AKTUELNO:

STRUČNO UPUTSTVO ZA SPROVOĐENjE UPISA U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH I INTEGRISANIH STUDIJA NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU


Visoko obrazovanje

Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Sektor za razvoj i visoko obrazovanje

U ovom Odseku, obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odsek za priznavanje i proveru verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava i poslove ENIC/NARIC centra – prikupljanje i pružanje informacija u postupku priznavanja javnih isprava stečenih u inostranstvu; sprovođenje postupka vrednovanja stranog studijskog programa radi zapošljavanja; davanje informacija o samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i sistemu obrazovanja, radi priznavanja domaće visokoškolske isprave u inostranstvu; davanje informacija o sistemu obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena strana visokoškolska isprava, uslova upisa, kompetencija stečenih završetkom studijskog programa, prava koja proističu iz strane visokoškolske isprave u zemlji u kojoj je stečena; provera verodostojnosti stranih i domaćih školskih isprava; upoređivanje domaćeg i stranog sistema obrazovanja, trajanja obrazovanja i nastavnog plana i programa; pružanje pomoći u radu komisije koju obrazuje ministar za davanje stručnog mišljenja u postupku prvog vrednovanja stranog studijskog programa; po potrebi učestvuje u radu stručne komisije za utvrđivanje činjenica od značaja za odlučivanje; sarađuje sa Ministarstvom spoljnih poslova u prikupljanju podataka potrebnih u postupku priznavanja strane školske isprave; izrađuje rešenje o priznavanju strane školske isprave; vodi evidenciju o sprovedenim postupcima priznavanja i druge poslove u skladu sa zakonom

2. Odsek za razvoj visokog obrazovanja – izradu analiza, elaborata i studija za potrebe utvrđivanja stanja i sprovođenja politike u oblasti visokog obrazovanja; pripremu stručnih osnova u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti visokog obrazovanja i stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; izradu rešenja o dozvoli za rad visokoškolskih ustanova; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Odseka; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata; predlaganje broja studenata za upis u visokoškolske ustanove; pripremanje, predlaganje, analiza i praćenje upisne politike; izdavanje dozvole za rad visokoškolskih ustanova; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; izradu informacija iz nadležnosti Odseka za tužilaštvo, sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje domaćih i stranih propisa i davanje predloga u vezi sa usaglašavanjem domaćih i stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti; prikupljanje i obradu materijala od značaja za upis studenata, status i interese studenata u procesu obrazovanja; praćenje realizacije upisne politike i izrade svih analiza u vezi sa upisom; pripremanje i obradu materijala za učestvovanje na međunarodnim skupovima i izvršavanje međunarodnih obaveza; saradnju sa Konferencijom univerziteta, Konferencijom akademija strukovnih studija i studentskom konferencijom; stručne, informatičke i administrativno-tehničke poslove za Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta i druga radna tela; praćenje međunarodnih aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja i staranje o uključivanju u proces priznavanja visokoškolskih kvalifikacija u Evropskoj uniji; postupanje po predmetima i predstavkama građana i ustanova i davanje informacija o stečenom visokom obrazovanju; uspostavljanje i vođenje registra visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, finansijske poslove u oblasti visokog obrazovanja; postupanje po predstavkama i preporukama Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Odseka i druge poslove u skladu sa zakonom

3. Grupa za analitičke poslove, praćenje i razvoj mature – prikupljanje i obradu podataka i analizu potreba u vezi opšte, stručne i umetničke mature; koordinaciju izrade i učešće u izradi programa opšte, stručne i umetničke mature; stručna obrada sistemskih pitanja koje treba ugraditi u propise u ovoj oblasti; praćenje stranih standarda i postupaka u ovoj oblasti i druge poslove u skladu sa zakonom

4. Grupa za razvoj informacionog sistema –  projektovanje, uspostavljanje, održavanje i ažuriranje baze podataka o sistemu obrazovanja i nauke; prikupljanje podataka i izradu statističkih analiza iz ovih oblasti; organizaciju, kontrolu rada, usaglašavanje i održavanje informacionog sistema Ministarstva; koordinaciju informacionog sistema između Ministarstva, školskih uprava i ustanova, naučnoistraživačkih organizacija, kao i između Ministarstva i drugih organa državne uprave i druge poslove u skladu sa zakonom

