Učenički i studentski standard i investicije

 

ODELjENjE ZA POSLOVE UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

U Odeljenju za poslove učeničkog i studentskog standarda obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu koncepcija, elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora i praćenje i  stručna obrada akata iz ovih oblasti koje donosi Vlada; praćenje  postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći državnim službenicima u Odeljenju u postupanju po predmetima i predstavkama građana i ustanova; saradnju sa ustanovama učeničkog i studentskog standarda i pružanje stručne pomoći direktorima, sekretarima i zaposlenima u ustanovama; izradu predloga godišnjeg finansijskog plana u saradnji sa Sektorom za finansije i praćenje izvršenje budžeta za oblast učeničkog i studentskog standarda i učeničkih i studentskih kredita i stipendija; praćenje i realizaciju redovne delatnosti ustanova učeničkog i studentskog standarda i ostvarivanje sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda i izradu izveštaja; praćenje i  ažuriranje elektronske dokumentacije i baze podataka i informacije iz nadležnosti Sektora za postavljanje na sajt Ministarstva i izradu izveštaja; saradnju sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata, organima i organizacijama, inspekcijskim organima u ovoj oblasti, Prosvetnim pregledom, ministarstvom nadležnim za poslove finansija i drugim organima i ustanovama;

Kontakt osoba: Marina Hasanović, načelnik odeljenja

Mejl: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Telefoni: 011/2403-320 i 011/2403-036

 

 

Grupa za učenički i studentski standard

U Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Kontakt osoba: Dragana Radojičić, rukovodilac grupe 

Mejl: dragana.radojicic@mpn.gov.rs

Kontakt telefon: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

U Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije realizuju se mnogobrojne aktivnosti u skladu sa dva Programa propisana Zakonom (Program individualna pomoć učenicima i Program individualna pomoć studentima), a kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata.

Sve programske aktivnosti sprovode se raspisivanjem Konkursa. Konkurs se objavljuje na sajtu Ministarstva, čime su dostupni najširoj javnosti. Rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za ostvarivanje Programa, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje Konkursa sadržani su u objavljenim Konkursima za svaku od programskih aktivnosti.

U Grupi obavljaju se i poslovi koji se odnose na: utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata, pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt osoba:  Miroslav Lukić, rukovodilac grupe 

 • Telefonske konsultacije mogu se  dobiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova, na brojeve : 011/ 2403-547 i  011/3806-914.
 • Prijem stranaka: utorkom i četvrtkom  od  12 do 14 časova.
 • Mejl ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

 

         Aktuelno:

Link na kojem se mogu videti rezultati:  http://studenti.unicreditbank.rs


 • Predlog rang liste učeničkih kredita i stipendija za školsku 2019/20 godinu

Ovde se mogu videti rezultati za učeničke stipendije i kredite  http://studenti.unicreditbank.rs

 

 • Konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2019/20. godinu

*Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu učeničkih kredita za školsku 2019/20. godinu

Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu studentskih stipendija za školsku 2019/20. godinu

Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu studentskih kredita za školsku 2019/20. godinu

*Tekst konkursa

 • Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji za školsku 2019/20. godinu

*Tekst konkursa


 • Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2019/2020. godinu 

*Tekst konkursa 

 • Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2019/2020. godinu

*Tekst konkursa

 • Konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentsko odmaralište „Beograd“ sa jedinicama:
  1.„Radojka Lakić“na Avali 
  2. „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru, za školsku 2019/2020. godinu

* Tekst konkursa


 • JAVNI  KONKURS ZA DODELU DOTACIJA  STUDENTSKIM UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA  OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2019. GODINI (rok za prijavljivanje od 16. do 30. marta 2019.godine)

*Tekst konkursa
*Konkursna dokumentacija
*Preliminarna lista
Konačna lista vrednovanja

INFORMACIJA ZA STUDENTSKA UDRUŽENjA
Potpisivanje  ugovora sa ovlašćenim predstavnicima udruženja, koja  su ostvarila pravo na dotaciju, obavljaće se 6. i 7. juna 2019. godine, u prostorijama Ministarstva, u Zahumskoj 14, kancelarija 108, u periodu od 7.30 do 15.30. (Poneti pečat studentskog udruženja!)

KONTAKT TELEFONI:

011/2403-036
011/2403-320
Zahumska 14

 

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.