AКТУЕЛНО:

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ


Високо образовање

Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Сектор за развој и високо образовање

У овом Одсеку, образују се следеће уже унутрашње јединице:

1. Одсек за признавање и проверу веродостојности страних и домаћих школских исправа и послове ENIC/NARIC центра – прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у иностранству; спровођење поступка вредновања страног студијског програма ради запошљавања; давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради признавања домаће високошколске исправе у иностранству; давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена; провера веродостојности страних и домаћих школских исправа; упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и програма; пружање помоћи у раду комисије коју образује министар за давање стручног мишљења у поступку првог вредновања страног студијског програма; по потреби учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за одлучивање; сарађује са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку признавања стране школске исправе; израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним поступцима признавања и друге послове у складу са законом

2. Одсек за развој високог образовања – израду анализа, елабората и студија за потребе утврђивања стања и спровођења политике у области високог образовања; припрему стручних основа у изради закона и подзаконских аката из области високог образовања и стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; израду решења о дозволи за рад високошколских установа; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Одсека; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката; предлагање броја студената за упис у високошколске установе; припремање, предлагање, анализа и праћење уписне политике; издавање дозволе за рад високошколских установа; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; израду информација из надлежности Одсека за тужилаштво, суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку; стручну обраду предмета и представки из ове области; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење домаћих и страних прописа и давање предлога у вези са усаглашавањем домаћих и страних стандарда и поступака у овој области; прикупљање и обраду материјала од значаја за упис студената, статус и интересе студената у процесу образовања; праћење реализације уписне политике и израде свих анализа у вези са уписом; припремање и обраду материјала за учествовање на међународним скуповима и извршавање међународних обавеза; сарадњу са Конференцијом универзитета, Конференцијом академија струковних студија и студентском конференцијом; стручне, информатичке и административно-техничке послове за Национални савет за високо образовање, Комисију за акредитацију и проверу квалитета и друга радна тела; праћење међународних активности у области високог образовања и старање о укључивању у процес признавања високошколских квалификација у Европској унији; поступање по предметима и представкама грађана и установа и давање информација о стеченом високом образовању; успостављање и вођење регистра високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених у високошколским установама, финансијске послове у области високог образовања; поступање по представкама и препорукама Заштитника грађана у вези послова из надлежности Одсека и друге послове у складу са законом

3. Група за аналитичке послове, праћење и развој матуре – прикупљање и обраду података и анализу потреба у вези опште, стручне и уметничке матуре; координацију израде и учешће у изради програма опште, стручне и уметничке матуре; стручна обрада системских питања које треба уградити у прописе у овој области; праћење страних стандарда и поступака у овој области и друге послове у складу са законом

4. Група за развој информационог система –  пројектовање, успостављање, одржавање и ажурирање базе података о систему образовања и науке; прикупљање података и израду статистичких анализа из ових области; организацију, контролу рада, усаглашавање и одржавање информационог система Министарства; координацију информационог система између Министарства, школских управа и установа, научноистраживачких организација, као и између Министарства и других органа државне управе и друге послове у складу са законом

5. Група за образовање мањина и људска и мањинска права у образовању – праћење и aнализу функционисање система образовања националних мањина и осетљивих друштвених група; сарадњу са другим државним органима, унутрашњим јединицама министарства и саветима националних мањина у обављању послова везаних за поштовање људских и мањинских права у области образовања; координацију активности на пословима припреме докумената, приручника, образаца, брошура и конкурса у вези са поштовањем људских и мањинских права у области образовања; спровођење препорука добијених на основу експертског мишљења Саветодавног комитета Савета Европе у вези са Европском повељом о заштити регионалних и мањинских језика; спровођење препорука ОЕБС Комесара за питања националних мањина из Хага у вези са правом на образовање националних мањина; праћење и извештавање о спровођењу националних и међудржавних програма из области родне равноправности; предлагање поступака за усавршавање образовања на језицима националних мањина; извештавање о резултатима подршке образовању азиланата, миграната, жртава трговине људима и интерно расељених лица за потребе међународних организација; учешће у изради подзаконских аката којима се уређују посебни услови под којима се укључују и образују припадници националних мањина (врста стручне спреме, нормативна акта, школски програми, услови уписа и напредовања итд.); предлагање поступака за усавршавање образовања азиланата, миграната, жртава трговине људима и интерно расељених лица за потребе међународних организација; сарадњу са заводима и саветима националних мањина и покрајинским органима у припреми наставних програма, уџбеника и приручника за децу и ученике припаднике националних мањина и друге послове у складу са законом