5. Grupa za obrazovanje manjina i ljudska i manjinska prava u obrazovanju – praćenje i analizu funkcionisanje sistema obrazovanja nacionalnih manjina i osetljivih društvenih grupa; saradnju sa drugim državnim organima, unutrašnjim jedinicama ministarstva i savetima nacionalnih manjina u obavljanju poslova vezanih za poštovanje ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja; koordinaciju aktivnosti na poslovima pripreme dokumenata, priručnika, obrazaca, brošura i konkursa u vezi sa poštovanjem ljudskih i manjinskih prava u oblasti obrazovanja; sprovođenje preporuka dobijenih na osnovu ekspertskog mišljenja Savetodavnog komiteta Saveta Evrope u vezi sa Evropskom poveljom o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika; sprovođenje preporuka OEBS Komesara za pitanja nacionalnih manjina iz Haga u vezi sa pravom na obrazovanje nacionalnih manjina; praćenje i izveštavanje o sprovođenju nacionalnih i međudržavnih programa iz oblasti rodne ravnopravnosti; predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina; izveštavanje o rezultatima podrške obrazovanju azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima i interno raseljenih lica za potrebe međunarodnih organizacija; učešće u izradi podzakonskih akata kojima se uređuju posebni uslovi pod kojima se uključuju i obrazuju pripadnici nacionalnih manjina (vrsta stručne spreme, normativna akta, školski programi, uslovi upisa i napredovanja itd.); predlaganje postupaka za usavršavanje obrazovanja azilanata, migranata, žrtava trgovine ljudima i interno raseljenih lica za potrebe međunarodnih organizacija; saradnju sa zavodima i savetima nacionalnih manjina i pokrajinskim organima u pripremi nastavnih programa, udžbenika i priručnika za decu i učenike pripadnike nacionalnih manjina i druge poslove u skladu sa zakonom

6. Grupa za razvoj nastave, udžbenika i nastavnih sredstava – praćenje i analiziranje strategije razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; saradnju u izradi zakona i podzakonskih akata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; učešće u planiranju razvoja obrazovanja i vaspitanja u skladu sa usvojenim međunarodnim konvencijama i drugim dokumentima i u sačinjavanju izveštaja o njihovom ostvarivanju; saradnju u izradi planova i programa obrazovanja po nivoima i vrstama; učestvovanje u pripremi podzakonskih akata kojima se uređuju: vrsta obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, školski kalendar i program takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za sve nivoe i vrste obrazovanja, odobravanje i upotrebu udžbenika; vođenje registra odobrenih udžbenika i godišnji katalog udžbenika; stručnu obradu predmeta i predstavki iz ove oblasti; praćenje ostvarivanja programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, direktora i sekretara ustanova, uvođenja u posao i sticanja zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; učešće u postupku vrednovanja kvaliteta rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, škola sa domom i domova učenika (u daljem tekstu: ustanova); učestvovanje u pripremi plana razvoja obrazovanja i vaspitanja i praćenje njegovog ostvarivanja; unapređivanje rada zaposlenih u obrazovno- vaspitnim ustanovama; izradu akata iz oblasti kojom se uređuje pripremanje, odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava; izradu akata u oblastima kojima se uređuje obrazovno-vaspitni rad u inostranstvu, školskog kalendara i programa takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola i akata kojima se propisuju evidencije i javne isprave za sve nivoe i vrste obrazovanja; pripremu i izradu odluka, rešenja, zaključaka, ugovora, sporazuma, memoranduma i drugih pojedinačnih pravnih akata iz nadležnosti Sektora; pripremu akata kojima se uspostavljaju prava i obaveze u međunarodnoj saradnji u oblasti obrazovanja; stručnu obradu predloga odluka koje donosi Vlada i rešenja o davanju saglasnost za odobravanje, izdavanje i upotreba udžbenika i drugih nastavnih sredstava; pripremu odgovora sudu po tužbama u upravnim sporovima; proveru usaglašenosti cpropozicija stručnih društava sa Stručnim uputstvom Ministarstva o organizovanju takmičenja i smotri učenika osnovne i srednje škole; izradu informacija iz nadležnosti Sektora, za tužilaštvo i sud u predmetima u kojima Ministarstvo nije stranka u postupku postupanje po predstavkama i sprovodi preporuke Zaštitnika građana u vezi poslova iz nadležnosti Sektora i druge poslove u skladu sa zakonom

