Razvoj naučnoistraživačkih kadrova

          U Odseku za razvoj naučnoistraživačkih kadrova realizuju se mnogobrojne aktivnosti u skladu sa četiri Programa propisana Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti (Program usavršavanja kadrova za naučnoistraživački rad, Program podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad, Program nabavke naučne i stručne literature iz inostranstva i pristupa elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka i Program izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova), a koje prvenstveno obezbeđuju uslove za istraživanja u osnovnim, tehnološkim i interdisciplinarnim naukama, kao i za njihovo unapređenje u skladu sa naučnom politikom proisteklom iz Zakona i drugih pravnih akata.

S jedne strane stvaraju se uslovi za očuvanje i razvoj naučnoistraživačkog kadra i podmlatka (stipendiranje mladih i nadarenih uz finansijsku podršku niza aktivnosti vezanih za njihovo studiranje i usavršavanje, odlazak istraživača na naučne skupove i radne sastanke u inostranstvo, postdoktorsko usavršavanje istraživača doktora nauka u inostranstvu, boravak stranih istraživača u Republici Srbiji…), a sa druge, uslovi za prezentaciju domaćih rezultata naučnotehnoloških istraživanja kod nas i u svetu (sufinansiranjem objavljivanja rezultata rada u monografijama i časopisima, održavanjem skupova u zemlji, obezbeđivanjem nabavke stručne literature iz inostranstva i mnoge druge aktivnosti).

Sve programske aktivnosti sprovode se raspisivanjem Javnih poziva. Javni poziv objavljuju se istovremeno u dnevnom listu kao i na sajtu Ministarstva, čime su dostupni najširoj naučnoj javnosti. Rok za podnošenje prijave, uslovi i vreme za ostvarivanje Programa i njihovo finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa sadržani su u objavljenim javnim pozivima za svaku od programskih aktivnosti.

2016. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 〉 Sadržaj sajta dostupan je za preuzimanje.