Učenički i studentski standard

 

Grupa za učenički i studentski standard

U Grupi za učenički i studentski standard obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu koncepcije,  elaborata, analiza, projekata, studija i drugih materijala koji služe kao stručna osnova za utvrđivanje i sprovođenje politike učeničkog i studentskog standarda; pripremu i izradu ugovora iz nadležnosti Sektora; stručnu obradu akata koje donosi Vlada; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora;stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnosti, verifikaciji, imenovanjima i razrešenjima i drugo; utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje i analizu materijalnog položaja ustanova učeničkog i studentskog standarda; obavljanje poslova nadzora nad ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje i unapređivanje vaspitnog rada u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; uvođenje sistema kvaliteta (standarda kvaliteta) u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; praćenje programa i delova programa ustanova u razvoju komercijalnih usluga i ostvarivanju sopstvenih prihoda ustanova učeničkog i studentskog standarda; praćenje smeštaja i ishrane u ustanovama učeničkog i studentskog standarda i utvrđivanje cene ishrane, odmora i oporavka učenika i studenata; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti učeničkog i studentskog standarda; utvrđivanje elemenata za obračun plata zaposlenih u ustanovama učeničkog i studentskog standarda; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Kontakt osoba:  Marina Hasanović, rukovodilac grupe 

Mejl: marina.hasanovic@mpn.gov.rs

Kontakt telefon: 011/2403-036; 011/2403-320

 

 

Grupa za učeničke i studentske kredite i stipendije

U Grupi za učeničke i studentske kredite i stipendije realizuju se mnogobrojne aktivnosti u skladu sa dva Programa propisana Zakonom (Program individualna pomoć učenicima i Program individualna pomoć studentima), a kojima se sprovodi postupak ostvarivanja prava na stipendije i kredite učenika i studenata i stipendije izuzetno nadarenih učenika i studenata.

Sve programske aktivnosti sprovode se raspisivanjem Konkursa. Konkurs se objavljuje na sajtu Ministarstva, čime su dostupni najširoj javnosti. Rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za ostvarivanje Programa, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje Konkursa sadržani su u objavljenim Konkursima za svaku od programskih aktivnosti.

U Grupi obavljaju se i poslovi koji se odnose na: utvrđivanje iznosa i isplatu stipendija učenika i studenata, pripremu i izradu rešenja, odluka, ugovora, zaključaka i drugih pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; pripremu materijala i saradnju sa Institutom za psihologiju radi obavljanja standardizovanog testa za izuzetno nadarene učenike i studente; pripremu i potpisivanje Ugovora s dobitnicima stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente; stručnu obradu predmeta i predstavki iz oblasti stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Grupe, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Grupe i druge poslove u skladu sa zakonom.

Kontakt osoba:  Miroslav Lukić, rukovodilac grupe 

 • Telefonske konsultacije mogu se  dobiti svakog radnog dana u periodu od 10 do 12 časova, na brojeve : 011/ 2403-547 i  011/3806-914.
 • Prijem stranaka: utorkom i četvrtkom  od  12 do 14 časova.
 • Mejl ucenici@mpn.gov.rs
              
  studenti@mpn.gov.rs

Izveštaj:

Rešenjem ministra prosvete i sporta, Broj 451-02-02235/2005-05 od 03.10.2005. godine, a u skladu sa članom 4. Ugovora o studentskom kreditu, počinje otplata studentskog kredita i oslobađanje od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita, koje je upućeno ovlašćenoj banci za vršenje dela stručnih poslova vezanih za kreditiranje i stipendiranje studenata- Univerzal banci ad. Beograd, broj ugovora 451-02-36/2000-05 od 04.04.2000. godine.

Do danas, na osnovu izveštaja ovlašćene UniKredit banke, za poslove pružanja bankarskih usluga za isplatu učeničkih i studentskih kredita i stipendija i obavljanje dela stručnih poslova, broj ugovora 404-02-77/2014-05/7 od 12.09.2014 godine,je oslobođeno 100% od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita 30 184 korisnika u ukupnom iznosu od 2.391.900.250,00 dinara. Isto tako je i oslobođeno 50% od obaveze vraćanja primljenog studentskog kredita 2 951 korisnik u ukupnom iznosu od 186.306.095,00 dinara. 

 

         Aktuelno:


>> Odobreno je 11. 494 učeničke stipendije u skladu sa uslovima iz Konkursa (uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice)
Rok za podnošenje prigovora/žalbe je 8 dana (do 16. novembra 2017. godine)


 • KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH KREDITA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

***Tekst konkursa

 • KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

***Tekst konkursa

 • KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH KREDITA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

***Tekst konkursa

 • KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

***Tekst konkursa

 • KONKURS ZA DODELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA IZUZETNO NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

***Tekst konkursa


 • Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2017/2018. godinu*** Tekst konkursa 
 • Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2017/2018. godinu*** Tekst konkursa
 • Konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentsko odmaralište „Beograd“ sa jedinicama:
  1. „Radojka Lakić“ na Avali
  2. „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru, za školsku 2017/2018. godinu
  *** Tekst konkursa


» Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2017. godini.

PREUZMITE  ODLUKU O DODELjENIM DOTACIJAMA STUDENTSKIM UDRUŽENjIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA, ODNOSNO DELOVA PROGRAMA OD OPŠTEG INTERESA ZA STUDENTE U 2017. GODINI po raspisanom Javnom konkursu za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2017.godini

PREUZMITE PRELIMINARNU RANG LISTU: Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa po raspisanom Javnom konkursu za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2017.godini

» KONAČNU rang listu odobrenih stipendija za izuzetno andarene učenike i studente za školsku 2016/2017. godinu možete pogledati OVDE

» KONAČNOJ rang listi odobrenih studentskih kredita i stipendija za školsku 2016/2017. godinu možete pristutiti ukucavanjem JMBG broja na linku http://studenti.unicreditbank.rs 

» KONAČNOJ rang listi odobrenih učeničkih kredita i stipendija za školsku 2016/2017.godinu možete pristutiti ukucavanjem JMBG broja na linku http://studenti.unicreditbank.rs 


 


SEKTOR ZA UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

011/2403-036
011/2403-320
Zahumska 14

 

Brine te završni ispit?

U susret završnom ispitu: Zorana Lužanin, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, o savetima za polaganje završnog ispita. Završni ispit se sastoji iz tri dela: 1. Srpski jezik, polaže se u ponedeljak 15. juna 2015. godine; 2. Matematika, utorak 16. juna 2015. godine; 3. Kombinovani test, sreda, 17.

Koji student je ,,uspešan student'' ?

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.