7. Grupa za socijalnu inkluziju – koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti koje će obezbediti punu primenu postojećih zakonskih mera i politika u oblasti uključivanja osetljivih grupa u vaspitno-obrazovni sistem; pružanje stručne podrške u koordinaciji mera mera u ovoj oblasti na nivou Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i drugim relevantnim akterima; pružanje podrške deci, porodicama, zaposlenima, obrazovno- vaspitnim ustanovama i lokalnim samoupravama u implementaciji mera; koordinacija inicijativa, programa i projekata sa drugim resorima koji se bave socijalnom inkluzijom (socijalna politika, zdravlje, omladina i sport, državna uprava i lokalna samouprava), relevantnim ustanovama, nezavisnim telima i institucijama (domaćim i međunarodnim), nevladinim organizacijama; koordinacija projekata iz ove oblasti u koje je uključeno Ministarstvo; učešće u informisanju javnosti/medija i stručnjaka u ovoj oblasti i realizacija ostalih aktivnosti u skladu sa prioritetima i potrebama Ministarstva i obrazovno-vaspitnih ustanova i obavlja i druge poslove u ovoj oblasti

8. Grupa za kvalifikacije – koordinaciju, planiranje, razvoj, sprovođenje i praćenje aktivnosti na pripremi integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija; pružanje stručne podrške radu različitih socijalnih partnera uključenih u pripremu NOK (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni saveta za visoko obrazovanje, organi državne uprave i institucije iz ove oblasti); koordinaciju rada tima za pripremu NOK; koordinaciju aktivnosti vezanih za uspostavljanje i rad sektorskih veća; učešće u pripremi propisa iz ove oblasti; pripremu i učešće u projektima iz ove oblasti; promociju značaja NOK: obavljanje uloge nacionalne koordinacione tačke za referenciranje NOK ka Evropskom okviru kvalifikacija i druge poslove u skladu sa zakonom.

 

Na akademskim studijama izvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.

Nastrukovnim studijama izvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Koji su formalni uslovi za nastavak visokog obrazovanja?

Kandidat za upis na studije prvog stepena polaže prijemni ispit ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove.

Redosled kandidata za upis na studije prvog stepena utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu vrednuju se rezultati opšte mature, u skladu sa opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove.

Samostalna visokoškolska ustanova može kandidata sa položenom stručnom, odnosno umetničkom maturom, umesto prijemnog ispita, uputiti na polaganje određenih predmeta opšte mature.

Na osnovu kriterijuma iz konkursa, samostalna visokoškolska ustanova sačinjava rang listu prijavljenih kandidata.

Pravo upisa nastudije prvog stepenastiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata iz člana 84. Zakona o visokom obrazovanju.
Student studija prvog stepena druge samostalne visokoškolske ustanove, lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena i lice kome je prestao status studenta u skladu sa ovim zakonom, može se upisati na studije prvog stepena, pod uslovima i na način propisan opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove, na lični zahtev.

Nastudije drugog i trećeg stepenakandidat se upisuje pod uslovima, na način i po postupku utvrđenom opštim aktom i konkursom samostalne visokoškolske ustanove.

Koje ustanove obavljaju delatnost visokog obrazovanja?

