovora od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dobitnicima stipendije će biti vraćen jedan primerak ugovora.

Učenici i studenti, stari korisnici, koji nastavljaju sa primanjem stipendije, ne treba da potpisuju ugovor o stipendiji.

Napominjemo, da učenici i studenti koji su stekli uslov za nastavak korišćenja stipendije za izuzetno nadarene ili su ove godine dobili stipendiju, a konkurisali su i dobili stipendiju ili drugi sličan oblik davanja iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, biće automatski isključeni sa niže stipendije.


NAPOMENA: Studenti kandidati, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, mogu proveriti da li su na konačnoj rang listi upisivanjem matičnog broja u određeno polje.


NAPOMENA: Studenti kandidati, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, mogu proveriti da li su na konačnoj rang listi upisivanjem matičnog broja u određeno polje.


NAPOMENA: Boldovani kandidati su predloženi za stipendiju čiji odabir vrše predloženi profesori sa Univerziteta umetnosti.


NAPOMENA: Pristupom linku https://talentnet.rs/,  svaki student može pristupiti sopstvenim podacima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


NAPOMENA: Boldovani kandidati su predloženi za stipendiju čiji odabir vrše predloženi profesori sa Univerziteta umetnosti.


NAPOMENA: Pristupom linku  https://talentnet.rs/,  svaki student može pristupiti sopstvenim podacima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


 • Predlog rang lista kandidata za dodelu stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente, za školsku 2020/21. godine
 • INFORMACIJA ZA NADARENE UČENIKE I STUDENTEPrigovori na Predlog rang liste o dodeli učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji za školsku 2020//2021. mogu se dostaviti u roku od tri dana od dana isticanja Predloga rang liste na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, (do 26.12.2020. godine) navedenom ministarstvu preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice na sledeću adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije, sa napomenom ,, Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.Molimo sve predložene kanidate koji nemaju otvoren račun u UNIKREDIT BANCI DA IH OTVORE.Komisija ministarstva će po isteku roka za prigovore utvrditi konačnu rang listu o dodeli stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente i objaviti na sajtu.Broj stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente, utvrđuje se prema raspoloživim sredstvima u budžetu republike Srbije za odgovarajuću školsku godinu.Ove školske godine, Ministarstvo je odobrilo i dodelilo 1205 studentskih stipendija ( 795 redovni studenti koji nastavljaju primanje stipendije, 62 doktoranta, 321 novih stipendista  i 27 studenata -umetnika).Takođe, odobreno je  262 stipendije za nadarene učenike ( 176 učenika koji nastavljaju da primaju stipendiju, 71 novi korisnik i 15 učenika umetnika).Stipendije se isplaćuju u 12 mesečnih rata i iznose: 15.000 dinara za učenike, 24.000 dinara za studente osnovnih i master studija i 30.000 dinara za studente doktorskih studija

 •   Konačna lista  kandidata za učeničke stipendije za školsku 2020/21. godinu

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs

 


 • Konačna lista kandidata za učeničke kredite za školsku 2020/21. godinu

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/pretraga-rezultata-konkursa.24.html

www.unicreditbank.rs


KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI UPISANIH U SREDNjE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

 Preliminarni rezultati Konkursa

 Informacija:

Učenik ima pravo da uloži dokumentovani prigovor na Predlog rang liste, u roku od osam (8)dana od dana objkavljivanja, odnosno do 2. decembra 2020.godine. Prigovor se šalje Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja –  Zahumska 14, II sprat, kancelarija 210 – Komisiji za izbor stipendija učenicima romske nacionalnosti.

Ukoliko je dokumentacija nepotpuna, kandidatu se ostavlja mogućnost da, na navedenu adresu, dostavi dokument koji nedostaje i time dobija priliku da se rangira sa ostalim učenicima koji su konkurisali. Uz naznaku : NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA, stoji šifra koja označava dokument koji nedostaje: 02 – Obrazac br.2, 03 – Lična karta, 05 – Ugovori i 07-nedostaje više dokumenata.

Po razmatranju prigovora, Komisija će utvrditi Konačnu rang listu za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti.

Informacija:
Učenici koju imaju status:  „odobrena stipendija“, treba  u najkraćem mogućem roku da otvore učeničke račune u UniCredit  banci
i dostave brojeve računa putem mejla:   ipa2014romskestipendije@mpn.gov.rs
Učenici kojima je odobrena stipendija mogu da izraze zainteresovanost za mentorsku podrsku, popunjavanjem i dostavljanjem obrasca – mentorska podrska,
iz priloga, putem mejla:  serbiakfw@romaeducationfund.org


 • KONKURS  ZA PRIJEM STUDENATA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU STUDENATA  ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
 • Tekst konkursa

 • JAVNI KONKURS ZA DODELU DOTACIJA  STUDENTSKIM UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2020. GODINI (datum objave : 27.5.2020.godine; rok za prijavljivanje od 28.5. do 11.6.2020.godine)

 • Konkurs za dodelu učeničkih kredita i stipendija za školsku 2020/21. godinu
 • Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija za školsku 2020/21. godinu
 • Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim za školsku 2020/21. godinu

 


 • Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima koji se obrazuju za nedostajuća zanimanja za školsku 2020/21. godinu

 • KONKURS  ZA PRIJEM UČENIKA  SREDNjIH ŠKOLA U REPUBLICI SRBIJI U USTANOVE ZA SMEŠTAJ I ISHRANU UČENIKA  ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Tekst konkursa


 • JAVNI KONKURS ZA DODELU DOTACIJA  STUDENTSKIM UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2020. GODINI (datum objave : 27.5.2020.godine; rok za prijavljivanje od 28.5. do 11.6.2020.godine)

 

KONTAKT TELEFONI:

011/2403-036
011/2403-320
Zahumska 14

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.