6. Група за развој наставе, уџбеника и наставних средстава – праћење и анализирање стратегије развоја предшколског, основног и средњег образовања; сарадњу у изради закона и подзаконских аката из области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; учешће у планирању развоја образовања и васпитања у складу са усвојеним међународним конвенцијама и другим документима и у сачињавању извештаја о њиховом остваривању; сарадњу у изради планова и програма образовања по нивоима и врстама; учествовање у припреми подзаконских аката којима се уређују: врста образовања наставника, васпитача и стручних сарадника, школски календар и програм такмичења ученика основних и средњих школа и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за све нивое и врсте образовања, одобравање и употребу уџбеника; вођење регистра одобрених уџбеника и годишњи каталог уџбеника; стручну обраду предмета и представки из ове области; праћење остваривања програма стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника, директора и секретара установа, увођења у посао и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника; учешће у поступку вредновања квалитета рада предшколских установа, основних и средњих школа, школа са домом и домова ученика (у даљем тексту: установа); учествовање у припреми плана развоја образовања и васпитања и праћење његовог остваривања; унапређивање рада запослених у образовно- васпитним установама; израду аката из области којом се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и других наставних средстава; израду аката у областима којима се уређује образовно-васпитни рад у иностранству, школског календара и програма такмичења ученика основних и средњих школа и аката којима се прописују евиденције и јавне исправе за све нивое и врсте образовања; припрему и израду одлука, решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и других појединачних правних аката из надлежности Сектора; припрему аката којима се успостављају права и обавезе у међународној сарадњи у области образовања; стручну обраду предлога одлука које доноси Влада и решења о давању сагласност за одобравање, издавање и употреба уџбеника и других наставних средстава; припрему одговора суду по тужбама у управним споровима; проверу усаглашености cпропозиција стручних друштава са Стручним упутством Министарства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе; израду информација из надлежности Сектора, за тужилаштво и суд у предметима у којима Министарство није странка у поступку поступање по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у вези послова из надлежности Сектора и друге послове у складу са законом

7. Група за социјалну инклузију – координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности које ће обезбедити пуну примену постојећих законских мера и политика у области укључивања осетљивих група у васпитно-образовни систем; пружање стручне подршке у координацији мера мера у овој области на нивоу Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и другим релевантним актерима; пружање подршке деци, породицама, запосленима, образовно- васпитним установама и локалним самоуправама у имплементацији мера; координација иницијатива, програма и пројеката са другим ресорима који се баве социјалном инклузијом (социјална политика, здравље, омладина и спорт, државна управа и локална самоуправа), релевантним установама, независним телима и институцијама (домаћим и међународним), невладиним организацијама; координација пројеката из ове области у које је укључено Министарство; учешће у информисању јавности/медија и стручњака у овој области и реализација осталих активности у складу са приоритетима и потребама Министарства и образовно-васпитних установа и обавља и друге послове у овој области

8. Група за квалификације – координацију, планирање, развој, спровођење и праћење активности на припреми интегрисаног Националног оквира квалификација; пружање стручне подршке раду различитих социјалних партнера укључених у припрему НОК (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савета за високо образовање, органи државне управе и институције из ове области); координацију рада тима за припрему НОК; координацију активности везаних за успостављање и рад секторских већа; учешће у припреми прописа из ове области; припрему и учешће у пројектима из ове области; промоцију значаја НОК: обављање улоге националне координационе тачке за референцирање НОК ка Европском оквиру квалификација и друге послове у складу са законом.

