Prvi sastanak Radne grupe za izradu teksta radne verzije Nacrta Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti održan je danas u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  

Radna grupa je formirana rešenjem ministra Mladena Šarčevića, a čine je predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (državni sekretar, tri pomoćnika ministra), Srpske akademije nauka i umetnosti, Zajednice instituta Srbije, Sindikata nauke, Privredne komore Srbije, Ministarstva finansija, Ministarstva odbrane, kao i Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj.

Grupa će biti dopunjena sa dva predstavnika Konferencije univerziteta Srbije, čim Ministarstvo dobije predlog od strane KONUS-a.

 Predsednik Radne grupe prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar, je u uvodnoj reči naveo osnovne razloge za donošenje novog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, kao i da se u tom pravcu, kao najvažniji koraci, izdvajaju dve ključne novine:

1)  Kombinovani model finansiranja naučnih istraživanja, odnosno projektno-institucionalni model;

2)  Osnivanje Fonda za nauku (način formiranja Fonda će bliže biti definisan u narednom periodu).

 Polazna dokumenta za izradu Nacrta su važeći Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2016. do 2020. godine – Istraživanje za inovacije, kao i Akcioni plan Vlade Republike Srbije.

 Istovremeno je konstatovano da, pored ova dva ključna pravca, postoji potreba drugačijih rešenja pojedinih odredaba važećeg zakona, kao i unošenje novih odredaba, radi što preciznijeg definisanja određenih pitanja, imajući u vidu uočene probleme ili potrebe u primeni postojećeg zakona.

 Jedan od najvažnijih ciljeva Radne grupe, odnosno novog zakona, svakako treba da bude to da istraživanja postanu što relevantnija za društvo u celini.