Развој научноистраживачких кадрова

          У Одсеку за развој научноистраживачких кадрова реализују се многобројне активности у складу са четири Програма прописана Законом о научноистраживачкој делатности (Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад, Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података и Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова), а које првенствено обезбеђују услове за истраживања у основним, технолошким и интердисциплинарним наукама, као и за њихово унапређење у складу са научном политиком проистеклом из Закона и других правних аката.

С једне стране стварају се услови за очување и развој научноистраживачког кадра и подмлатка (стипендирање младих и надарених уз финансијску подршку низа активности везаних за њихово студирање и усавршавање, одлазак истраживача на научне скупове и радне састанке у иностранство, постдокторско усавршавање истраживача доктора наука у иностранству, боравак страних истраживача у Републици Србији…), а са друге, услови за презентацију домаћих резултата научнотехнолошких истраживања код нас и у свету (суфинансирањем објављивања резултата рада у монографијама и часописима, одржавањем скупова у земљи, обезбеђивањем набавке стручне литературе из иностранства и многе друге активности).

Све програмске активности спроводе се расписивањем Јавних позива. Јавни позив објављују се истовремено у дневном листу као и на сајту Министарства, чиме су доступни најширој научној јавности. Рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање Програма и њихово финансирање, као и друга питања од значаја за спровођење конкурса садржани су у објављеним јавним позивима за сваку од програмских активности.

2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 〉 Садржај сајта доступан је за преузимање.