Učenički i studentski standard i investicije

 

ODELjENjE ZA POSLOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

U Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora i praćenje i  stručna obrada akata iz ovih oblasti koje donosi Vlada; praćenje  postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći državnim službenicima u Odeljenju u postupanju po predmetima i predstavkama građana i ustanova; saradnju sa ustanovama učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći direktorima, sekretarima i zaposlenima u ustanovama; izradu predloga godišnjeg finansijskog plana u saradnji sa Sektorom za finansije i praćenje izvršenje budžeta za oblast učeničkog i studentskog standarda i učeničkih i studentskih kredita i stipendija; praćenje i realizaciju redovne delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda i ostvarivanje sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda i izradu izveštaja; praćenje i  ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka i informacije iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i izradu izveštaja; saradnju sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata, organima i organizacijama, inspekcijskim organima u ovoj oblasti, Prosvetnim pregledom, ministarstvom nadležnim za poslove finansija i drugim organima i ustanovama;

Kontakt osoba: Marina Hasanović, načelnik odeljenja

Mejl: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Telefoni: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Grupa za učenički i studentski standard

U Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Kontakt osoba: Dragana Radojičić, rukovodilac grupe 

Mejl: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Kontakt telefon: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

U Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije realizuju se mnogobrojne aktivnosti u skladu sa dva Programa propisana Zakonom (Program individualna pomoć učenicima i Program individualna pomoć studentima), a kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata.

Sve programske aktivnosti sprovode se raspisivanjem Konkursa. Konkurs se objavljuje na sajtu Ministarstva, čime su dostupni najširoj javnosti. Rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za ostvarivanje Programa, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje Konkursa sadržani su u objavljenim Konkursima za svaku od programskih aktivnosti.

U Grupi obavljaju se i poslovi koji se odnose na: utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata, pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt osoba:  Miroslav Lukić, rukovodilac grupe 

 • Telefonske konsultacije mogu se  dobiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova, na brojeve : 011/ 2403-547 i  011/3806-914.
 • Prijem stranaka: utorkom i četvrtkom  od  12 do 14 časova.
 • Mejl ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

Izveštaj:

Rešenjem ministra prosvete i sporta, Broj 451-02-02235/2005-05 od 03.10.2005. godine, a u skladu sa članom 4. Ugovora o studentskom kreditu, počinje otplata studentskog kredita i oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita, koje je upućeno ovlašćenoj banci za vršenje dela stručnih poslova vezanih za kreditiranje i stipendiranje studenata- Univerzal banci ad. Beograd, broj ugovora 451-02-36/2000-05 od 04.04.2000. godine.

Do danas, na osnovu izveštaja ovlašćene UniKredit banke, za poslove pružanja bankarskih usluga za isplatu učeničkih i studentskih kredita i stipendija i obavljanje dela stručnih poslova, broj ugovora 404-02-77/2014-05/7 od 12.09.2014 godine,je oslobođeno 100% od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita 30 184 korisnika u ukupnom iznosu od 2.391.900.250,00 dinara. Isto tako je i oslobođeno 50% od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita 2 951 korisnik u ukupnom iznosu od 186.306.095,00 dinara. 

 

         Aktuelno:

 • VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA IZUZETNO NADARENE UČENIKE I STUDENTE:

– Obaveštavaju se kandidati koji se prijavljuju za testiranje, da se isključivo prijavljuju preko linka koji je istaknut u obaveštenju na internet stranici Ministarstva.
Ove školske godine je uvedeno on-line prijavljivanje, bez obaveze kandidata da podnose prijavu sa dokumentacijom poštom.
Učenici i studenti koji dobiju stipendiju, biće naknadno informisani o proceduri i načinu potpisivanja ugovora.KONKURSI:

 • Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji za školsku 2018/19. godinu

*Tekst konkursa

 • Obaveštenje za nadarene učenike i studente – Prijava na konkurs

*Tekst obaveštenja

 • Konkurs za dodelu studentskih kredita za školsku 2018/19. godinu

*Tekst konkursa
* Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2018/19. godinu

* Tekst konkursa
*Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za dodelu učeničkih kredita za školsku 2018/19. godinu

* Tekst konkursa
* Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2018/19. godinu

*Tekst konkursa
* Obrasci za prijavu na konkurs

 • Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2018/2019. godinu 

*Tekst konkursa 

 • Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2018/2019. godinu

*Tekst konkursa

 • Konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentsko odmaralište „Beograd“ sa jedinicama:
  1.„RadojkaLakić“naAvali 
  2. „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru, za školsku 2018/2019. godinu

* Tekst konkursa


 

 

KONTAKT TELEFONI:

011/2403-036
011/2403-320
Zahumska 14

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.