 

На академским студијама изводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа.

Наструковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Који су формални услови за наставак високог образовања?

Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу склоности и способности, у складу са општим актом самосталне високошколске установе.

Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, у складу са општим актом самосталне високошколске установе.

Самостална високошколска установа може кандидата са положеном стручном, односно уметничком матуром, уместо пријемног испита, упутити на полагање одређених предмета опште матуре.

На основу критеријума из конкурса, самостална високошколска установа сачињава ранг листу пријављених кандидата.

Право уписа настудије првог степенастиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената из члана 84. Закона о високом образовању.
Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом, може се уписати на студије првог степена, под условима и на начин прописан општим актом самосталне високошколске установе, на лични захтев.

Настудије другог и трећег степенакандидат се уписује под условима, на начин и по поступку утврђеном општим актом и конкурсом самосталне високошколске установе.

Које установе обављају делатност високог образовања?

Делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе:

 • Универзитет– Универзитет је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни и научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања.Универзитет може остваривати све врсте и нивое студија.Високошколска установа има статус универзитета ако остварује академске студијске програме на свим нивоима студија, у оквиру најмање три поља (природно-математичке, друштвено-хуманистичке, медицинске, техничко-технолошке науке и уметност) и три области (које у оквиру наведених поља утврђује Национални савет). Изузетно, универзитет се може основати у пољу уметности, ако има сва три нивоа студија из најмање три области уметности.
 • Факултет, односноуметничка академија, у саставу универзитета – Факултет, односно уметничка академија, јесте високошколска установа, односно високошколска јединица у саставу универзитета, која остварује академске студијске програме и развија научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад у једној или више области. Факултет, односно уметничка академија, може остваривати и струковне студијске програме. Факултет, односно уметничка академија, у правном промету наступа под називом универзитета у чијем је саставу и под својим називом, у складу са статутом универзитета.
 • Академија струковних студија– Академија струковних студија је самостална високошколска установа која у обављању делатности обједињује образовни, истраживачки, стручни и уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања. Академија струковних студија може остваривати основне струковне студије и специјалистичке струковне студије. Високошколска установа има статус академије струковних студија ако остварује најмање пет акредитованих студијских програма струковних студија из најмање три поља.
 • Висока школа– Висока школа је самостална високошколска установа која остварује академске основне, специјалистичке и дипломске академске студије из једне или више области.
 • Висока школа струковних студија– Висока школа струковних студија је самостална високошколска установа која остварује основне струковне и специјалистичке струковне студије из једне или више области.

Наведене установе имају својство правног лица. Наведене установе су самосталне високошколске установе, осим факултета и уметничких академија.

Како високошколска установа добија акредитацију за рад?

Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде које је утврдио Национални савет и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са Законом о високом образовању.

У поступкуакредитације високошколске установеутврђује се да ли установа испуњава и одговарајуће услове који су, по Закону о високом образовању, предвиђени за дате установе које обављају високошколску делатност.

У поступкуакредитације студијског програмаутврђује се и да ли су испуњени услови за увођење тог програма, у складу са законом.

Поступак акредитације спроводи се на захтев Министарства, оснивача, односно саме високошколске установе.

У поступку акредитације Комисија за акредитацију и проверу квалитета:

 1. издаје уверење о акредитацији високошколске установе, односно студијског програма;
 2. упућује високошколској установи акт упозорења, којим се указује на недостатке у погледу испуњености услова, квалитета рада високошколске установе, односно студијског програма, и оставља рок за отклањање наведених недостатака, с тим што по истеку тог рока одлучује о захтеву;
 3. доноси решење којим се одбија захтев за акредитацију.