Delatnost visokog obrazovanja obavljaju sledeće visokoškolske ustanove:

 • Univerzitet– Univerzitet je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni i naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja.Univerzitet može ostvarivati sve vrste i nivoe studija.Visokoškolska ustanova ima status univerziteta ako ostvaruje akademske studijske programe na svim nivoima studija, u okviru najmanje tri polja (prirodno-matematičke, društveno-humanističke, medicinske, tehničko-tehnološke nauke i umetnost) i tri oblasti (koje u okviru navedenih polja utvrđuje Nacionalni savet). Izuzetno, univerzitet se može osnovati u polju umetnosti, ako ima sva tri nivoa studija iz najmanje tri oblasti umetnosti.
 • Fakultet, odnosnoumetnička akademija, u sastavu univerziteta – Fakultet, odnosno umetnička akademija, jeste visokoškolska ustanova, odnosno visokoškolska jedinica u sastavu univerziteta, koja ostvaruje akademske studijske programe i razvija naučnoistraživački, stručni, odnosno umetnički rad u jednoj ili više oblasti. Fakultet, odnosno umetnička akademija, može ostvarivati i strukovne studijske programe. Fakultet, odnosno umetnička akademija, u pravnom prometu nastupa pod nazivom univerziteta u čijem je sastavu i pod svojim nazivom, u skladu sa statutom univerziteta.
 • Akademija strukovnih studija– Akademija strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, istraživački, stručni i umetnički rad, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Akademija strukovnih studija može ostvarivati osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije. Visokoškolska ustanova ima status akademije strukovnih studija ako ostvaruje najmanje pet akreditovanih studijskih programa strukovnih studija iz najmanje tri polja.
 • Visoka škola– Visoka škola je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje akademske osnovne, specijalističke i diplomske akademske studije iz jedne ili više oblasti.
 • Visoka škola strukovnih studija– Visoka škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije iz jedne ili više oblasti.

Navedene ustanove imaju svojstvo pravnog lica. Navedene ustanove su samostalne visokoškolske ustanove, osim fakulteta i umetničkih akademija.

Kako visokoškolska ustanova dobija akreditaciju za rad?

Akreditacijom se utvrđuje da visokoškolska ustanova i studijski programi ispunjavaju standarde koje je utvrdio Nacionalni savet i da visokoškolska ustanova ima pravo na izdavanje javnih isprava u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

U postupkuakreditacije visokoškolske ustanoveutvrđuje se da li ustanova ispunjava i odgovarajuće uslove koji su, po Zakonu o visokom obrazovanju, predviđeni za date ustanove koje obavljaju visokoškolsku delatnost.

U postupkuakreditacije studijskog programautvrđuje se i da li su ispunjeni uslovi za uvođenje tog programa, u skladu sa zakonom.

Postupak akreditacije sprovodi se na zahtev Ministarstva, osnivača, odnosno same visokoškolske ustanove.

U postupku akreditacije Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta:

 1. izdaje uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa;
 2. upućuje visokoškolskoj ustanovi akt upozorenja, kojim se ukazuje na nedostatke u pogledu ispunjenosti uslova, kvaliteta rada visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa, i ostavlja rok za otklanjanje navedenih nedostataka, s tim što po isteku tog roka odlučuje o zahtevu;
 3. donosi rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju.

U postupku odlučivanja o akreditaciji Komisija uzima u obzir rezultate vrednovanja kvaliteta iz člana 15. Zakona o visokom obrazovanju i rezultate samovrednovanja iz člana 17. istog zakona.

Ako Komisija donese rešenje kojim se odbija zahtev za akreditaciju, osnivač, odnosno visokoškolska ustanova, može u roku od 30 dana od dana prijema rešenja uložiti žalbu Nacionalnom savetu.

Protiv rešenja Nacionalnog saveta po žalbi može se voditi upravni spor.

Osnivač, odnosno visokoškolska ustanova ima pravo da ponovi zahtev za akreditaciju po isteku roka od godinu dana od dana donošenja rešenja kojim se odbija zahtev za akreditaciju.

Visokoškolska ustanova može početi sa radom i obavljati delatnost po dobijanju dozvole za rad.

Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo, na zahtev visokoškolske ustanove, a na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, dozvolu izdaju njeni organi nadležni za poverene poslove.

Koje vrste i nivoi studija postoje?

Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Naakademskim studijamaizvodi se akademski studijski program, koji osposobljava studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.

Nastrukovnim studijamaizvodi se strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Studije prvog stepena su:

 • osnovne akademske studije
 • osnovne strukovne studije

Studije drugog stepena su:

 • diplomske akademske studije – master
 • specijalističke strukovne studije
 • specijalističke akademske studije

Studije trećeg stepena su doktorske akademske studije.

Bachelor i Master?

Bachelor
Osnovne studije organizuju sve visokoškolske ustanove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju.

Osnovne akademske studije traju tri do četiri godine.

Osnovne strukovne studije traju tri godine.

Studijskim programom osnovnih i specijalističkih studija može biti predviđen završni rad.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti – Bachelor.

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine i lice koje ostvari najmanje 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv „diplomirani“ sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti – bachelor with honours.

Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti – bachelor (appl.).

Master
Diplomske akademske studije mogu da organizuju univerzitet, fakultet i visoka škola.
Diplomske akademske studije traju jednu ili dve godine u zavisnosti od trajanja osnovnih akademskih studija.

Studijski program master akademskih studija sadrži obavezu izrade završnog rada.

Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Lice koje završi diplomske akademske studije stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena diplomskih akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Šta podrazumevaju integrisane studije?

Integrisane studije (program u jednom ciklusu) – Akademski studijski programi iz medicinskih nauka mogu se organizovati integrisano u okviru osnovnih i masterakademskih studija, sa ukupnim obimom od najviše 360 ESPB bodova.

Kako se ocenjuje uspešnost studenta?

Sistem ocenjivanja – Uspešnost studenta u savlađivanju pojedinog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima.

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena.

Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.
Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan).
Visokoškolska ustanova može propisati i drugi, nenumerički način ocenjivanja, utvrđivanjem odnosa ovih ocena sa ocenama od 5 do 10.

Opštim aktom visokoškolske ustanove bliže se uređuje način polaganja ispita i ocenjivanje na ispitu.

Šta su doktorske studije?

Doktorske studije mogu da organizuju univerziteti i fakulteti.

Doktorske studije traju najmanje godinu dana uz prethodno trajanje osnovnih i diplomskih akademskih studija od najmanje pet godina.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija, osim doktorata umetnosti koji može biti i umetnički projekat.

Izuzetno, doktorat nauka može da stekne lice sa završenim studijama medicine i završenom zdravstvenom specijalizacijom, na osnovu odbranjene disertacije zasnovane na radovima objavljenim u vrhunskim svetskim časopisima.

Reforma visokog obrazovanja

Poštovani,

Na ovoj internet stranici moći ćete da pronađete sve važne informacije u vezi sa reformom visokog obrazovanja i izradi novog zakona o visokom obrazovanju u cilju unapređivanja kvaliteta visokog obrazovanja kako bi ono u pravom smislu i u punoj meri bilo pokretačka snaga u procesu transformacije našeg društva.

Delatnost visokog obrazovanja je od posebnog značaja za Republiku Srbiju i deo je evropskog obrazovnog i naučnog prostora. Misija visokog obrazovanja jeste da kroz organizovane studije i istraživanja neprekidno obavlja transfer i kreiranje naučnih znanja i stručnih kompetencija kojima se omogućava, u prvom redu, socijalni, kulturni, ekonomski i drugi napredak naše zemlje i njenih građana, u stalno promenljivim okolnostima života i razvoja.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će se truditi da obezbedi sve moguće podatke potrebne da bi se analiziralo trenutno stanje i kako bismo izmenom pravnog okvira dobili reformisano visoko obrazovanje u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine.

Univerziteti u RS

Pogledajte na mapi

Interaktivna mapa: SŠ, gimnazije

KONTAKT:

011/3615-037
011/3631-386
Nemanjina 22-26
 faks 011/3616591 IV sprat, B krilo,
  kancelarija broj 7

© 2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.