У поступку одлучивања о акредитацији Комисија узима у обзир резултате вредновања квалитета из члана 15. Закона о високом образовању и резултате самовредновања из члана 17. истог закона.

Ако Комисија донесе решење којим се одбија захтев за акредитацију, оснивач, односно високошколска установа, може у року од 30 дана од дана пријема решења уложити жалбу Националном савету.

Против решења Националног савета по жалби може се водити управни спор.

Оснивач, односно високошколска установа има право да понови захтев за акредитацију по истеку рока од годину дана од дана доношења решења којим се одбија захтев за акредитацију.

Високошколска установа може почети са радом и обављати делатност по добијању дозволе за рад.

Дозволу за рад издаје Министарство, на захтев високошколске установе, а на територији Аутономне покрајине Војводине, дозволу издају њени органи надлежни за поверене послове.

Које врсте и нивои студија постоје?

Делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Наакадемским студијамаизводи се академски студијски програм, који оспособљава студенте за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа.

Наструковним студијамаизводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес.

Студије првог степена су:

 • основне академске студије
 • основне струковне студије

Студије другог степена су:

 • дипломске академске студије – мастер
 • специјалистичке струковне студије
 • специјалистичке академске студије

Студије трећег степена су докторске академске студије.

Bachelor и Мастер?

Bachelor
Основне студије организују све високошколске установе предвиђене Законом о високом образовању.

Основне академске студије трају три до четири године.

Основне струковне студије трају три године.

Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни рад.

Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године стиче стручни назив са назнаком звања првога степена академских студија из одговарајуће области – Bachelor.

Лице које заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године и лице које оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на академским студијама првог и другог степена, стиче стручни назив „дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области – bachelor with honours.

Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првога степена струковних студија из одговарајуће области – bachelor (appl.).

Master
Дипломске академске студије могу да организују универзитет, факултет и висока школа.
Дипломске академске студије трају једну или две године у зависности од трајања основних академских студија.

Студијски програм мастер академских студија садржи обавезу израде завршног рада.

Лице које заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

Лице које заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена струковних студија из одговарајуће области.

Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив мастер са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области.

Шта подразумевају интегрисане студије?

Интегрисане студије (програм у једном циклусу) – Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и мастеракадемских студија, са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова.

Како се оцењује успешност студента?

Систем оцењивања – Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима.

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).
Високошколска установа може прописати и други, ненумерички начин оцењивања, утврђивањем односа ових оцена са оценама од 5 до 10.

Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин полагања испита и оцењивање на испиту.

Шта су докторске студије?

Докторске студије могу да организују универзитети и факултети.

Докторске студије трају најмање годину дана уз претходно трајање основних и дипломских академских студија од најмање пет година.

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који може бити и уметнички пројекат.

Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине и завршеном здравственом специјализацијом, на основу одбрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима.

Реформа високог образовања

Поштовани,

На овој интернет страници моћи ћете да пронађете све важне информације у вези са реформом високог образовања и изради новог закона о високом образовању у циљу унапређивања квалитета високог образовања како би оно у правом смислу и у пуној мери било покретачка снага у процесу трансформације нашег друштва.

Делатност високог образовања је од посебног значаја за Републику Србију и део је европског образовног и научног простора. Мисија високог образовања јесте да кроз организоване студије и истраживања непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се омогућава, у првом реду, социјални, културни, економски и други напредак наше земље и њених грађана, у стално променљивим околностима живота и развоја.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће се трудити да обезбеди све могуће податке потребне да би се анализирало тренутно стање и како бисмо изменом правног оквира добили реформисано високо образовање у складу са Стратегијом развоја образовања до 2020. године.

Универзитети у РС

Погледајте на мапи

Интерактивна мапа: СШ, гимназије

КОНТАКТ:

011/3615-037
011/3631-386
Немањина 22-26
 факс 011/3616591 IV спрат, Б крило,
  канцеларија број 7

© 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.